ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Current Issue: Vol 66, Issue 1, 2021

Deminutiivid idapoolsete läänemeresoome rahvaste animistlikus keelekasutuses; pp. 9–38
Madis Arukask, Eva Saar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Vene keel kui ressurss Eestis; pp. 39–63
Maimu Berezkina, Kara D. Brown, Kadri Koreinik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Eesti-Ingeri viljelusnimed; pp. 64–90
Enn Ernits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Kuue (inter)subjektiivsuspartikli kasutus eesti keele registrites; pp. 91–123
Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Külli Prillop
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Covid-19 mõju liivi keele omandamise võimalustele; pp. 124–138
Gunta Klava
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Millega seostub sõna loojuma; pp. 139–151
Vilja Oja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Suuline relatiivlause viitevahendina; pp. 152–176
Renate Pajusalu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Fonoloogiline varieerumine eesti keeles kolme nähtuse näitel; pp. 177–201
Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Koer või Kuningas? Eesti perekonnanimede püsivusest; pp. 202–237
Fred Puss
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Mitteformaalõpe praktikute keelekasutuses; pp. 238–260
Halliki Põlda, Riina Reinsalu, Katrin Karu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Laenamine, analoogia ja tähendus liitnimisõnamoodustuses; pp. 261–294
Maire Raadik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Võimalikke protoeuroopa substraadi jälgi eesti keele dendronüümides; pp. 295–309
Sven-Erik Soosaar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Põhikooli I ja II astme õpilased arvutiga kirjutajatena: kas pikemaaegsem arvuti kasutamise kogemus tagab paremad tulemused tekstiloomes?; pp. 310–326
Anne Uusen, Helin Puksand
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Alternatiivseid etümoloogiaid VII. kailpendimaraidamaruttama ja (muna)tael; pp. 327–343
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Verbide transitiivsuse kontiinumist eesti keeles; pp. 344–386
Natalia Vaiss
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Emakeele Seltsi keeletoimkond XX sajandi II poolel; pp. 389–407
Tiiu Erelt
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Sada aastat Emakeele Seltsi: tee ja tähised; pp. 408–428
Jüri Valge
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format