ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 56, Issue 1, 2011
Sõna capital sisaldavate ingliskeelsete majandusterminite tõlkimisest eesti keelde; pp. 9-36
Jaan Alver
PDF | Abstract & References in HTML

Tänapäeva eesti kirjakeele morfosüntaksi ja süntaksi uurimisest Tartu ülikoolis; pp. 37-62
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

Sõnatuletus leksika ja grammatika vahel: nd- ja ndus-liitelised verbaalnoomenid; pp. 63-90
Reet Kasik
PDF | Abstract & References in HTML

Anton Thor Helle toimetajakäekiri: kuidas Thor Helle vana testamendi verbimorfoloogiat redigeeris; pp. 91-108
Annika Kilgi
PDF | Abstract & References in HTML

Asustusnimed Kiili vallas; 109-126
Tiina Laansalu
PDF | Abstract & References in HTML

Laevaõnnetusega seotud eesti murdesõnad (h)aakrik ja laevrik; pp. 127-133
Helmi Neetar
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti nukunimetused; pp. 134-147
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Tsitaatsõna hääldusest eesti keeles ja selle esitusest sõnastikes; pp. 148-171
Tiina Paet
PDF | Abstract & References in HTML

Käänteinen astevaihtelu ja paradigmojen restrukturoituminen – suomen ja viron taivutussuhteiden tarkastelua; pp. 172-186
Hannu Remes
PDF | Abstract & References in HTML

Presidendikõnede sarnasused ja erinevused: kriitiline tekstianalüüs; pp. 187-203
Maria Tuulik
PDF | Abstract & References in HTML

Kuidas läti-eesti keelekontakt on mõjutanud eesti murdekeele grammatikat ja sõnamoodustust; pp. 204-246
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Gustav Vilbaste kui etnobotaanilise ainese koguja, uurija ja publitseerija; pp. 249-268
Raivo Kalle, Renata Sõukand
PDF | Abstract & References in HTML