ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
LIIVI KOHANIMEDE ANDMEBAASI KUJUNEMINE; pp. 52–71
PDF | 10.3176/esa68.03

Author
Valts Ernštreits
Abstract

The article focuses on the Database of Livonian Toponymy. The database was created in the Livonian Institute (University of Latvia). The practical procedures and challenges are discussed considering that Livonian speakers, particularly those knowledgeable in toponymy, are scarce. The toponyms had to be collected from various sources (including literary texts), making mapping them out rather challenging. The article provides an overview of the previous work in collecting Livonian toponyms as well as the digital resources, archives, publications, and their original sources and other sources of Livonian toponymy that were used to develop the database. The article also introduces the content of the Database of Livonian Toponyms, its functions, and the information it contains, and its availability for researchers and other users. Finally, particularities of the nomenclature of Livonian toponymy, the possible applications of the database as well as its potential for future developments are discussed.

References

BHO = Hans Feldmann; von zur Mühlen 1990. Baltisches historisches Ortslexikon. II, Lettland (Südlivland und Kurland). (= Quellen und Studien zur baltischen Geschichte 8, II.) Köln and Wien: Böhlau Verlag.

Boiko, Kersti 1993. Baltijas jūras somu ģeogrāfiskie apelatīvi un to relikti Latvijas vietvārdos. Doktoriväitekiri käsikirjas. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, Latviešu valodas institūts.

Caune, Kristaps 2011. Kangaru un vigu kompleksa hidroģeoloģiskie apstākļi Pitraga un Saunaga apkārtnē. Magistritöö. Rīga: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.

Čače, Ints, Pēteris Dambergs, Hilda Grīva 1966. Esperantisto en Latvio ĉe livoj. [Esperantist Lätis liivlaste juures.] Avaldamata käsikiri. Pumpuri.

Damberg, Pētõr 1935. Jemakīel lugdõbrāntõz skūol ja kuod pierāst. Helsinki: Sūomõ skūollist ja Suomalaisuuden Liitto.

Dodies = Ajalooliste kaartide platvorm Dodies.lv. https://vesture.dodies.lv.

Ernštreits, Valts 2013. Liivi kirjakeel. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Ernštreits, Valts 2020. Livonian place names: Documentation, research, problems, and opportunities. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (11), 213–233. 
https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.09

EMSUKA = Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv.

Goba, Zinta, Jurģis Kavacs, Otīlija Kovaļevska 1993. Līvõd rānda. Līvu krasts. Vārdnīca. Avaldamata käsikiri koos kaardimaterjaliga. Rīga: LU ZPD Ģeogrāfijas nodaļa.

IH = Indriķa hronika 1993. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne.

JS = SIA „Jāņa sēta“ kaardiplatvorm. 
www.balticmaps.eu

Kettunen, Lauri 1938. Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. (= Lexica Societatis Fenno-Ugricae 5.) Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura.

Kļava, Gunta, Valts Ernštreits 2022. Livonian in the linguistic landscape. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 1 (13), 207–232. 
https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.08

Lazdiņa, Annija 2021. Pētera Damberga (1909–1987) lībiešu vietvārdu vākums. Bakalaureusetöö. Läti Ülikool. 

LGIA = Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Vietvārdu datubāze. Publiskā versija. 8. izdevums. 
https://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/

Līvli = [Kuukiri] Līvli. 1931–1939. Jelgava, Mazirbe: Em. Štāler, M. Stalte.

LivT = Liivi keele ja kultuuri ressursside platvorm „Livonian.tech“. Läti Ülikooli liivi instituut. 
https://livonian.tech

LKA = Liivi kohanimede andmebaas. Liivi keele ja kultuuri ressursside platvorm „Livonian.tech“. Läti Ülikooli liivi instituut. 
https://livonian.tech

LKK = Liivi keele korpus. Liivi keele ja kultuuri ressursside platvorm „Livonian.tech“. Läti Ülikooli liivi instituut. 
https://livonian.tech

LLA = Liivi leksikograafia andmebaas. Liivi keele ja kultuuri ressursside platvorm „Livonian.tech“. Läti Ülikooli liivi instituut. 
https://livonian.tech

LMA = Liivi morfoloogia andmebaas. Liivi keele ja kultuuri ressursside platvorm „Livonian.tech“. Läti Ülikooli liivi instituut. 
https://livonian.tech

LVK = Läti Ülikooli läti keele instituudi kohanimekartoteek.

LVM GEO = LVM GEO kaardiplatvorm. 
https://www.lvmgeo.lv/kartes

OL = Oskar Loorits. Collection of Livonian folktales. Estonian Literary Museum. (LF IV 6; ERA-13302-70814-18895.)

PD1965 = Pētõr Dambergi Lūži küla kohanimede kogu. PD1965. Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek.

PDKK = Pētõr Damberg s. A. Liivi ranna liivi kohanimede kogu. Avaldamata käsikiri.

RĀ 1933 = Rāndalist ājgarāntõz 1933. ājgastõn, kien at 365 pävvõ. Rīgõs: Līvõd sõbrad seļč Letmās. 

RĀ 1934 = Līvõd Rāndalist ājgarāntõz 1934. ājgastõn, kien at 365 pävvõ. Rīga: Līvõd sõbrad seļč Letmās.

SjW = Ferdinand Johann Wiedemann 1861. Joh. Andreas Sjögren’s Livisch–deutsches und deutsch–livisches Wörterbuch. (Joh. Andreas Sjögren’s Gesammelte Schriften, Band II, Theil II.) St. Petersburg.

Stalte, Kōrli 2011. Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz. Tartu: Jemākīel seļtš, Līvõ Kultūr sidām.

Šuvcāne, Baiba 2010. Senais lībiešu ciems Kolka. Rīga: Jumava.

Šuvcāne, Baiba 2012. Lībiešu krasta stāsti. Rīga: Jumava.

Šuvcāne, Baiba 2015. Sauc par Vaidi mūsu ciemu. Rīga: AS Lauku Avīze.

Šuvcāne, Baiba 2017. Lībiešu krasts. Rīga: Latvijas Mediji.

TÜ EMSA = Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv.

UT = Ūž testament 1942. Helsinki.

Vaalgamaa, Edgar 1936. M. Luther. Piški katkismus. Helsinki.

Viitso, Tiit-Rein, Valts Ernštreits 2012. Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz. Liivi-eesti-läti sõnaraamat. Lībiešu – igauņu – latviešu vārdnīca. Tartu: Tartu Ülikool; Rīga: Latviešu valodas aģentūra.

Vääri, Eduard 1976. Liivi kohanimesid. – Kodumurre 13, 62–65.

Winkler, Eberhard, Karl Pajusalu 2009. Salis-livisches Wörterbuch. (= Linguistica Uralica. Supplementary Series 3.) Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.
https://doi.org/10.3176/lu.2009.3S

Back to Issue