ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
SAJANDID KÄEULATUSES: VANAD GRAMMATIKAD EESTI KEELES; pp. 271–281
PDF | doi:10.3176/esa57.13

Author
Heli Laanekask
Abstract

Centuries within one’s reach: Translations of old Estonian grammars
The article analyses the Estonian translations of 17th–19th-century grammars of the Estonian language written in foreign languages and the new editions of multilingual glossaries included in those grammars. The article mainly concentrates on Heinrich Gösekeni grammatika ja sõnastik 350 [Heinrich Göseken’s Grammar and Glossary 350] by V.-L. Kingisepp, K. Ress, and K.Tafenau (Tartu, 2010), but it also deals with M. Lepajõe’s translation of Gutslaff’s grammar (J. Gutslaff, Observationis grammaticae circa linguam Esthonicam. Grammatilisi vaatlusi eesti keelest [Grammatical Observations of the Estonian Language], Tartu, 1998); I. Annom’s translation of F. J. Wiedemann’s Uurimus Võru murdest [A Study of the Võru Dialect] (Tartu, 2002); K. Kikas’ study Mida sisaldab Heinrich Stahli Vocabula? [What Does H. Stahl’s Vocabula Include?] (Tartu, 2002); E. Ahrens’ grammar translated by K. Ross et al. in the book Uue ajastu misjonilingvist. Eduard Ahrens 200 [A Missionary Linguist of the New Era. Eduard Ahrens 200] (Tallinn, 2003); and the translation of Thor Helle’s grammar by A. Kilk and K. Ross in their book Lühike sissejuhatus eesti keelde 1732 [A Short Introduction to the Estonian Language 1732] (Tallinn, 2006). The article gives a critical observation of the structure and comments to the translated works and discusses different solutions for translating old terminology, explaining archaic Estonian, and disclosing the linguistic riches of the glossaries.

References

Gutslaff, Johannes 1998. Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam. Grammatilisi vaatlusi eesti keelest. Tõlk. ja väljaande koost. Marju Lepajõe. Toim. Jaak Peebo. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 10.) Tartu.

Habicht, Külli 2010. Saateks. – Valve-Liivi Kingisepp, Kristel Ress, Kai Tafenau. Heinrich Gösekeni grammatika ja sõnastik 350. Toim. Külli Habicht, Külli Prillop. Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Tartu: Tartu Ülikool, 7–10.

Habicht jt 2006 = Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Külli Prillop. Uudne sõnaraamat vanadest tekstidest. – Keel ja Kirjandus 5, 365–375.

Kikas, Kristel 2002. Mida sisaldab Heinrich Stahli „Vocabula”? Toim. Valve-Liivi Kingisepp. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 21.) Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kilgi, Ross 2006 = Lühike sissejuhatus eesti keelde 1732. [Anton Thor Helle] Saksa keelest tõlk. ja järelsõnad kirj. Annika Kilgi, Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Kingisepp, Valve-Liivi 2002. Saateks. – Kristel Kikas. Mida sisaldab Heinrich Stahli „Vocabula”? Toim. Valve-Liivi Kingisepp. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 21.) Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 7–8.

Kingisepp jt 2010 = Valve-Liivi Kingisepp, Kristel Ress, Kai Tafenau. Heinrich Gösekeni grammatika ja sõnastik 350. Toim. Külli Habicht, Külli Prillop. Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Tartu: Tartu Ülikool.

Lepajõe, Marju 1985. Johannes Gutslaffi „Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam” tõlge. Käsikirjaline diplomitöö. Tartu Ülikool. Eesti keele osakond.

Lepajõe, Marju 1998a. Grammatikas esinevate eesti sõnade indeks. – Johannes Gutslaff. Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam. Grammatilisi vaatlusi eesti keelest. Tõlk. ja väljaande koost. Marju Lepajõe. Toim. Jaak Peebo. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 10.) Tartu: Tartu Ülikool, 247–279.

Lepajõe, Marju 1998b. Johannes Gutslaffi „Grammatilised vaatlused”. – Johannes Gutslaff. Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam. Grammatilisi vaatlusi eesti keelest. Tõlk. ja väljaande koost. Marju Lepajõe. Toim. Jaak Peebo. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 10.) Tartu: Tartu Ülikool, 285–316.

Lepajõe, Marju 1998c. Märkused. – Johannes Gutslaff. Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam. Grammatilisi vaatlusi eesti keelest. Tõlk. ja väljaande koost. Marju Lepajõe. Toim. Jaak Peebo. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 10.) Tartu: Tartu Ülikool, 280–284.

Prillop, Külli 2004. Kuidas märksõnastada vanu eestikeelseid tekste? – Keel ja Kirjandus 2, 90–99.

Ress, Kristel 2009. XVII sajandi saksa-eesti sõnastike töötlemise probleemidest. – Keel ja Kirjandus 8–9, 631–641.

Ress, Kristel 2010. Sõnaraamatu kasutajale. – Valve-Liivi Kingisepp, Kristel Ress, Kai Tafenau. Heinrich Gösekeni grammatika ja sõnastik 350. Toim. Külli Habicht, Külli Prillop. Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut. Tartu: Tartu Ülikool, 27–35.

Ross 2003 = Uue ajastu misjonilingvist. Eduard Ahrens 200. Koost. ja toim. Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Ross, Kristiina 2006. „Lühike sissejuhatus” ja eesti piiblitõlge. – Annika Kilgi, Kristiina Ross. Lühike sissejuhatus eesti keelde 1732. [Anton Thor Helle] Saksa keelest tõlk. ja järelsõna kirj. Annika Kilgi, Kristiina Ross. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, C26–C53.

Rätsep, Huno 1987. Heinrich Stahli keeleõpetus oma aja peeglis. – Keel ja Kirjandus 12, 709–715.

Tafenau, Kai 2011a. Heinrich Gösekeni sõnaraamatu seni märkamata eeskuju. – Keel ja Kirjandus 6, 425–439.

Tafenau, Kai 2011b. Uue Testamendi tõlkimisest Rootsi ajal: käsikirjad, tõlkijad ja eesti kirjakeel. (= Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 27.) Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Viitkar, Urve 2005. Johannes Gutslaffi „Observationes grammaticae circa linguam Esthonicam” (1648). Bakalaureusetöö Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonnas. 

Värri Haarmann 1977 = Die estnischen Grammatiken des 17. Jahrhunderts. II. Heinrich Göseken. Manuductio ad Linguam Oesthonicam. Anführung zur Öhstnischen Sprache. Reval 1660. Hrsg. Anna-Lisa Värri Haarmann. (= Fenno-Ugrica 3.) Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Wiedemann, Ferdinand Johann 2002. Uurimus Võru murdest. Versuch ueber den Werroehstnischen Dialekt. Tõlk. Inge Annom. Toim. Külli Habicht, Karl Pajusalu. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 20.) Tartu.

Wiedemann, Ferdinand Johann 2005. Grammatik der estnischen Sprache. Durchgesehenes Faksimile der Ausgabe von 1875. Hrsg. Karl Pajusalu, Urmas Sutrop. Estnische Gesellschaft für Muttersprache. Tallinn: Stiftung für Estnische Sprache.

Wiedemann, Ferdinand Johann 2011. Eesti keele grammatika. Tõlk. Heli Laanekask. Toim. Ellen Niit. Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts. Tallinn.

Back to Issue