ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
SA TÕESTAD SELLEGA KOOLILE JA KA ENDALE, ET SA OLED NAGU VALMIS INIMENE: ÜLDPÄDEVUSTE JA UURIMISTÖÖOSKUSTE KUJUNDAMINE GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KAUDU; pp. 111–137
PDF | 10.3176/esa68.06

Authors
Riina Reinsalu, Maigi Vija, Kertu Kook
Abstract

In the development plans and education documents of various countries and organizations, competencies resulting from the modern approach to learning are defined, which are called and classified differently (e.g. transformative competencies (OECD s. a.), key competencies (EÕS 2020), general competencies (GRÕK 2011), 21st century skills (Chu et al. 2017)), but they are valued in society and education similarly. Forming competencies is important because contemporary education is characterized by a learning and teaching process where learners acquire the knowledge, skills, attitudes and values necessary for the future.

For already ten years, one of the conditions for graduating from high school in Estonia has been a research project, but little is known about how the students think they have managed carrying out their projects, what they have learned in the process and what skills they have acquired. Therefore, the purpose of the paper is to explore students’ experiences related to the general competencies and skills developed in the research projects. The source material of the paper consists of focus group interviews conducted with 18 students from four schools who have gone through the research project process in high school. We analyzed the interviews based on the principles of qualitative content analysis.

Writing a research project offered students various experiences related to the development of general competencies. Based on the students’ experiences, learning, communication and digital competencies were highlighted from among the general competencies. In the background, entrepreneurship and self-determination competencies are also important. Other general competencies are also represented in carrying out a research project, but through only a few aspects. All these general competencies are based on various transferable (e.g. time management, teamwork, self-analysis) and research-related practical skills (e.g. information searching, citing), but according to the students, these skills were merely improved on, not acquired. At the same time, students considered the experience of carrying out a research project necessary, because the research project was considered preparation for future school, work and everyday life.

In the students’ opinion, it is possible to make the research project writing process and organization more efficient with a better support system. The course “Basics of a Research Project” is of great help in writing a research paper, but students would like to deal with problems of their own work in the course, rather than solving given tasks. Also, the role of the supervisor is important for the successful completion of the research project. Although giving feedback is seen as one of the supervisor’s tasks, general direction and support is considered just as important. To students, it is crucial that the instructor responds to them as quickly as possible, which means that the supervisor’s instructional load should be optimal.

References

Aruvee, Merilin 2023. Tekstikeskne aine- ja keeleõpetus: teoreetiline raamistik ja praktilised soovitused. (= Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste dissertatsioonid 75.) Tallinn: Tallinna Ülikool.

Chu, Samuel Kai Wah, Rebecca B. Reynolds, Nicole J. Tavares, Michele Notari, Celina Wing Yi Lee 2017. 21st century skills development through inquiry-based learning. From theory to practice. 
https://doi.org/10.1007/978-981-10-2481-8

Dreier, Taimi 2016. Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain. Magistritöö. Tallinna Ülikool.

Euroopa Parlament 2006 = Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2006 soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. − Euroopa Liidu Teataja L394/14. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=ET

EÕS 2020 = Eesti elukestva õppe strateegia 2020. 
https://www.haridusfoorum.ee/images/haridusstrateegia/Eesti_elukestva_oppe_strateegia_loplik.pdf

GRÕK 2011 = Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011. − Riigi Teataja, RT I, 14.01.2011, 2. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/128072020013

HAR 2014 = Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat. Eesti-inglise-saksa-soome-vene. Toim. Tiiu Erelt. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 
http://www.eki.ee/dict/haridus/index.cgi

Haridusvaldkond 2021 = Haridusvaldkonna arengukava 2021−2035. Haridus- ja Teadusministeerium. 
https://www.hm.ee/sites/default/files/documents/2022-09/1._haridusvaldkonna_arengukava_2035_kinnitatud_11.11.21.pdf

Hint, Helen, Anni Jürine, Ilona Tragel 2020. Suhtluspädevus. – Üldpädevused gümnaasiumis. Toim. Margus Pedaste, Maarja Taaler. Tartu: Tartu Ülikool, 133−158.

