ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Tsitaatsõna hääldusest eesti keeles ja selle esitusest sõnastikes; pp. 148-171
PDF | doi:10.3176/esa56.08

Author
Tiina Paet
Abstract

 Estonian pronunciation of unadapted foreign words and expressions (linguistic foreignisms) and its presentation in dictionaries

The aim of the present paper is to develop an insight into how unadapted foreign words are pronounced in Estonian.
The study was motivated by some problems encountered in the process of editing the 8th edition of the Estonian dictionary of foreign words (Võõrsõnade leksikon). Formerly, both this dictionary and various monolingual Estonian dictionaries presented their pronunciation inconsistently.
The present study aims to find out whether and to what extent the users follow the pronunciation presented in dictionaries, in particular, how close is the pronunciation of university-educated native speakers of Estonian to the original pronunciation of the foreignism in the source language?
The analytical part is based on 63 entries (52 of which are unadapted foreign words and expressions) drawn from the 7th edition of the Estonian dictionary of foreign words (VL 2006), the explanatory dictionary of standard Estonian (EKSS), the dictionary of standard Estonian ÕS 2006 (ÕS 2006), and the manuscript of the 8th edition of the Estonian dictionary of foreign words (VL).
The pronunciation test contained 12 foreignisms of Latin, 18 of English, and 13 of French origin.

References

Aavik, Johannes 1936. Eesti õigekeelsuse õpik ja grammatika. Noor-Eesti Kirjastus Tartus.

Aavik, Johannes 1933 = Johannes Aavik 2005. 20 Euroopa keelt. Toim. Helgi Vihma. Tallinn: Johannes Aaviku Selts.

EKG I-II = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1995, 1993. Eesti keele grammatika. I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. II. Süntaks. Lisa: kiri. Trükki toimetanud Mati Erelt peatoimetajana, Tiiu Erelt, Henn Saari ja Ülle Viks.Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut (Keele ja Kirjanduse Instituut).

EKK = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Eesti keele käsiraamat. Kolmas, täiendatud trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

EKKSS I,1 = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. I köide (A–J), 1. vihik (A–bakhantlik), 1988. Erich Raiet (peatoim.), Rudolf Karelson (toim.), Leena Kiivit, Ilse Kont (toim.), Helga Laanpere, Tiina Lias, Arnold Pikamäe (toim.), Valve Põlma (toim.) ja Feliks Vakk. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus.

EKKSS VI,2 = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. VI köide (T–V), 2. vihik (tinakatk–tundlus), 2002. Peatoim. Rudolf Karelson, Leidi Veskis ja Mai Tiits. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat. 1–6, 2009. „Eesti kirjakeele seletus­sõnaraamatu” 2., täiendatud ja parandatud trükk. Toim. Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasustus.

EKÕS = Eesti keele õigekirjutuse-sõnaraamat. 1918. Eesti Kirjanduse Seltsi väljaanne. Tallinn: K.-Ü. „Rahvaülikooli” kirjastus.

Erelt, Tiiu 1995. Eesti ortograafia. [Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus].

EÕS = Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat. I–III, 1925–1937. „Eesti keele õige­kirjutuse-sõnaraamatu” II täiendatud ja parandatud trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus.

Hartman, James 2000. Dictionary pronunciations: mine or their or yours? – American Speech 75/3, 250–252.

Kõrv, August Voldemar 1935. Õpilase võõrsõnastik. Tallinn: Ilo.

Leemets, Tiina 2002. Inglise laenud ja mõjutused 20. sajandi lõpu eesti keele sõnavaras. Magistritöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis.

Leemets, Tiina 2003. Inglise laenud sajandivahetuse eesti keeles. – Keel ja Kirjandus 8, 571–584.

LES = Ladina-eesti sõnaraamat. Glossarium Latino-Estonicum. 1986. Koost. Richard Kleis, Ülo Torpats, Lalla Gross, Heinrich Freymann. Tallinn: Valgus.

MKN = Peeter Päll 1999. Maailma kohanimed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Nurm, Ernst 1935. Ortofoonilisi küsimusi. – Eesti Keel, 185–190.

Paet, Tiina 2010. Tsitaatsõna häälduse esitus „Võõrsõnade leksikonis”. Magistri­töö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis; http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/15079/1/paet_tiina.pdf.

Raiet, Erich 1966. Võõrsõnade kuju sõltuvus lähte- ja vahendajakeeltest tänapäeva eesti kirjakeeles. Väitekiri filoloogiateaduste kandidaadi kraadi taotlemiseks. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.

RC = Le Grand Robert & Collins électronique (PC/Mac). 2004. Dictionnaires Le Robert / Sejer.

SVL = Suur võõrsõnade leksikon. 1937. Koost. H. Haljaspõld. Teine, täiendatud trükk. Tallinn: Kirjastus Raamat.

SÕS = Suur õigekeelsus-sõnaraamat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele- ja Kirjandusinstituut. 1. vihik, 1948. Tartu: RK Teaduslik Kirjandus; 2. vihik, 1951. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

Zingarelli 1991 = Il Nuovo Zingarelli minore. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli. Undicesima edizione minore. Bologna: Zanichelli.

Tauli, Valter 1968. Keelekorralduse alused. Stockholm: Eesti Raamat.

Tauli, Valter 1972. Eesti grammatika I. Hääliku-, vormi- ja sõnaõpetus. Institutionen för finsk‑ugriska språk. Soome-Ugri Keelte Instituut. Upsala.

Valgma, Johannes, Nikolai Remmel 1968. Eesti keele grammatika. Käsiraamat. Tallinn: Valgus.

VL 1930–1931 = Võõrsõnade leksikon. I–VIII. Koost. Herbert Haljaspõld. Tallinn: Kirjastus Elu.

VL 1961 = Võõrsõnade leksikon. Koost. Richard Kleis, Johannes Silvet, Eduard Vääri. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

VL 1983 = Richard Kleis, Johannes Silvet, Eduard Vääri. Võõrsõnade leksikon. Viies trükk. Tallinn: Valgus, 1983.

VL 2000 = Eduard Vääri, Richard Kleis, Johannes Silvet. Võõrsõnade leksikon. Kuues, uuendatud trükk. Parandanud ja täiendanud Eduard Vääri. Tallinn: Valgus.

VL 2006 = Eduard Vääri, Richard Kleis, Johannes Silvet. Võõrsõnade leksikon. Seitsmes, parandatud ja täiendatud trükk. [Tallinn:] Valgus.

VS 1999 = Võõrsõnastik. Tallinn: Tea.

VVS = Väike võõrsõnastik. 1933. Koost. Herbert Haljaspõld. Tartu: Noor-Eesti Kirjastus.

VÕS 1946 = Väike õigekeelsus-sõnaraamat. Koost. Elmar Muuk. Tartu: RK Teaduslik Kirjandus.

ÕS 1960 = Õigekeelsuse sõnaraamat. ENSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Toim. Ernst Nurm, Erich Raiet, Magnus Kindlam. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus.

ÕS 1976 = Õigekeelsussõnaraamat. ENSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Toim. Rein Kull, Erich Raiet. Tallinn: Valgus.

ÕS 1999 = Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999. Toim. Tiiu Erelt. Koost. Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik ja Tiiu Erelt. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

ÕS 2006 = Õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Toim. Tiiu Erelt. Koost. Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Back to Issue