ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Mis keelt kõnelevad kohanimed? Läänemeresoome-balti kontaktid Ojārs Bušsi toponüümikatöödes; pp. 290–316
PDF | https://dx.doi.org/10.3176/esa64.12

Author
Lembit Vaba
Abstract

What language do toponyms speak? Finnic-Baltic contacts in Ojārs Bušs’s toponymic works

The article presents a critical analysis of the research done by the Latvian onomastician Ojārs Bušs (1944–2017) concerning toponyms of Finnic origin on the territory of Latvia. Among others, the following topics are examined: Bušs’s assessments of the work of his predecessors in the identification and etymological analysis of Finnic toponyms, problems relating to Finnic-origin hydronyms and settlement names, phonemes and phoneme clusters as eventual indicators of the Finnic origin of toponyms, and the Latvian index of toponyms as an authentic source of Livonian and as evidence of a past Estonian settlement in Latvia.

References

Ojārs Bušsi läänemeresoome-balti kontakte käsitlevad toponüümika-alased publikatsioonid

Bušs, Ojārs 1980. Ko nozīmē Gauja? – Draugs. Mēnešraksts skolēniem 6, 19; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 27–29.

Bušs, Ojārs 1983 = Буш О. К изучению куршской гидронимии в свете балто-славянских отношений. – Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов второй балто-славянской конференции. Moсквa, 29 ноября – 2 декабря  г. Moсквa: Наука, 5–6.

Bušs, Ojārs 1985. Piebilde par Valkas-Valgas vārdu. – Darba Karogs (Valkas raj.) 30, 4; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 35–36.

Bušs, Ojārs 1987 = Буш О. Из ономастики куршей. – Lietuvių kalbotyros klausimai XXVI. Lietuvių kalbos sandaros tyrinėjimai. Vilnius: Mokslas, 96–101; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 224–231.

Bušs, Ojārs 1989a. Dažu Latvijas vietvārdu cilmes īpatnības (Pasiene, Pauna, Pazlauka, Pepītis). – Valodas aktualitātes 1988. Rīga: Zinātne, 268–274; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 196–201.

Bušs, Ojārs 1989b. Valka. – Draugs. Mēnešraksts skolēniem 1989/4, 21.

Bušs, Ojārs 1990 = Буш О. Некоторые проблемы изучения куршской гидронимии (в свете балто-славянских языковых отношений). – Acta Baltico-Slavica XIX. Wrocùaw-Warszawa-Krakَw-Gdańsk-ŁódŹ: Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk 1990, 49–62.

Bušs, Ojārs 1991. Latvijas hidronīmi ar tautosilabiskajiem savienojamiem. – VI starptautiskais baltistu kongress. 1991.g. 2.–4.oktobrī. Referātu tēzes. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 17.

Bušs, Ojārs 1994a. Latviešu valodas leksikas cilme, vēsture un mūsdienu lietojums. Ursprung, Historie und heutiger Gebrauch der Lexik des Lettischen. Zinātnisko darbu kopsavilkums habilitētā filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Rīga: Latviešu valodas institūts.

Bušs, Ojārs 1994b. Latvijas potamonīmi ar tautosillabiskajiem savienojumiem. Somugrismu problēma. – Baltistica, IV priedas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 22–28; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 182–189.

Bušs, Ojārs 1995. Un tomēr vēlreiz par Ventas vārdu (somugriskais aspekts). – VII Starptautiskais baltistu kongress 1995. gada 13.–15. jūnijā. Referātu tēzes. Rīga: Latviešu valodas institūts, 18.

Bušs, Ojārs 1996. Hidronīma Venta toponīmiskais fons Somijā. – Baltu filoloģija VI. Rīga: Latvijas Universitāte, 40–42; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 190–193.

Bušs, Ojārs 1998a. Eine Streitfrage der lettischen Namenkunde (Ortsnamen mit Paun-). – Baltistik: Aufgaben und Methoden. Hrsg. von Alfred Bammesberger. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter 1998, 371–376; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 202–207.

Bušs, Ojārs 1998b. Ein unbemerkter Finnougrismus in der Toponymik Lettlands. – Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagearii 16. V. 1998. Toim. Riho Grünthal, Johanna Laakso. (= Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 228.) Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 72–75; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 208–213.

Bušs, Ojārs 1998c = Бушс О. Ещё одно свидетельство финноугорского субстрата в латышской топонимии? – Материалы XXVII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики. 10–12 марта 1998 г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 8–9.

Balode Laimute, Ojārs Bušs 1999. -o- un -uo- Latvijas vietvārdos. – Linguistica Lettica. Latviešu valodas institūta žurnāls 4. Rīga: Latviešu valodas institūts, 211–222.

