ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Sõna capital sisaldavate ingliskeelsete majandusterminite tõlkimisest eesti keelde; pp. 9-36
PDF | doi:10.3176/esa56.01

Author
Jaan Alver
Abstract

About translation of English economic terms including the word capital into Estonian

The paper focuses on the translation of economic terms from English into Estonian, including the word ’capital’. The paper provides an overview how a word of Latin origin became an adjective, noun, and verb with multiple meanings. Also, one can find a short overview of how ’capital’ developed into a business and economic term. The paper discusses on the basis of specialized English‑­Estonian dictionaries published in Estonia the content and accuracy of the Estonian equivalents of two-word English business and economic terms, such as ’capital goods’, ’capital lease’, etc.

References

Adam, J. H. 1991. Longman Dictionary of Business English. 2nd edition. Beirut: York Press.

Alver, Jaan 1998. British and American Business Terms: Avoiding Costly Understandings. Tallinn: Deebet.

Banks, Erik 2010. The Palgrave Macmillan Dictionary of Finance, Investment and Banking. Palgrave Macmillan.

Bannock, Graham, William Manser 1990. Penguin International Dictionary of Finance. London: Penguin Books.

Bannock jt 2003 = Graham Bannock, Ron E. Baxter, Evan Davies. The Penguin Dictionary of Economics. 4th edition. London: Penguin Books.

BCCSLBD 1991 = British Chambers of Commerce Six Language Business Dictionary. Cambridge: Colt Books.

Brockington, Raymond 1993. Dictionary of Accounting and Finance. London: Pitman Publishing.

BT 1991 = Banking Terminology. American Bankers Association. 3rd revised edition.

Cannan, Edwin 1921. Early history of the term capital. – Quaterly Journal of Economics. Vol. 35, No. 3, 469–481. doi:10.2307/1884097.

Capital: Word History. http:// word-origins.com/definition/capital.htm (30.12.2010).

Caruth, Donald L., Steven Austin Stovall 1994. NTC’s American Business Terms Dictionary. Lincolnwood: National Textbook Company.

CDB 1991 = Concise Dictionary of Business. Oxford: Oxford University Press.

Crumbley jt 1994 = Donald Larry Crumbley, Jack P. Friedman, Susan B. Anders. Dictionary of Tax Terms. New York: Barron’s.

Davids, Lewis E. 1986. Instant Business Dictionary. Mundelein: Career Publishing.

DBM 2003 = Dictionary of Business and Management. London: Bloomsbury.

DF 1993 = Dictionary of Finance. Oxford: Oxford University Press.

Downes, John, Jordan Elliot Goodman 2006. Dictionary of Finance and Investment Terms. 7th edition. New York: Barron’s.

EE 1934 = Eesti Entsük­lopee­dia. 4. köide. Peatoim. Richard Kleis. Toim. Peeter Treiberg, Johannes Voldemar Veski. Tartu: Loodus.

EKSS 2009 = Eesti keele seletav sõnaraamat. 2. köide (K). „Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” 2., täiendatud ja parandatud trükk. Toim. Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

ENE 1971 = Eesti nõukogude entsük­lopee­dia. 3. köide. Tallinn: Valgus.

ENE 1989 = Eesti Nõukogude Entsük­lopee­dia. 4. köide. Tallinn: Valgus.

ERL 1937 = Eesti rahvaleksikon. Tartu: Noor‑Eesti Kirjastus.

EVS 1937 = Herbert Haljaspõld. Entsüklopeediline võõrsõnastik. 3., täiendatud trükk. Tallinn: Raamat.

Friedman, Jack P. 2007. Dictionary of Business Terms. 4th edition. New York: Barron’s.

Godfrey, Jayne Maree, Alan J. Robb 1997. Australian Dictionary of Accounting and Finance Terms. 2nd edition.

Greener, Michael 1999. The Penguin Business Dictionary. London: Penguin Books.

Haljaspõld, Herbert 1935. Ärielu manuaal I. Kaubanduslik terminoloogia koos saksakeelse võtmega. Tallinn: Tarbeteos.

Hammett, Mike 2001. Dictionary of International Trade Finance. Kent: Financial World Publishing.

HFD 2007 = Harriman’s Financial Dictionary. Ed. Simon Briscoe, Jane Fuller. Hampshire: Harriman House.

IEEIÄS 1993 = Inglise‑eesti ja eesti‑inglise ärisõnastik. Koost. Andres Aule, Erik Jõgi, Henri Toompere. Tallinn: Keelefirma TEA.

IEMS 1995 = Inglise‑eesti majandussõnaraamat. Koost. Vahur Raid. Toim. Ants Pihlak. Tallinn: TEA.

IEMSS 2007 = Inglise‑eesti majandusterminite seletussõnaraamat. Koost. Vahur Raid. Tallinn: Kirjastus Ilo.

IEMTS 1990 = Inglise‑eesti majandusterminite sõnastik. (= a. m. Freeman. Mikroökonoomika baasteooria. 5. osa.) Tallinn: Eesti Majandusjuhtide Instituut.

IEMTSS 1992. Inglise‑eesti majandusterminite seletussõnastik. Toim. Uno Mereste. Tallinn: Eesti Majandusjuhtide Instituut.

IERSS 1994 = Inglise‑eesti raamatupidamisterminite seletussõnastik. Toim. Erik Linnaks. Majandusraamat 2–20. Tallinn: Külim.

Inno, Karl 1938. Pangandamistehnika. Tartu.

LDFT 2008 = Longman Dictionary of Financial Terms. Ed. Nixon K. Kariithi. Cape Town: Pearson Education South Africa.

