ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 2, Issue 1, 1953
EESRINDLIKU FILOSOOFILISE JA ÜHISKONDLIK-POLIITILISE MÕTTE ARENEMISEST EESTIS XVIII SAJANDI TEISEL JA XIX SAJANDI ESIMESEL POOLEL; pp. 41–55
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

О РАЗВИТИИ ПЕРЕДОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ЭСТОНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА; pp. 56–59
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

ARHEOLOOGILISED VÄLI UURIMISED EESTI NSVs 1952. AASTAL; pp. 60–69
H. Moora
PDF | Abstract & References in HTML

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЭСТОНСКОЙ ССР В ПЕРИОД 1811—1940 ГГ.; pp. 70–79
G. A. Zhelnin
PDF | Abstract & References in HTML

ПРОБЛЕМА ДВУХ ЧАСТИЦ В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ; pp. 80–90
Aksel Kipper
PDF | Abstract & References in HTML

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 91–102
Aleksandra Sergejeva Fomina, Linda Pobul
PDF | Abstract & References in HTML

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА-КУКЕРСИТА; pp. 103–107
N. L. Dilaktorski, Oskar Kirret, J. Eisen
PDF | Abstract & References in HTML

ГЛАУКОНИТ КАК ЗЕЛЕНЫЙ ПИГМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОКРАСОК; pp. 108–121
N. K. Polikarpov, E. K. Landra, O. J. Pardane, A. E. Ritso
PDF | Abstract & References in HTML

LUTSERNI KASVATAMINE EESTI NSV-s; pp. 122–139
Richard Toomre
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)