ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 66, Issue 1, 2021
Deminutiivid idapoolsete läänemeresoome rahvaste animistlikus keelekasutuses; pp. 9–38
Madis Arukask, Eva Saar
PDF | Abstract & References in HTML

Vene keel kui ressurss Eestis; pp. 39–63
Maimu Berezkina, Kara D. Brown, Kadri Koreinik
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti-Ingeri viljelusnimed; pp. 64–90
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Kuue (inter)subjektiivsuspartikli kasutus eesti keele registrites; pp. 91–123
Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Külli Prillop
PDF | Abstract & References in HTML

Covid-19 mõju liivi keele omandamise võimalustele; pp. 124–138
Gunta Klava
PDF | Abstract & References in HTML

Millega seostub sõna loojuma; pp. 139–151
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Suuline relatiivlause viitevahendina; pp. 152–176
Renate Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

Fonoloogiline varieerumine eesti keeles kolme nähtuse näitel; pp. 177–201
Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik
PDF | Abstract & References in HTML

Koer või Kuningas? Eesti perekonnanimede püsivusest; pp. 202–237
Fred Puss
PDF | Abstract & References in HTML

Mitteformaalõpe praktikute keelekasutuses; pp. 238–260
Halliki Põlda, Riina Reinsalu, Katrin Karu
PDF | Abstract & References in HTML

Laenamine, analoogia ja tähendus liitnimisõnamoodustuses; pp. 261–294
Maire Raadik
PDF | Abstract & References in HTML

Võimalikke protoeuroopa substraadi jälgi eesti keele dendronüümides; pp. 295–309
Sven-Erik Soosaar
PDF | Abstract & References in HTML

Põhikooli I ja II astme õpilased arvutiga kirjutajatena: kas pikemaaegsem arvuti kasutamise kogemus tagab paremad tulemused tekstiloomes?; pp. 310–326
Anne Uusen, Helin Puksand
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid VII. kailpendimaraidamaruttama ja (muna)tael; pp. 327–343
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Verbide transitiivsuse kontiinumist eesti keeles; pp. 344–386
Natalia Vaiss
PDF | Abstract & References in HTML

Emakeele Seltsi keeletoimkond XX sajandi II poolel; pp. 389–407
Tiiu Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

Sada aastat Emakeele Seltsi: tee ja tähised; pp. 408–428
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML