ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Lauri Kettunen ja Emakeele Selts; pp. 304–318
PDF | 10.3176/esa65.14

Author
Jüri Valge
Abstract

Lauri Kettunen and the Mother Tongue Society

The article examines the activity of Lauri Kettunen in the founding of the Mother Tongue Society on March 23, 1920 as well as in the development of its charter and in leading the Society during its first five years of operation. It describes the topics addressed by Kettunen at the conferences of the Society, his linguistic principles and his ties to Estonia after leaving the country. The article also looks at how Kettunen was received in Estonia after the war and briefly describes his role in different spheres of Estonian linguistics.

 
References

Alvre, Paul 1985. Lauri Kettunen – läänemeresoome keelte silmapaistev uurija. Ettekanne Emakeele Seltsi ettekandekoosolekul 29. septembril 1985.

Alvre, Paul 1987. Professor Lauri Kettuneni sünnist 100 aastat. – Lähedalt ja kaugelt. (= Emakeele Seltsi aastaraamat 31 (1985)). Tallinn: Eesti Raamat, 20–26.

 Annist, August 1970. Mälestuskilde Emakeele Seltsi sünniajast. – Emakeele Seltsi aastaraamat 16 (1970). Tallinn: Kirjastus „Eesti Raamat“, 47–54.

Ariste, Paul 1956. Isuri keelest. – Emakeele Seltsi aastaraamat II (1956). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 32–50.

Ariste, Paul 1963. Lauri Kettunen surnud. – Keel ja Kirjandus 4, 253–254.

Ariste, Paul 1983. Lauri Kettuneni tegevusest Tartus. – Keel ja Kirjandus 6, 314–316.

Asutav Kogu 1919 = Asutava Kogu poolt 28. augustil 1919. a. vastuvõetud määrus õpetajate palga kohta. – Riigi Teataja, 60.

Erelt, Mati 1985. Paar ääremärkust Lauri Kettuneni raamatule „Lauseliikmed eesti keeles“. – Keel ja Kirjandus 9, 538–540.

Erelt, Tiiu 1985. Lauri Kettunen ja eesti keelekorraldus. – Keel ja Kirjandus 8, 483–492.

E. T. = Elmar Trinkmann 1930. Akad. Emakeele Seltsi koosolekuteateid. – Eesti Keel 1/2, 69.

Grünthal, Riho 2005. Eesti keele eestkostja Soomes. Ettekanne Emakeele Seltsi ettekandekoosolekul 25. oktoobril 2005.

Grünthal, Riho 2007. Lauri Kettunen – eesti keele eestkostja Soomes. – Emakeele Seltsi aastaraamat 52 (2006). Peatoim. Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 197–212.

Hallap, Valmen 1985. Omastav kääne, vaegkäändsõnad, määrsõnad. Ettekanne Emakeele Seltsi ettekandekoosolekul 29. septembril 1985.

JProt 3 = Protokoll nr 3, 04.12.1920. – RA, ERA.R-2362.2.3.

JProt 248 = Protokoll nr 248, 03.03.1936. – RA, ERA.R-2362.2.66.

JProt 318 = Protokoll nr 318, 13.03.1941. – RA, ERA.R-2362.2.96.

JProt 472 = Protokoll nr 472, 17.02.1957. – RA, ERA.R-2362.2.162.

JProt 640 = Protokoll nr 640, 01.10.1969. – RA, ERA.R-2362.2.122.

Kaal, Helju (koost.) s. a. AES-i raamatukogust TA raamatukogu erifondi eraldatud raamatud. Nimestik Tallinnas Emakeele Seltsis.

Kask, Arnold 1960. 40 aastat Emakeele Seltsi. – Emakeele Seltsi aastaraamat VI (1960). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 5–24.

Kettunen, Lauri 1913. Lautgeschichtliche Untersuchung über den kodaferschen Dialekt. Helsinki: Société finno-ougrienne.

Kettunen, Lauri 1919. Arvustavad märkused keeleuuendusnõuete puhul. Tallinn: Rahvaülikool.

Kettunen, Lauri 1923. Väike algtäht adjektiivselt tarvitatud erisnimedes. – Eesti Keel 2, 43–45.

Kettunen, Lauri 1924. Avamissõnad Emakeele Seltsi koosolekul 10. II 1924. – Eesti Keel 5/6, 133–136.

Kettunen, Lauri 1928. Viron kielen oppikirja. Helsinki.

Kettunen, Lauri 1930. N. n. Turu käsikirja soomekeelsetest joontest. – Eesti Keel 1/2, 1–7.

Kettunen, Lauri 1931. Virolais-suomalainen sanakirja. Helsinki.

Kettunen, Lauri 1933. Need kolm küsimust (-nen´i, -tis, eesti rahvas). – Eesti Keel 1, 25–26.

Kettunen, Lauri 1934. Keelelisi tähelepanekuid vepsa retkelt. – Eesti Keel 5, 130–137; 6, 169–175.

Kettunen, Lauri 1969. Teine retk setude juurde. – Kodumurre 9, 38–46.

