ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
REISIKIRI: KRIMM, SEPTEMBER 2001. EEL- JA JÄRELLUGUDEGA; pp. 228–258
PDF | 10.3176/esa68.11

Author
Jüri Valge
References

Allik, Heldin, Ljudmila Nikiforova 2011. Eestlastega seotud kohanimed Krimmis. – Krimmi kogumik III, 2011. Koost. Heldin Allik, Ljudmila Nikiforova, Meeri Nikolska, Tõnu Tender. Toim. Heldin Allik, Tõnu Tender. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 460–475.

Eestlased Krimmis 2008 = Эстонцы в Крыму. Очерки истории и культуры. Крымский этнографический музей, Крымское эстонское общество культуры. Составители: Е. А. Лагода, Ю. Н. Лаптев, М. Р. Никольская. Симферополь: Диайпи.

EKA 2011 = Eesti keele arengukava 2011–2017. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

EKAS 2004 = Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010. Tartu: AS Atlex.

Hausenberg, Anu-Reet 2001. Aleksandrovka kool. 11. september. Käsikiri Jüri Valge isiklikus arhiivis.

Kasik, Reet, Mati Erelt, Tiiu Erelt 2007. Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele. Tartu: Bookmill. 

Kiri Aleksandrovka keskkooli direktorile Irina Suprunile 2002. Haridus- ja Teadusministeeriumi arhiiv. 19. veebruar, nr 1-4/1263.

Klaas-Lang, Birute 2012. Eesti keel kõrgkoolis. – Keel ja Kirjandus 3, 229–231.

Kondratjuk, Grigori 2005. Eestikeelse hariduse areng XIX sajandi lõpust XX sajandi esimese veerandini. – Krimmi kogumik II. Konverentsi „Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis“ ettekanded. Koost. ja toim. Tõnu Tender, Livia Viitol. Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 204–211.

Krimmi kogumik = Krimmi kogumik [I], 2002. Konverentsi „140 aastat eestlust Krimmis“ ettekanded (09.–10.09.2001). Koost. ja toim. Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Krimmi kogumik II = Krimmi kogumik II, 2005. Konverentsi „Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis“ ettekanded. Koost. ja toim. Tõnu Tender, Livia Viitol. Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus. 

Krimmi kogumik III = Krimmi kogumik III, 2011. Koost. Heldin Allik, Ljudmila Nikiforova, Meeri Nikolska, Tõnu Tender. Toim. Heldin Allik, Tõnu Tender. Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Kruus, Kristi 2007 = Промочались дни. – Krimmi Eestlased 12, sügis/talv.

Rongiseminar 2001 = Eesti keele arendamise strateegia rongiseminar, 7. september 2001. Materjalid Jüri Valge isiklikus arhiivis.

Ruben, Aarne 2005. Väljarändajate saadikud Peterburis. – Krimmi kogumik II. Koost. ja toim. Tõnu Tender, Livia Viitol. Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 151–156.

TÜ keelepõhimõtted 2009 = Tartu Ülikooli keelepõhimõtted. Tartu Ülikooli nõukogu 30. jaanuari 2009. a otsus. – UT. Universitas Tartuensis 9.

Valge, Jüri (koost.) 2001. Euroopa keelteaasta Eestis. Tartu: AS Atlex, 8.

Valge, Jüri 2001a = Ukraina eestlaste II suvepäevadest osavõtu ettevalmistamine ja osavõtt. Jüri Valge aruanne haridusminister Tõnis Lukasele, 1. oktoober.

Valge, Jüri 2001b. Euroopa keelteaasta ja eesti keele strateegia. – Keel ja Kirjandus 10, 729–731.

Valge, Jüri 2002 = Kiri Irina Suprunile, 19. veebruar. HTMi arhiiv, nr 1-4/1263.

Valge, Jüri 2008. Keelekesksetest riigiprogrammidest. – Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa. Koost. Urmas Sutrop, Jüri Valge. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 113–127.

Vene Teated 2018 = Российские вести 7–8 (2210–2211), 10. detsember.

Viikberg, Jüri 2002. Eestlaste väljarändamine Krimmi. – Krimmi kogumik. Konverentsi „140 aastat eestlust Krimmis“ ettekanded (09.–10.09.2001). Koost. ja toim. Jüri Viikberg. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 21–43.

Vilde, Eduard 1985. Prohvet Maltsvet. Tallinn: Eesti Raamat.

Vorgul, Oleg 2005. Eestlaste ümberasumine Krimmi aastatel 1861–1864. Krimmi Autonoomse Vabariigi Riikliku Arhiivi materjalide põhjal. – Krimmi kogumik II. Koost. ja toim. Tõnu Tender, Livia Viitol. Tallinn, Tartu: Eesti Keele Sihtasutus, 163–173.

Back to Issue