Mereste, Uno 2000a. Oskuskeele korraldamise mõningaid üldpõhimõtteid. – Uno Mereste. Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Artikleid ja lühiuurimusi. Eesti Keele Sihtasutus, 84–88.

Mereste, Uno 2000b. Terminoloogilise liitsõnamoodustuse semantilisi aluseid. – Uno Mereste. Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Artikleid ja lühiuurimusi. Eesti Keele Sihtasutus, 175–217.

Mereste, Uno 2003. Majandus­leksikon. I köide (A–M). Toim. Ülo Mallene. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

MEVS 2008 = Minu esimene võõrsõnastik. Tallinn: TEA.

Mooney, Kate 2008. Essential Accounting Dictionary. Naperville: Sphinks Publishing.

MTABC 1985 = Majandusteaduse ABC: majandusleksikon kõigile. Koost. Uno Mereste. Tallinn: Eesti Raamat

Munn jt 1993 = Glenn G. Munn, F. L. Garcia, Charles J. Woelfel. Encyclopedia of Banking & Finance. 9th edition. Chicago: Probus Pub­lishing.

OBED 2008 = Oxford Business English Dictionary. Ed. Dilys Parkinson. Oxford: University Press.

ODBE 1993 = Oxford Dictionary of Business English for Learners of English. Ed. Allene Tuck. Oxford: Oxford University Press.

ODBW 1993 = Oxford Dictionary for the Business World. New York: Oxford University Press.

Pass jt 1991 = Christopher Pass, Bryan Lowes, Leslie Davis, Sidney J. Kronich. The Harper Collins Dictionary of Economics. New York: Harper Perennial.

Renton, Nicholas Edwin 2008. Renton’s Dictionary of Stock Exchange and Investment Terms. Seaford Vic: Bas Publishing.

Ricci, Julio 1990. Elsevier’s Banking Dictionary (in seven languages). 3rd edition. Amsterdam: Elsevier.

Richards, R. D. 1926. Early history of the term capital. – Quaterly Journal of Economics. Vol. 40, No. 2, 329–338.

Rosenberg, Jerry M. 1986. Investor’s Dictionary. New York: John Wiley & Sons.

Rosenberg, Jerry M. 1993. Dictionary of Business and Management. New York: John Wiley & Sons.

Samuelson, Paul Anthony, William Dawbney Nordhaus 1989. Economics. 13th edition. New York: McGraw Hill.

Scott, David L. 2009. American Heritage Dictionary of Business Terms. Boston New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Schäfer, Wilhelm 1990. Financial Dictionary. Teil I: English‑Deutsch. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Shook, Robert James, Robert Shook 1990. The Wall Street Dictionary. New York: New York Institute of Finance.

Siegel Joel G., Jae K. Shim 2005. Dictionary of Accounting Terms. 4th edition. New York: Barron’s.

SIEMS 2003 = Suur inglise‑eesti majandussõnaraamat. Estonian-English Dictionary of Economics. Koost. Andres Arrak, Lauri Luiker, Avo Org, Mare Randveer, Ahti Tomingas. Toim. Ruth Mägi, Lea Noorma. Konsultandid: Gert Antsu, Karin Sein. Tallinn: TEA.

Steer, Margaret 1990. Dictionary of Business Studies. London: Pitman.

TA 1992 = Terminology for Accountants. 4th edition. Toronto: The Canadian Institute of Chartered Accountants.

TEARS 2006 = TEA RAHVASÕNA­RAA­MAT: Võõrsõnad. Tallinn: TEA.

Toots, Aet, Jaan Alver 2008. Dictionary of Accounting Terms: English–Eesti–Français–Deutsch. Tallinn: Deebet.

UIEMS 1999 = Uus inglise‑eesti majandussõnaraamat. Koost. Vahur Raid. Tallinn: Festart.

VE 1938 = Väike entsüklopeedia. 4. köide. Tartu: Loodus.

VE 2006 = Väike entsüklopeedia. Peatoim. Rein Aro. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

VL 1930–1931 = Võõrsõnade leksikon. I–VIII. Koost. Herbert Haljaspõld. Tallinn: Kirjastus Elu.

VL 1961 =  Võõrsõnade lek­si­kon. Koost. Richard Kleis, Johannes Silvet, Eduard Vääri. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

VL 1981 = Richard Kleis, Johannes Silvet, Eduard Vääri. Võõrsõnade leksikon. 4. trükk. Tallinn: Valgus.

VL 2006 = Eduard Vääri, Richard Kleis, Johannes Silvet. Võõrsõnade leksikon. Seitsmes, parandatud ja täiendatud trükk. [Tallinn:] Valgus.

VMO 1935 = Valimik majanduslikke oskussõnu. Tallinn: Eesti Tarvitajaühisuste Keskühisuse Kirjastus.

VS 2005 = Võõrsõnastik. 2., täiendatud ja ümbertöötatud trükk. Tallinn: TEA Kirjastus.

VSM 2009 = Võõrsõnastik: MINI. Tallinn: TEA.

VVS 1933 = Herbert Haljaspõld. Väike võõrsõnastik. Tartu: Noor‑Eesti Kirjastus.

Wallace, Michael J., Patrick j. Flynn 1989. Collins Business English Dictionary. London: Collins Educational.

Wanjialin, Guy 2004. An International Dictionary of Accounting & Taxation. Lincoln: iUniverse.

Wuite, Rudy 2009. South African Dictionary of Finance. Northcliff: Rollerbird Press.

ÕS 1999 = Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999. Toim. Tiiu Erelt. Koost. Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik ja Tiiu Erelt. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

ÕS 2006 = Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Toim. Tiiu Erelt. Koost. Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

 

Back to Issue