ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Emakeele Seltsi keeletoimkond XX sajandi II poolel; pp. 389–407
PDF | 10.3176/esa66.16

Author
Tiiu Erelt
Abstract

The language committee of the Mother Tongue Society in the second half of the 20th century

The first half of the article is an overview of the fruitful first period of activity of the language committee of the Mother Tongue Society, from 1969–1972. Afterwards, other language committees began operating and the Society’s language committee remained largely unnecessary until the 1990s. In 1993 the committee was recreated, thus beginning the second period of its activity (continuing up to the present day), which is described briefly in the article, referring to previously published overviews. Instead of repeating these, the article focuses on the discussions of initial letter orthography through the years, beginning with the correction of the orthography of so-called indeclinable adjectives and ending with a clearer set of rules, as published in the 1994 “On initial letter orthography and quotation marks” and its subsequent supplements. The activity of the committee has always been founded on the results of the study of Estonian and on language planning theory.

References


Ahven, Heino 1975. Emakeele Seltsi 54. tegevusaasta (1973). – Emakeele Seltsi aastaraamat 19–20 (1973–1974). Tallinn: Eesti Raamat, 325–334.

Ahven, Heino 1976. Emakeele Seltsi 55. tegevusaasta (1974). – Emakeele Seltsi aastaraamat 21 (1975). Tallinn: Eesti Raamat, 199–209.

Ahven, Heino 1977. Emakeele Seltsi 56. tegevusaasta (1975). – Emakeele Seltsi aastaraamat 22 (1976). Tallinn: Eesti Raamat, 229–241.

Eesti pärisnimede kirjutamine vene keeles. Tallinn: Valgus, 1973.

Erelt, Tiiu 1973. Võistlussõnade esimene eluaasta. – Keel ja Kirjandus 8, 457–461.

Erelt, Tiiu 1975a. Vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1972. aastal. – Emakeele Seltsi aastaraamat 19–20 (1973–1974). Tallinn: Eesti Raamat, 338–344.

Erelt, Tiiu 1975b. Murdenimetuste kirjutamine. – Keel ja Kirjandus 7, 429–431.

Erelt, Tiiu 1977. Vabariiklikus õigekeelsuskomisjonis. 1. Murdenimetuste kirjutamine. – Emakeele Seltsi aastaraamat 22 (1976). Tallinn: Eesti Raamat, 243–246.

Erelt, Tiiu 1985. Lauri Kettunen ja eesti keelekorraldus. – Keel ja Kirjandus 8, 483– 492.

Erelt, Tiiu 1995. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. [5. trükk 2016.]

Erelt, Tiiu 2001. Keelekorralduse ja -õpetuse komisjon 1979. – Emakeele Seltsi aastaraamat 46 (2000). Peatoim. Mati Erelt. Tartu, 88–115.

Erelt, Tiiu 2002a. Eesti keelekorraldus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Erelt, Tiiu 2002b. Keelekorralduse mõttest ja algusest. – Keel ja Kirjandus 8, 589–590.

Erelt, Tiiu 2003. ÕS-i toimetaja selgitab. – Keel ja Kirjandus 6, 448–460.

Kask, Arnold 1938. Tänapäeva kirjakeele kujunemisteedelt. Mõningaid jooni EKS-i keelekorralduslikust tegevusest. – Eesti Kirjandus 5, 241–256. [Taastrükk Erelt 2002, 361–376.]

Kerge, Krista 2012a. Keelekorraldus: kas ka täna? – Sõnaga mõeldud mõte. Pühendusteos Tiiu Ereltile. Koost. ja toim. Maire Raadik, Tiina Leemets. (= Eesti Keele Instituudi toimetised 14.) Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 67–75.

Kerge, Krista 2012b. Uusimaid soovitusi ESi keeletoimkonnalt. – Oma Keel 2, 77–83.

Kirjakeele teataja 1979–1983. Õigekeelsuskomisjoni otsused. Koost. Tiiu Erelt, Henn Saari. Tallinn: Valgus, 1985.

Kirjakeele teataja II 1993–2000. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused. Koost. ja toim. Tiiu Erelt, Maire Raadik. Emakeele Selts, 2000.

Kull, Rein 1971. Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuseid ja soovitusi. – Emakeele Seltsi aastaraamat 17 (1971). Tallinn: Eesti Raamat, 251–260.

Kull, Rein 1972. Sõnavõistlus ja võistlussõnad. – Keel ja Kirjandus 9, 524–530.

Meri, Mart 1998a. Emakeele Seltsi 70. tegevusaasta (1989). – Emakeele Seltsi aastaraamat 35–42 (1989–1996). Tartu, 191–195.

Meri, Mart 1998b. Emakeele Seltsi 71. tegevusaasta (1990). – Emakeele Seltsi aastaraamat 35–42 (1989–1996). Tartu, 203–208.

Meri, Mart 1998c. Emakeele Seltsi 75. tegevusaasta (1994). – Emakeele Seltsi aastaraamat 35–42 (1989–1996). Tartu, 245–251.

Päll, Peeter 1985. Nn. käändumatu omadussõna õigekirjast. („Kirjakeele korraldus nüüd ja praegu“.) – Keel ja Kirjandus 5, 274–281.

Päll, Peeter 2010. Mida on uut keeletoimkonnas. – Oma Keel 1, 40–43.

Päll, Peeter 2018. Miks maanimed muutuvad. – Oma Keel 2, 54–58.

Päll, Peeter 2019. Pilk eesti kirjakeele korraldamise sajandile ja tänapäevale. – Keel ja Kirjandus 1–2, 107–111.

Raadik, Maire 2017. Uudissõnu uue aastatuhande algusest. Tallinn: Tänapäev.

Raadik, Maire 2019. Emakeele Seltsi keeletoimkonna veerandsajand. – Oma Keel 1, 54–67.

Saari, Henn 2004. Keelehääling. Eesti Raadio „Keeleminutid“ 1975–1999. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Valge, Jüri 2020. Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920–2020. Tallinn.

Back to Issue