ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
Vol 2, Issue 4, 1953
TÖÖLISKLASSI JA TALURAHVA LIIT 1905–1907. а. REVOLUTSIOONI AJAJÄRGUL EESTIS; pp. 483–493
H. Moosberg
PDF | Abstract & References in HTML

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НАРОДОВ СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ В СВЕТЕ НОВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ; pp. 494–504
N. N. Tseboksarov
PDF | Abstract & References in HTML

РАLEOANTROPOLOOGILISTEST UURIMISTEST EESTI NSV-s; pp. 505–523
K. Mark
PDF | Abstract & References in HTML

PÕLEVKIVI OMAHIND JA SELLE ALANDAMISE PÕHISUUNAD; pp. 524–550
A. Treifeldt, Ilja Kaganovitš, H. Miil
PDF | Abstract & References in HTML

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КЕРОГЕНА КУКЕРСИТА; pp. 551–562
Aleksandra S. Fomina, Linda Pobul
PDF | Abstract & References in HTML

ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ ПТИЦ В ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ПУХТУ; pp. 563–570
Eerik Kumari
PDF | Abstract & References in HTML

НЕКОТОРЫЕ МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЭСТОНСКОЙ ССР; pp. 571–587
Aarne Pung
PDF | Abstract & References in HTML

HELMINTHOSPORIUM SATIVUM’I Р. К. ЕТ В. LEVIKUST JA KAHJUSTUSEST ODRAL EESTI NSV-s; pp. 588–595
I. Randalu
PDF | Abstract & References in HTML

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)