ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 61, Issue 1, 2016
MAJANDUSE OSKUSSÕNU KAHE MAAILMASÕJA VAHELT; pp. 9–31
Jaan Alver, Lehte Alver
PDF | Abstract & References in HTML

ETNODIALEKTOLOOGILINE UURIMUS VIIE PIIRKONNA ÕPILASTE MURDETUNDMISEST; pp. 32–59
Siim Antso
PDF | Abstract & References in HTML

UUTEST PEREKONNANIMEDEST EESTI-INGERIS JA NENDE PANEKUST 1922. AASTAL; pp. 60–79
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

ÜLDKÜSIMUSE VORM JA FUNKTSIOONID LÄBI NELJA SAJANDI JA KUUE TEKSTILIIGI; pp. 80–109
Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Anni Jürine, Kirsi Laanesoo, David Ogren
PDF | Abstract & References in HTML

EESTLASTE HÜÜDNIMEDEST; pp. 110–134
Annika Hussar, Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

PROTOEUROOPLASTE KEELEPÄRANDIST; pp. 135–154
Mari Kendla, Jüri Viikberg
PDF | Abstract & References in HTML

TÜVE ROOBAS ~ RÖÖBAS PÄRITOLUST; pp. 155–166
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

VENE ÕIGEUSU EESNIMED VADJA, ISURI JA SETO KEELES; pp. 167–186
Eva Saar
PDF | Abstract & References in HTML

JUUKSED, NAISE UHKUSE KROON. KRUNN; PP. 187–206
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

AINSUSE SISSEÜTLEVA VORMI VALIKU SEOS MORFOSÜNTAKTILISTE JA SEMANTILISTE TUNNUSTEGA – MATERJALI NING MEETODI SOBIVUS KORPUSANALÜÜSIKS; pp. 207–232
Ann Siiman
PDF | Abstract & References in HTML

AGAPE VASTETE KUJUNEMISEST EESTI PIIBLITÕLGETES; pp. 233–252
Sven-Erik Soosaar
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 253–262
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

GGG JA EESTI KEELE SÜNTAKSI UURIMINE; pp. 273–280
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

GGG, semantics and pragmatics of Estonian and theoretical linguistics; pp. 281–294
Haldur Õim
PDF | Abstract & References in HTML