Bušs, Ojārs, Ligita Beitiņa 1999a. Daži Turaidas un Kubeseles novada vietvārdi (12.–13. gs.). – Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas. 1998. gada 29. augusta konferences materiāli. Rīga: Nordik, 28–29.

Bušs, Ojārs, Ligita Beitiņa 1999b. Turaida ja teised muistsed Turaida piirkonna kohanimed. – Keel ja Kirjandus 8, 572–574.

Bušs Ojārs, Ligita Beitiņa 1999c. Turaida un daži citi seni Turaidas novada vietvārdi. – Vārds un tā pētīšanas aspekti 3. Rakstu krājums. Liepāja: LPA, 48–53.

Bušs, Ojārs 2000 = Бушс О. Данные топонимии Финляндии как аргумент при этимологизации топонимов Латвии. – Congressтимологизации топонимов Латвии. – Congressus nonus internationalis Fenno-ugristarum. 7.–13.8.2000. Tartu. Pars II. Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Linguistica. Tartu: [Eesti Fennougristide Komitee], 372; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 194–195.

Bušs, Ojārs 2001. Kādi ir senākie lībiešu personvārdi un vietvārdi? – Tava labākā grāmata par Latviju. 7. grāmata. Rīga: Aplis, 112–114; idem: Bušs, Ojārs 2003d: 69–70.

Bušs, Ojārs 2003a. Latvian toponomy of Finno-Ugric origin: about the history of the research. – The Baltic World as a Multicultural Space. 5th Conference on Baltic Studies in Europe. 5–7 June 2003. Finland: University of Turku, 33.

Bušs, Ojārs 2003b. Latvijas potamonīmi ar tautosillabiskajiem savienojumiem. Somugrismu problēma. – Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 182–189.

Bušs, Ojārs 2003c. Latv. Ugāle. – Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. 2003 m. spalio 24 d. Konferencijos programa ir tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 15–17.

Bušs, Ojārs 2003d. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni. Rīga: LU Latviešu valodas institūts.

Bušs, Ojārs 2003e. Par Ugāles vārdu. – Ventas Balss 216 (06.11.); idem: Bušs, Ojārs 2003d: 214–218.

Bušs, Ojārs, Laimute Balode 2003. Par dažiem somugru cilmes hidronīmiem. – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms Konferencijos pranešimų tezės 2003 m. gegužės 21.–23. d. Vilnius, Kvėdarna: Lietuvių kalbos institutas, 14–15.

Bušs, Ojārs 2004a. Par vietvārda Ugāle cilmi. – Onomastica Lettica 2. Atb. red. Dzintra Hirša. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 99–104.

Bušs, Ojārs 2004b. Vēlreiz par Valku un valkiem Latvijas toponīmijā. – Onomastika mūsdienu zinātnes skatījumā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 131. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2004. gada 20. februāris. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 34–35.

Bušs, Ojārs 2005. Somugrisko adstrātu Mārcienas pagasta toponīmijā meklējot. – Valodu kontakti un mijiedarbība. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2005. gada 22.–23. februāris. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 26–28.

Bušs, Ojārs, Laimute Balode 2005. Par dažiem somugru cilmes elementiem Latvijas hidronīmijā. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1. Vyr. red. Danguolė Mikulenienė. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 104–109.

Bušs, Ojārs, Elga Kagaine 2005 = Бушс О., Э. Кагайне. Еще раз об ареальном и этимологическом аспекте анализа латышской лексемы pauna/Pauna. – Материалы ХХХIV международной филологической конференции. Выпуск 1. Балтийская диалектология. Тезисы докладов. 5 марта 2005 г. Санкт-Петербург. [Санкт-Петербург:] Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 9–11.

Bušs, Ojārs 2006a. Augusts Bīlenšteins, somugristika un pavisam nedaudz arī Eduards Volteris. – Международная научная конференция „Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина“. Санкт-Петербург, 21–23 сентября 2006 года. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 8–9.

Bušs, Ojārs 2006b. Augusts Bīlenšteins un somugristika (ieskats problemātikā). – Latvijas Universitātes Raksti 708. sējums. Valodniecība. Somugristika. Rīga: Latvijas Universitāte, 47–50. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/994/LU_708sej.pdf.

Bušs, Ojārs 2006c. Somugrismi Latvijas toponīmijā: Nesastādītā saraksta papildināšanas iespējas. – Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 121–129.

Bušs, Ojārs 2006d. The Liv (Livonian) language in Latvia: the legal Status, the reality and the toponymical heritage. – Place Names and Identities in Multicultural Contexts. Symposium. Kárášjohka 17–19 August 2006. [Kárášjohka]: Sámediggi, 7.

Balode, Laimute, Ojārs Bušs 2007. On Latvian toponyms of Finno-Ugrian origin. – Onomastica Uralica. Borrowing of Place Names in the Uralian Languages. Ed. Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi. Debrecen, Helsinki, 27–44.

