ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 3, Issue 4, 1954
EESTI TÖÖRAHVA VÕITLUS AMEERIKA-INGLISE INTERVENTSIOONI VASTU (1918–1919); pp. 499–513
Ü. Taigro
PDF | Abstract & References in HTML

ОТРАЖЕНИЕ БОРЬБЫ ЭСТОНСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ X. МЕЛЬДЕРМАНА; pp. 514–528
I. P. Solomõkova
PDF | Abstract & References in HTML

ÜHEST EESTI KEELE ASTMEVAHELDUSE KÜSIMUSEST; pp. 529–537
Paul Ariste
PDF | Abstract & References in HTML

К ВОПРОСУ О ПОЗНАНИИ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 538–552
Aleksandra S. Fomina
PDF | Abstract & References in HTML

О ПРИРОДЕ НЕЙТРАЛЬНЫХ КИСЛОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОЙ ФРАКЦИИ СЛАНЦЕВОЙ СМОЛЫ; pp. 553–562
Arnold T. Kõll, Z. A. Degtereva
PDF | Abstract & References in HTML

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ОБМЕННОЙ МОЩНОСТИ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ; pp. 563–570
L. A. Alumäe
PDF | Abstract & References in HTML

TALLINNA JA PÕLEVKIVIBASSEINI LINNALÄHEDASE PÕLLUMAJANDUSTSOONI SOODEST JA NENDE KASUTAMISPERSPEKTIIVIDEST; pp. 571–583
L. Rätsep, A. Truu, K. Veber
PDF | Abstract & References in HTML

УСВОЯЕМОСТЬ АЗОТА (ПРОТЕИНА) КОРМА МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЭСТОНСКОЙ КРАСНОЙ ПОРОДЫ; pp. 584–593
P. J. Arandi
PDF | Abstract & References in HTML

О ПРИМЕНЕНИИ ВНУТРИКОСТНОЙ ФИКСАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ В ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ; pp. 594–607
N. A. Haug
PDF | Abstract & References in HTML

EMAKEELE SELTSI KORRESPONDENTIDE MURDETEKSTIDEST; pp. 608–618
H. Ahven
PDF | Abstract & References in HTML

BIOLOOGILISI NÄHTUSI LIIVAKIRSI (CERASUS BESSEYI BAIL.) KASUTAMISEL PLOOMIPUUDE POOKEALUSENA; pp. 619–625
J. Palk
PDF | Abstract & References in HTML

EBATSUUGA (DUGLAASIA) KASVATAMISE VÕIMALUSI EESTI NSV METSADES; pp. 626–635
H. Taimre
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)