Joalaid, Piret 2017. Veebipõhiste hindamismudelite rakendamine uurimistööde kujundaval hindamisel gümnaasiumis. Magistritöö. Tallinna Ülikool.

Kikas, Eve 2015. Sissejuhatus üldpädevuste käsitlusse. – Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine. Toim. Eve Kikas, Aaro Toomela. Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Kook, Kertu 2022. Uurimistöö kirjutamise protsess õpilaste vaatenurgast. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Leimann, Aivi 2018. Loodusteadustega seotud uurimistööd Eesti gümnaasiumites. Magistritöö. Tallinna Ülikool.

Malva, Liina, Äli Leijen 2021. Eesti õpetajate, õpetajakoolituse üliõpilaste ning õppejõudude uurimistööalane kirjaoskus. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri 9 (2), 270–296. 
https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.11

Meitus, Birgit 2021. Kagu-Eesti riigigümnaasiumite õpetajate arusaamad õpilaste uurimistöödest ja praktilistest töödest ning nende juhendamisest. Magistritöö. Tartu Ülikool.

OECD = OECD Learning Compass 2030, s. a. OECD Future of Education and Skills 2030. 
https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/

Olev, Aivo, Tanel Alumäe 2022. Estonian speech recognition and transcription editing service. – Baltic Journal Modern Computing 10 (3), 409–421. 
https://doi.org/10.22364/bjmc.2022.10.3.14

Osula, Hendrik 2016. Tegevõpetajate arusaamad gümnaasiumi õpilasuurimustest. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.

Pedaste, Margus 2020. Sissejuhatus. – Üldpädevused gümnaasiumis. Toim. Margus Pedaste, Maarja Taaler. Tartu: Tartu Ülikool.

Pedaste, Margus, Tauno Palts, Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand, Külli Kori, Maarja Sõrmus, Kersti Kivisoo 2020. Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. – Üldpädevused gümnaasiumis. Toim. Margus Pedaste, Maarja Taaler. Tartu: Tartu Ülikool.

Pedaste, Margus, Maarja Taaler (toim.) 2020. Üldpädevused gümnaasiumis. Tartu: Tartu Ülikool.

PGS 2010 = Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2010. – Riigi Teataja, RT I 2010, 41, 240. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410

Roostik, Mari 2015. Aineõpetaja arusaam juhendaja rollist õpilasuurimuse teadusliku stiili, vormistuse, kompositsiooni ja õigekirja tagamisel. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Rutiku, Siret 2014. Ülekantavate pädevuste arendamine kõrghariduses. Juhendmaterjal. Tartu: Primus.

Schreier, Margit 2012. Qualitative Content Analysis in Practice. Los Angeles etc.: SAGE.

Seletuskiri 2011 = Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord“ juurde. 
https://eelnoud.valitsus.ee/main#symHbZbo

Soomets, Keity 2016. Teaduslik stiil, keelekasutus ja viitamine gümnaasiumiõpilaste uurimistöödes. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Statistikaamet 2022. Hariduse üldandmed. 
https://andmed.stat.ee/et/stat/sotsiaalelu__haridus__hariduse-uldandmed/HTG09

Stewart, David W., Prem N. Shamdasani 2015. Focus Groups: Theory and Practice (3rd ed.). Los Angeles etc.: SAGE.

Tampere, Kaja, Mare Vahtre 2022. Noorteadlasi hakatakse kasvatama juba põhikoolis. – Õpetajate Leht, 20. mai. 
https://opleht.ee/2022/05/noorteadlasi- hakatakse-kasvatama-juba-pohikoolis/

Tulviste, Tiia, Anni Tamm 2015. Väärtuspädevuse iseärasused ja arengu toetamine. – Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine. Toim. Eve Kikas, Aaro Toomela. Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Vabariigi Valitsus 2023 = Vabariigi Valitsuse määruste muutmine riiklike õppekavade ajakohastamise tõttu. – Riigi Teataja, RT I, 08.03.2023, 1. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/108032023001

Õpikäsitus (s. a.). Haridus- ja Teadusministeerium. 
https://www.hm.ee/opikasitus

Õpilasuurimus 2011 = Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord. – Riigi Teataja, RT I, 13.10.2011, 13. 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113102011013

Back to Issue