Kettunen, Lauri 1988. Külaskäik Juhan Liivi juurde (1911). – Kodumurre 19, 26–29.

Kettunen, Lauri 1999. Laadogast Balatonini. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Loorits, Oskar 1921. Ülevaade Emakeele Seltsi I. tegevusaastast 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 19–22.

Loorits, Oskar 1922. Ülevaade II tegevusaastast 1921. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat II (1921). Tartu, 5–8.

Mägiste, Julius 1935. Prof. dr. Lauri Kettunen 50-ndal aastatekünnisel. – Eesti Keel 4/6, 97–105.

Neetar, Helmi 1985. Lauri Kettunen ja eesti murdeuurimine. Pilguheit aastate taha. – Keel ja Kirjandus 9, 530–532.

Pajur, Ago 2005. Eesti ohvitseride palgad 1920. aastatel. – Päevaleht, 22. veebruar. 

Pall, Valdek 1985. Lauri Kettunen ja eesti kohanimed. – Keel ja Kirjandus 9, 533–537. 

Prot 1 = Protokoll nr 1, 23. III 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 5–6.

Prot 2 = Protokoll nr 2, 23. IV 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 6–7.

Prot 3 = Protokoll nr 3, 8. V 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 8–11.

Prot 4 = Protokoll nr 4, 16. X 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 11–12.

Prot 5 = Protokoll nr 5, 31. X 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 12–14.

Prot 6 = Protokoll nr 6, 14. XI 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 14–16.

Prot 7 = Protokoll nr 7, 5. XII 1920. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 16–18.

Prot 8 = Protokoll nr 8, 6. II 1921. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat II (1921). Tartu, 1922, 9–10.

Prot 11 = Protokoll nr 11, 24. IV 1921. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat II (1921). Tartu, 1922, 15–19.

Prot 12 = Protokoll nr 12, 9. X 1921. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat II (1921). Tartu, 1922, 19–22.

Prot 14 = Protokoll nr 14, 6. XI 1921. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat II (1921). Tartu, 1922, 24–25.

Prot 17 = Protokoll nr 17, 26. II 1922. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat III (1922). Tartu, 1923, 15–17.

Prot 18 = Protokoll nr 18, 12. III 1922. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat III (1922). Tartu, 1923, 17–20.

Prot 21 = Protokoll nr 21, 24. IX 1922. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat III (1922). Tartu, 1923, 25–27.

Prot 23 = Protokoll nr 23, 29. X 1922. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat III (1922). Tartu, 1923, 29–31.

Prot 24 = Protokoll nr 24, 19. XI 1922. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat III (1922). Tartu, 1923, 32–34.

Prot 25 = Protokoll nr 25, 10. XII 1922. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat III (1922). Tartu, 1923, 35–41.

Prot 26 = Protokoll nr 26, 11. II 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 11–14.

Prot 27 = Protokoll nr 27, 11. III. 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 14–16.

Prot 29 = Protokoll nr 29, 22. IV 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 18–20.

Prot 30 = Protokoll nr 30, 13. V 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 20–21.

Prot 31 = Protokoll nr 31, 7. X 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 22–23.

Prot 32 = Protokoll nr 32, 21. X 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 24–26.

Prot 33 = Protokoll nr 33, 11. XI 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 26–30.

Prot 34 = Protokoll nr 34, 9. XII 1923. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1923). Tartu, 1924, 30–35.

Prot 36 = Protokoll nr 36, 24. II 1924. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat V (1924–1925). Tartu, 1926, 13–16.

Prot 39 = Protokoll nr 39, 27. IV 1924. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat V (1924–1925). Tartu, 1926, 17–19.

Prot 41 = Protokoll nr 41, 26. X 1924. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat V (1924–1925). Tartu, 1926, 20–22.

Prot 44 = Protokoll nr 44, 1. II 1925. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat V (1924–1925). Tartu, 1926, 23–25.

Põhikiri 1920 = Akadeemilise Emakeele Seltsi põhikiri. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat I (1920). Tartu, 1921, 1–3.

Põhikiri 1947 = ENSV TA Emakeele Selts. AES-i kinnitatud põhikiri. 11.11.47. – RA, ERA.R-2362.1.109.

Päll, Peeter 2006. Uulitsavõitlus. – Oma Keel 2, 45–50.

Valge, Jüri 2005. Lauri Kettuse viis tulemist. – Ettekanne Emakeele Seltsi ettekandekoosolekul 25. oktoobril 2005.

Valge, Jüri 2006. Lauri Kettuse viis tulemist. – Emakeele Seltsi aastaraamat 51 (2005). Peatoim. Mati Erelt. Tallinn: Emakeele Selts, 288–302.

Viitso, Tiit-Rein 2005. Läänemeresoome professuuri asutamine Tartu Ülikoolis. – Ettekanne Emakeele Seltsi ettekandekoosolekul 25. oktoobril 2005.

Vääri, Eduard 1959. Liivi keele uurimise ajaloost. – Emakeele Seltsi aastaraamat V (1959). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 190–225.

Back to Issue