ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 56, Issue 1, 2011

Sõna capital sisaldavate ingliskeelsete majandusterminite tõlkimisest eesti keelde; pp. 9-36
Jaan Alver
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Tänapäeva eesti kirjakeele morfosüntaksi ja süntaksi uurimisest Tartu ülikoolis; pp. 37-62
Mati Erelt
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Sõnatuletus leksika ja grammatika vahel: nd- ja ndus-liitelised verbaalnoomenid; pp. 63-90
Reet Kasik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Anton Thor Helle toimetajakäekiri: kuidas Thor Helle vana testamendi verbimorfoloogiat redigeeris; pp. 91-108
Annika Kilgi
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Asustusnimed Kiili vallas; 109-126
Tiina Laansalu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Laevaõnnetusega seotud eesti murdesõnad (h)aakrik ja laevrik; pp. 127-133
Helmi Neetar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Eesti nukunimetused; pp. 134-147
Vilja Oja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Tsitaatsõna hääldusest eesti keeles ja selle esitusest sõnastikes; pp. 148-171
Tiina Paet
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Käänteinen astevaihtelu ja paradigmojen restrukturoituminen – suomen ja viron taivutussuhteiden tarkastelua; pp. 172-186
Hannu Remes
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Presidendikõnede sarnasused ja erinevused: kriitiline tekstianalüüs; pp. 187-203
Maria Tuulik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Kuidas läti-eesti keelekontakt on mõjutanud eesti murdekeele grammatikat ja sõnamoodustust; pp. 204-246
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Gustav Vilbaste kui etnobotaanilise ainese koguja, uurija ja publitseerija; pp. 249-268
Raivo Kalle, Renata Sõukand
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format