ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Tehniliste ja Füüsikalis-Matemaatiliste Teaduste Seeria
Vol 8, Issue 4, 1959
ÜKSIKUTE SÜSIVESINIKE RÜHMADE ERALDAMINE PÕLEVKIVIÕLIST; pp. 225–233
S. Faingold, K. Vallas
PDF | Abstract & References in HTML

О СОСТАВЕ ФЕНОЛОВ С УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ СЛАНЦА ТВЕРДЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ; pp. 234–242
T. Alumäe, E. Lageda
PDF | Abstract & References in HTML

MAARDU LEIUKOHA DIKTÜONEEMAKILDA JA TEMAS SISALDUVA KEROGEENI KEEMILISEST KOOSTISEST; pp. 243–255
Oskar Kirret, Rudolf Koch, Leho Ründal
PDF | Abstract & References in HTML

O ФАУНЕ ТАБУЛЯТ ЮУРУСКОГО И ТАМСАЛУСКОГО ГОРИЗОНТОВ; pp. 256–270
E. Klaamann
PDF | Abstract & References in HTML

ИНЖЕНЕРHO-ГEOЛOГИЧECКИE  СВОЙСТВА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ МОРСКИХ СОТЛОЖЕНИЙ ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 271–286
V. Olli
PDF | Abstract & References in HTML

О МЕХАНИЗМЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ, АКТИВИРОВАННЫХ. Са+, Се+, In+, Sn++, Tl+, Pb++; pp. 287–295
Tšeslav B. Luštšik
PDF | Abstract & References in HTML

О СХОДИМОСТИ СПОСОБА КАСАТЕЛЬНЫХ ПАРАБОЛ ДЛЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯХ ТИПА КОШИ; pp. 296–299
Sulev Ulm
PDF | Abstract & References in HTML

О СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ СПОСОБОВ В ОБОБЩЕННО-НОРМИРОВАННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ; pp. 300–303
Sulev Ulm
PDF | Abstract & References in HTML