Bušs, Ojārs 2007a. Valkas jeb valki Latvijā, Lietuvā un Prūsijā: vietvārdu liecības. – Onomastica Lettica 3. Rīga: LU Latviešu valodas institūts 2007, 58–68.

Bušs, Ojārs 2007b. Vēl daži somugru cilmes vietvārdi Latvijā. – Latvijas Universitātes Raksti 727. sējums. Valodniecība. Somugristika. [Rīga:] Latvijas Universitāte, 39–43.

Bušs, Ojārs 2009. Daži Ēdoles vietvārdi Jura Plāķa publicējumā. – 45. Artura Ozola dienas konference. Baltu valodas diahroniskā un areālā skatījumā. Veltījums Jurim Plāķim (1869–1942) 140. gadadienā. Referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga, 20.–21. marts. Rīga: Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 16–17.

Balode, Laimute, Ojārs Bušs 2009a. Some Latvian toponyms of Finno-Ugric origin (names with Pu-/Pū-). – The Baltic Languages and the Nordic Countries. Conference held at the University of Oslo Faculty of Humanities Department of Linguistics and Nordic Studies. June 19–20, 2009. [Oslo], 5–7.

Balode, Laimute, Ojārs Bušs 2009b. Some Latvian toponyms of Finno-Ugric origin (names with Pu-/Pū-). – The Baltic Languages and the Nordic Countries. Papers presented at the conference held at the University of Oslo Faculty of Humanities Department of Linguistics and Nordic Studies June 19–20, 2009. Chief ed. Sturla Berg-Olsen. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 17–30.

Bušs, Ojārs, Renāte Siliņa-Piņķe 2013. 17th century map of Bērzaune castle district (Latvia) as source of the research of the Latvian hydronymy: a case study. – Trends in Toponymy 6. Heidelberg October 7th–10th 2013. Abstract Book. [Heidelberg], 16.

Bušs, Ojārs 2014. Dundaga parish oronyms (hill names) of Livonian origin in Juris Plāķis’ Latvian toponym publication. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 5/1. Special issue Studies in Livonian. Ed. V. Ernštreits, K. Pajusalu, 243–250.
https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.13

Bušs, Ojārs, Renāte Siliņa-Piņķe 2014. XVII a. Bėrzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir baltų hidronimija. Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934–1995) atmintinti „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“. 2014 m. lapkričio 20–21 d. Tezės. [Vilnius:] Lietuvių kalbos institutas, 4. www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/onomastikos_dabartis_tezes.pdf.

Balode, Laimute, Ojārs Bušs 2015. No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu cilmes īsā vārdnīca. From Abava to Zilupe. – The origin of Latvian geographical names. A short dictionary. Zin. red. S. Rapa. Rīga: Latviešu valodas aģentūra.

Bušs, Ojārs 2015a. Piebildes par dažu Latvijas pilsētu nosaukumu cilmes skaidrojumiem. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Letonika un kultūru migrācija“. Tēzes. 2015. gada 23.–24. februāris. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 14–15. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endz%20Tezes%20205_19.02.pdf.

Bušs, Ojārs 2015b. The Finno-Ugric influence on the Latvian place names: The history of the research and current challenges. – Ежегодник финно-угорских исследований 2015/2, 50–56.

Bušs, Ojārs, Renāte Siliņa-Piņķe 2015. Die Landkarte des Schlossgebietes Bērzaune vom 17. Jahrhundert und die baltische Hydronymie. XVII a. Berzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir baltų hidronimija Acta Linguistica Lithuanica LXXIII, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 101–116.

 

Kirjandusviited

Grünthal, V[illem] 1912. Eesti asundused lätlaste seas. – Eesti Kirjandus 8, 320–328.

Lehtinen, Tapani 2007. Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. (= Tietolipas 215.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pall, Valdek 1977. Põhja-Tartumaa kohanimed II. Toim. Madis Norvik. Tallinn: Valgus.

Priedīte, Irisa 2006. Igauņi un Ziemeļkurzeme. – Latvijas Universitātes Raksti 708. sējums. Valodniecība. Somugristika. Rīga: Latvijas Universitāte, 47–50. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/994/LU_708sej.pdf.

Vaba, Lembit 2015. Sõna sisse minek. (= Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 73.) Tallinn: [Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts].

Vaba, Lembit 2016. Usaldusväärne teejuht Läti kohanimemaastikul. Laimute Balode, Ojārs Bušs. No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu cilmes īsā vārdnīca. Zin. red. S. Rapa. From Abava to Zilupe. The origin of Latvian geographical names. Scientific editor S. Rapa. A short dictionary. Rīga: Latviešu valodas aģentūra 2015. 303 lk. – Keel ja Kirjandus 7, 567–570.

Back to Issue