ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Sada aastat Emakeele Seltsi: tee ja tähised; pp. 408–428
PDF | 10.3176/esa66.17

Author
Jüri Valge
Abstract

100 years of the Mother Tongue Society: the path and landmarks

The article gives an overview of the development and activity of the Mother Tongue Society from its founding on March 23, 1920 to the present day. The formation of the society’s name is described, along with its relations with the University of Tartu and the academy of sciences. Also examined are the society’s membership and the changes to the society charter that have affected the formation thereof. The Society’s notoriety and influence are analysed, the goals set in the charter 100 years ago are compared with the goals of today, and the accomplishments of the Society in relation to those goals are summarized, covering the Society’s primary spheres of activity: dialect collection, language development, Estonianization of names, language image building and language planning.

References


AESA 1920 = Liikmete nimestik. – Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat. I. 1920. Tartu, 1921, 3.

Ahven, Heino 1955. Emakeele Seltsi tegevusest sõjajärgseil aastail (1945–1954). – Emakeele Seltsi aastaraamat I (1955). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 5–26.

Ahven, Heino 1959. Aruanne Emakeele Seltsi tööst aastal 1957. – Emakeele Seltsi aastaraamat IV (1958). Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 312–317.

Ahven, Heino 1970. Emakeele Selts. Lühiülevaade minevikust ja tänapäevast. [Tallinn]: ENSV Teaduste Akadeemia.

Erelt, Mati 2000. Saateks. – Oma Keel 1, 5–6.

Erelt, Mati 2010. 90 years of the Mother Tongue Society. – Linguistica Uralica 2, 144–153. 

https://doi.org/doi.org/10.3176/lu.2010.2.05

Hussar, Annika 2010. Emakeele Seltsi väliskeelepäevad. – Keelekosti kodumaalt. Kümme aastat Peterburi keelepäevi. Koost. ja toim. Jüri Valge. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 153–159.

Kask, Arnold 1930. Ülevaade Akadeemilise Emakeele Seltsi kümneaastasest tegevusest. – Eesti Keel 4/5, 114–116; 6, 135–143.

Kask, Arnold 1940. Ülevaade AES-i kahekümneaastasest tegevusest. – Eesti Keel 1/2, 34–49.

Kingisepp, Valve 1989. 20 J. V. Veski päeva. – Keelest ja kultuuriloost. Emakeele Seltsi aastaraamat 33. Tallinn: Eesti Raamat, 140–143.

Mei, Killu 2020. Emakeele Seltsi 100. tegevusaasta (2019). – Emakeele Seltsi aastaraamat 65. Peatoim. Mati Erelt. Emakeele Selts. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 321–330.

Niilus, V. 1940. Akadeemilise Emakeele Seltsi üldaruanne 20. tegevusaasta (1939.) kohta. – Eesti Keel 1/2, 48–51.

Tender, Tõnu 2000. Emakeele Seltsi keelepäevad – trepp elevandiluust tornist maale. – Emakeele Seltsi aastaraamat 44–45. Peatoim. Mati Erelt. Tartu: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts, 123–134.

Tender, Tõnu, Jüri Viikberg 2020. Tagasivaateks Heino Ahvena 100. sünniaastapäeval. – Emakeele Seltsi aastaraamat 65. Peatoim. Mati Erelt. Emakeele Selts. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 288–302. 
http://dx.doi.org/10.3176/esa65.13

Toimetus 1922. Saatesõna. – Eesti Keel 1, 1–2.

Valge, Jüri 2018. Pool sajandit Johannes Voldemar Veski päevi. – Emakeele Seltsi aastaraamat 63. Peatoim. Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 295–306. 
http://dx.doi.org/10.3176/esa63.13

Valge, Jüri 2020. Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920–2020. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts.

VV 2006 = Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord. Vastu võetud 07.09.2006, nr 196. – Riigi Teataja, RT I 2006, 40, 303.

 

Arhiivimaterjalid

JProt 329 = RA, ERA.R-2362.2.96. AES-i juhatuse koosolekute protokollid. 10.10.1939–01.12.1949.

