ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
KEELDKÕNE VORMIDEST; pp. 30–38
PDF | doi:10.3176/esa58.02

Author
Mati Erelt
Abstract

Concerning the forms of prohibitive speech
In spoken Estonian, the negative auxiliary verb of the imperative and jussive moods ära is developing into the element carrying the principal grammatical markers of negative verb forms. It is evidenced by the use of the unmarked form of the main verb in the first person plural of the imperative, especially in the indicative-like imperative (ärme tee ’let’s not do (sth)’), but to some extent already in the gem- ~ kem-imperative (ärgem unusta ’let’s not forget (about sth)’); other indications of this development are agreement of the negative auxiliary verb in the present imperative and jussive impersonal (ärdagu tehtagu ’may they not do (sth)’), and the emergence of the negative preterite in the jussive (ärnud teinud ’may he not have done (sth)’).

References

Bybee jt 1994 = Joan Bybee, Revere Perkins, William Pagliuca. The Evolution of Grammar. Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World. Chicago and London: The University of Chicago Press.

EKG I 1995 = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, ­Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare. Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. Peatoim. Mati Erelt, toim. Tiiu Erelt, Henn Saari, Ülle Viks. Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut. Tallinn.

EKK 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Erelt, Mati 2002. Does the Estonian have the jussive? – Linguistica Uralica XXXVIII (2), 110–117.

Erelt, Mati 2009. Prospektiiv ja retrospektiiv eesti keeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 54 (2008). Peatoimetaja Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 44–53.

Erelt, Mati 2013. Eesti keele lauseõpetus. Sissejuhatus. Öeldis. (= Tartu Ülikooli eesti keele osakonna preprindid 4.) Tartu.

Erelt, Mati, Helle Metslang 2004. Grammar and pragmatics: Changes in the paradigm of the Estonian imperative. – Linguistica Uralica 45 (3), 161–178.

Hrakovski 1992 = Виктор C. Храковский (отв. ред.). Типология императив­ных конструкций. Российская академия наук. Санкт-Петербург: Наука.

Muižniece jt 1999 = Liena Muižniece, Helle Metslang, Karl Pajusalu. Past participle finitization in Estonian and Latvian. Estonian: Typological Studies III. Ed. Mati Erelt. (= Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 11.) Tartu, 128–157.

Mägiste, Julius 1976. Viron imperatiivin preteriti. – Virittäjä 70 (1), 48–51.

Pajusalu, Karl 1989. Suhtlustaotlused inimkeelt muutmas. – Keel ja Kirjandus 3, 142–149.

Pajusalu, Karl 1996. Multiple Linguistic Contacts in South Estonian: Variation of Verb Inflection in Karksi. (= Publications of the Department of Finnish and General Linguistics of the University of Turku 54.) Turku.

Rajandi, Henno 1999. Eesti impersonaali ja passiivi süntaks. (= Eesti Keele Instituudi toimetised 3.) Tallinn. Käsikirjalise kandidaadiväitekirja (1968) trükk.

Roos, Aarand 1982. Imperatiivi mina-vormist ja optatiivist. – Finsk-ugriska småskrifter 5. Lund, 3–13.

Saareste, Andrus 1952. Kaunis emakeel. [I], Vesteid eesti keele elust-olust. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

Sivers, Fanny de 1969. Analyse grammaticale de l’estonien parlé. Clermont-Ferrand.

Valgma, Johannes, Nikolai Remmel 1968. Eesti keele grammatika. Käsiraamat. Tallinn: Valgus.

Viitso, Tiit-Rein 1976. Eesti muutkondade süsteemist. – Keel ja Kirjandus 3, 148–162.

Back to Issue