ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Siinne töö uurib ehk kuivõrd ja kuidas näitab end eesti teadusteksti autor; pp. 48–71
PDF | 10.3176/esa67.03

Author
Helena Lemendik
Abstract

The article studies the linguistic means used for expressing the author’s person in Master’s theses. Quantitative analysis was used to find the incidence of relevant linguistic means in the structures of the Master’s theses and across disciplines. Qualitative analysis was used to describe the linguistic means in more detail and to characterise their context.

The analysis showed that authors express their person both explicitly (using first-person singular, first-person plural) and implicitly (third, metaphoric, indefinite and generic person, and other linguistic means). The first-person singular accounted for the highest proportion of all the linguistic means. The second finding was that authors express their person more explicitly in the first halves of their thesis, i.e. in introductions, theoretical and methodology chapters, while being present in the text in any way most often in introductions, methodology chapters and summaries. This suggests that students express their presence more explicitly in the more secure parts of the text that require less argumentation.

The choice of linguistic means does not depend on the field as such. Instead, there are more similarities between the field of humanities of one university and the field of social sciences of another. The preference for certain linguistic means may therefore be influenced by some social norms that are accepted in a more limited group than a scientific field of study.

References

Aro, Jari 1999. Sosiologia ja kielenkäyttö: Retoriikka, narratiivi, metafora. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/67229.

Connor, Ulla 2008. Mapping multidimensional aspects of research: Reaching to intercultural rhetoric. – Contrastive rhetoric: Reaching to intercultural rhetoric. Ed. by Ulla Connor, Ed Nagelhout, William V. Rozycki. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 299–315.
https://doi.org/10.1075/pbns.169.19con

Erelt, Mati 2017. Öeldis. – Eesti keele süntaks. Toim Mati Erelt, Helle Metslang. (= Eesti keele varamu III.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 93–239.

Erelt, Mati; Helle Metslang; Helen Plado 2017. Alus. – Eesti keele süntaks. Toim Mati Erelt, Helle Metslang. (= Eesti keele varamu III.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 240–257.

Hirsjärvi, Sirkka; Pirkko Remes; Paula Sajavaara 2010. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

Hyland, Ken 2002a. Authority and invisibility: Authorial identity in academic writing. – Journal of Pragmatics 34 (8), 1091–1112. 
https://doi.org/10.1016/S0378-2166(02)00035-8

Hyland, Ken 2002b. Options of identity in academic writing. – ELT Journal 56 (4), 351–358. 
https://doi.org/10.1093/elt/56.4.351

Hyland, Ken 2005. Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse. – Discourse Studies 7 (2), 173–192. 
https://doi.org/10.1177%2F1461445605050365

Jürine, Anni; Djuddah A. J. Leijen; Ilona Tragel 2013. Akadeemiliste tekstide kirjutamine: humaniora. Tartu: Tartu Ülikool, akadeemilise väljendusoskuse keskus. 
https://dspace.ut.ee/handle/10062/48450

Kasik, Reet 2005. Nominaliseeritud protsessi agent meediauudistes. – Emakeele Seltsi aastaraamat 51 (2005). Peatoim Mati Erelt. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Selts, 21–37.

Kasik, Reet; Mati Erelt; Tiiu Erelt 2011. Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Emakeele Selts.

Kniivilä, Sonja; Sari Lindblom-Ylänne; Anne Mäntynen 2007. Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Kook, Kertu 2020. Mina-isik eesti kirjanduse eriala bakalaureusetöödes. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool. 
https://dspace.ut.ee/handle/10062/67955

Lakoff, George; Mark Johnson 2011. Metafoorid, mille järgi me elame. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Lindström, Liina 2010. Kõnelejale ja kuulajale viitamise vältimise strateegiaid eesti keeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 55 (2009). Peatoim Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 88–118. 

Low, Graham 1999. „This paper thinks …“ Investigating the acceptability of the metaphor AN ESSAY IS A PERSON. – Researching and applying metaphor. Ed. by Lynne Cameron, Graham Low. (= Cambridge applied linguistics.) Cambridge: Cambridge University Press, 221–248. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781139524704.014

Luukka, Minna-Riitta 1994. Minä, sinä, hän – tieteellisten tekstien ihmissuhteet. – Virittäjä 98 (1), 25–43. 
https://journal.fi/virittaja/article/view/38667

Luukka, Minna-Riitta 2002. Mikä tekee tekstistä tieteellisen. – Tieteellinen kirjoittaminen. Toim Merja Kinnunen, Olli Löytty. Tampere: Vastapaino, 13–28.

Reinsalu, Riina 2015. Viitamine iseendale teadustekstides: töös käsitletaksetöös käsitlentöö käsitleb … – Oma Keel 2, 72–77.

Reinsalu, Riina 2017. Osutamine iseendale teadustekstis. Kas kunst vältida mina-vormi? – Keel ja Kirjandus 11, 829–845. 
https://keeljakirjandus.ee/ee/archives/25726
https://doi.org/10.54013/kk720a2

Šmidt, Merily 2020. Eestikeelsete teadusartiklite annotatsioonide struktuurianalüüs. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. 
https://dspace.ut.ee/handle/10062/68555

Šmidt, Merily; Riina Reinsalu 2021. Ülevaatlikult sotsiaal- ja humanitaarteadusliku artikli annotatsioonist. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 17 (2021). Toim Margit Langemets, Maria-Maren Linkgreim, Helle Metslang, David Ogren. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 267–283. 
http://dx.doi.org/10.5128/ERYa17.15

Tallinna Ülikool 2013. Eesti keel kõrghariduse ja teaduskeelena. Uuringu sisuaruanne. 
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/40694/Keel_teaduskeel.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tallinna Ülikool 2019. Üliõpilastööde koostamise ja kaitsmise juhend. Tallinn: Tallinna Ülikool. 
https://www.tlu.ee/sites/default/files/Instituudid/%C3%9CTI/Dokumendid/Riigiteadused_rahvusvahelised%20suhted%20lo%CC%83puto%CC%88o%CC%88de%20juhend.pdf

Tallinna Ülikool 2020. Humanitaarteaduste instituudi kirjalike tööde juhend. Tallinn: Tallinna Ülikool. 
https://www.tlu.ee/sites/default/files/T%C3%9CHI%20kirjalike%20t%C3%B6%C3%B6de%20juhend.pdf

Tartu Ülikool 2020. Johan Skytte poliitikauuringute instituudi lõputöö, kaitsmiskomisjoni koosseisu moodustamise ja retsensendi määramise ning kaitsmise ja korduskaitsmise nõuded. Tartu: Tartu Ülikool. 
https://skytte.ut.ee/sites/default/files/www_ut/johan_skytte_poliitikauuringute_instituudi_kirjalike_toode_kord_ja_nouded_2021.pdf

Uuspõld, Ellen 2011. Üliõpilastööde vormistamise juhend. Parandatud ja täiendatud trükk. Tartu: Tartu Ülikool. 
https://www.keel.ut.ee/sites/default/files/www_ut/vormistusjuhend2011.pdf

Walková, Milada 2019. A three-dimensional model of personal self-mention in research papers. – English for Specific Purposes 53 (1), 60–73. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.esp.2018.09.003

Back to Issue