JProt 399 = RA, ERA.R-2362.2.162. ENSV TA Emakeele Selts. AES-i juhatuse koosolekute protokollid. 14.12.1949–20.05.1957.

JProt 525 = RA, ERA.R-2362.2.223. Emakeele Seltsi juhatuse koosolekute protokollid. 30.08.1957–03.03.1962.

JProt 528 = RA, ERA.R-2362.2.223. Emakeele Seltsi juhatuse koosolekute protokollid. 30.08.1957–03.03.1962.

Kiri 567-K = Eesti Omavalitsuse Haridusdirektooriumi kiri nr 567-K 5. veebr. 1942 Tartu Ülikooli Rektorile. – F 2100.19.15. E. W. Tartu ülikooli walitsuse Sekretariaat. Akadeemilise Emakeele Seltsi põhikiri, liikmete nimestikud ja kirjavahetus tegevuse asjus. Algus 15. mail 1920. Lõpp 20. juulil 1942.

Naan, G. 1953. Kiri J. V. Veskile, H. Tobiasele, E. Normannile. 25.09.1953. – RA, ERA.R-2362.1.139. Kirjavahetus organisatsioonilistes ja majanduslikes küsimustes. Seltsi kinnitatud põhikiri. 20.03.1953–04.12.1953.

Order 1944 = Order nr. 7538. Tartu Linna Täitevkomitee Elamute Valitsus. 25.nov. 1944 a. – RA, F 5311.1.24.

Pk-I = Emakeele Seltsi põhikiri. – RA, ERA.R-2362.1.1.

Pk-II = Akadeemilise Emakeele Seltsi põhikiri. Registreeritud Tartu-Võru Rahukogus 29. aprillil 1925. a. nr 1959 all. Tartu: „Postimehe“ trükk, 1925.

Pk-V = Akadeemilise Emakeele Seltsi põhikiri. – RA, ERA.R-2362.1.1.

Pk-X = Emakeele Seltsi põhikiri. Vastu võetud Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi üldkoosolekul 30. märtsil 1989.

Pk-XIII = Emakeele Seltsi põhikiri. Heaks kiidetud Emakeele Seltsi üldkoosolekul 24.03.2011 Tallinnas.

Schlossmann, K. 1939a. Kiri Haridusministeeriumi Teaduse ja Kunsti Osakonnale. 6. juunil 1939. – RA, ERA.R-2362.1.83. Materjalid toetuste taotlemise kohta. 16.01.1939–19.12.1939.

Schlossmann, K. 1939b. Kiri Haridusministeeriumi Teaduse ja Kunsti Osakonnale. 21.III 1939. a. – RA, ERA.R-2362.1.83. Materjalid toetuste taotlemise kohta. 16.01.1939–19.12.1939.

TA 1946 = Akt. Koostatud 31. mail 1946. – F 5311.1.42.

TA 1952 = Kiri nr 9–820, 16.10.1952. – Väljavõtted TA Presiidiumi koosolekute protokollidest ja ENSV Ministrite Nõukogu otsustest Emakeele Seltsi kohta. Alustatud 13. II 1952. Lõpetatud … . XII 1952. – RA, ERA.R-2362.1.130.

TAP 1959 = Väljavõte Eesti NSV Teaduste Akadeemia Presiidiumi ja Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu Juhatuse Presiidiumi ühise istungi protokollist 4. novembril 1959. a. – ENSV TA Presiidiumi otsuste ning TA presidendi käskkirjade ärakirjad ja nende juurde kuuluvad materjalid. Ministrite Nõukogu määrused. Alustatud 23. jaan. 1959. Lõpetatud 16. nov. 1959. – RA, ERA.R-2362.1.167.

Veski, J. V. 1953 = Kiri Gustav Naanile. 14.10.1953. – RA, ERA.R-2362. Kirjavahetus organisatsioonilistes ja majanduslikes küsimustes. Seltsi kinnitatud põhikiri. 20.03.1953–04.12.1953.

Back to Issue