ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 66, Issue 1, 2021
Deminutiivid idapoolsete läänemeresoome rahvaste animistlikus keelekasutuses; pp. 9–38
Madis Arukask, Eva Saar
PDF | Abstract & References in HTML

Vene keel kui ressurss Eestis; pp. 39–63
Maimu Berezkina, Kara D. Brown, Kadri Koreinik
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti-Ingeri viljelusnimed; pp. 64–90
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Kuue (inter)subjektiivsuspartikli kasutus eesti keele registrites; pp. 91–123
Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Külli Prillop
PDF | Abstract & References in HTML

Covid-19 mõju liivi keele omandamise võimalustele; pp. 124–138
Gunta Klava
PDF | Abstract & References in HTML

Millega seostub sõna loojuma; pp. 139–151
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Suuline relatiivlause viitevahendina; pp. 152–176
Renate Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

Fonoloogiline varieerumine eesti keeles kolme nähtuse näitel; pp. 177–201
Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik
PDF | Abstract & References in HTML

Koer või Kuningas? Eesti perekonnanimede püsivusest; pp. 202–237
Fred Puss
PDF | Abstract & References in HTML

Mitteformaalõpe praktikute keelekasutuses; pp. 238–260
Halliki Põlda, Riina Reinsalu, Katrin Karu
PDF | Abstract & References in HTML

Laenamine, analoogia ja tähendus liitnimisõnamoodustuses; pp. 261–294
Maire Raadik
PDF | Abstract & References in HTML

Võimalikke protoeuroopa substraadi jälgi eesti keele dendronüümides; pp. 295–309
Sven-Erik Soosaar
PDF | Abstract & References in HTML

Põhikooli I ja II astme õpilased arvutiga kirjutajatena: kas pikemaaegsem arvuti kasutamise kogemus tagab paremad tulemused tekstiloomes?; pp. 310–326
Anne Uusen, Helin Puksand
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid VII. kailpendimaraidamaruttama ja (muna)tael; pp. 327–343
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Verbide transitiivsuse kontiinumist eesti keeles; pp. 344–386
Natalia Vaiss
PDF | Abstract & References in HTML

Emakeele Seltsi keeletoimkond XX sajandi II poolel; pp. 389–407
Tiiu Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

Sada aastat Emakeele Seltsi: tee ja tähised; pp. 408–428
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML