ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 56, Issue 1, 2011
Sõna capital sisaldavate ingliskeelsete majandusterminite tõlkimisest eesti keelde; pp. 9-36
Jaan Alver
PDF | Abstract & References in HTML

Tänapäeva eesti kirjakeele morfosüntaksi ja süntaksi uurimisest Tartu ülikoolis; pp. 37-62
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

Sõnatuletus leksika ja grammatika vahel: nd- ja ndus-liitelised verbaalnoomenid; pp. 63-90
Reet Kasik
PDF | Abstract & References in HTML

Anton Thor Helle toimetajakäekiri: kuidas Thor Helle vana testamendi verbimorfoloogiat redigeeris; pp. 91-108
Annika Kilgi
PDF | Abstract & References in HTML

Asustusnimed Kiili vallas; 109-126
Tiina Laansalu
PDF | Abstract & References in HTML

Laevaõnnetusega seotud eesti murdesõnad (h)aakrik ja laevrik; pp. 127-133
Helmi Neetar
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti nukunimetused; pp. 134-147
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Tsitaatsõna hääldusest eesti keeles ja selle esitusest sõnastikes; pp. 148-171
Tiina Paet
PDF | Abstract & References in HTML

Käänteinen astevaihtelu ja paradigmojen restrukturoituminen – suomen ja viron taivutussuhteiden tarkastelua; pp. 172-186
Hannu Remes
PDF | Abstract & References in HTML

Presidendikõnede sarnasused ja erinevused: kriitiline tekstianalüüs; pp. 187-203
Maria Tuulik
PDF | Abstract & References in HTML

Kuidas läti-eesti keelekontakt on mõjutanud eesti murdekeele grammatikat ja sõnamoodustust; pp. 204-246
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Gustav Vilbaste kui etnobotaanilise ainese koguja, uurija ja publitseerija; pp. 249-268
Raivo Kalle, Renata Sõukand
PDF | Abstract & References in HTML