ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Transferred Place Names in Central Harjumaa; pp. 109-125

Full article in PDF format | https://dx.doi.org/10.3176/lu.2019.2.02

Author
Tiina Laansalu

Abstract

The article provides a survey of the transferred names contained in the toponymy of Central Harjumaa, a region of Northern Estonia. Special attention has been paid to commemorative names that have also emerged as a result of transfer, as a proper name is transferred from its original denotee to another (additional) entity. A detailed analysis is presented of the transferred names of Central Harjumaa, their subdivisions: migratory transferred names and comparative transferred names, as well as the commemorative names of the region. The research material comes from the Place Name Archive of the Institute of the Estonian Language, the National Place Name Register and the Address Data System of the Estonian Land Board. As revealed by the analysis, the vast majority of the transferred names of Central Harjumaa are of a comparative nature. In commemorative names, the most numerous subgroup is the kolkhoz and sovkhoz names group. Also, the commemorative names, as well as the rest of the transferred names of Central Harjumaa, contain names emphasising national heritage and national romanticism. Most of the names originating in Bible names have remained unofficial as ephemeral microtoponyms. A special layer of commemorative names formed by kolkhoz and sovkhoz names has by now vanished from Estonian toponymy without leaving any noticeable trace.


References

Ainiala, T., Saarelma, M., Sjöblom, P. 2012, Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics, Helsinki.

Ameerikas, K. 2008, Mina ja minu lähedased, Kiili.

Blomqvist, M. 2000, Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter. Rootsi kohanimed Eestis eesti vastetega. Viron ruotsalaisia paikannimiä virolaisine vastineineen. Swedish Place-Names in Estonia with Estonian Equivalents, Ekenäs (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner 158).

Brink, S. 2016, Transferred Names and Analogy in Name-Formation. - The Oxford Handbook of Names and Naming, Oxford, 158-166.
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.013.43

Dalberg, V. 2008, Name and Place. Ten Essays on the Dynamics of Place-Names, Copenhagen.

David, J. 2011, Commemorative Place Names - Their Specificity and ­Problems. - Names 59 (4), 214-228.
https://doi.org/10.1179/002777311X13082331190074

Hough, C. 2016, Settlement Names. - The Oxford Handbook of Names and Naming, Oxford, 87-103.
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199656431.001.0001

Kallasmaa, M. 1996, Saaremaa kohanimed I, Tallinn.

Kallasmaa, M. 2010, Hiiumaa kohanimed, Tallinn.

Kivi, A. 1972, Tallinna tänavad, Tallinn.

Kiviniemi, E. 1975, Paikannimien rakennetyypeistä, Helsinki.

Kiviniemi, E., Pitkänen, R. L., Zilliacus, K. 1974, Nimistöntutkimuksen terminologia. Terminologin inom namnforskningen, Helsinki (Castrenianumin toimitteita 8).

Laansalu, T. 2011, Asustusnimed Kiili vallas. - ESA 56, 109-126.
https://doi.org/10.3176/esa56.05

Laansalu, T. 2012, Specific Developments in Kiili Place Names. - ESUKA 3 (1), 173-187.

Laansalu, T. 2014, Kohanimede eriarengutest Kose kihelkonna asustusnimede põhjal. - ESA 59, 127-138.
https://doi.org/10.3176/esa59.06

Laansalu, T. 2015, Kose kihelkonna põliste asustusnimede vanus ja päritolu. - ESA 60, 101-126.
https://doi.org/10.3176/esa60.05

Laansalu, T. 2018, Nimesiire ja selle käsitus Eesti toponomastikas. - KK, 747-763.

Mänd, A. 2005, Tallinna Kanuti gild ja selle oldermannid keskajal. - Vana Tallinn XVI (XX). Modus vivendi II, Tallinn, 129-157.

Pall, V. 1969, Põhja-Tartumaa kohanimed I, Tallinn.

Pall, V. 1976, Asustusajaloo ja toponüümika seostest. - Keel, mida me uurime, Tallinn, 96-101.

Pall, V. 1977, Põhja-Tartumaa kohanimed II, Tallinn.

Peterson, C. B. 1977, The Nature of Soviet Place-Names. - Names 25 (1), 15-24.
https://doi.org/10.1179/nam.1977.25.1.15

Päll, P. 2009, Eesti kohanimed. - Eesti murded ja kohanimed, Tallinn, 223-297.

Saar, E. 2000, Lajast ilmast lainatuq võrdlõvaq kotussõnimeq Võromaal. - Õdagumeresoomõ piirisüämeq. Keskused läänemeresoome piiridel, Võro (Võro Instituudi toimõndusõq 10), 163-170.

Saar, E. 2008. Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosade põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem, Tartu (Dissertationes Philologiae Estonicae. Universitatis Tartuensis 22).

Saareste, A. 1958, Eesti keele mõisteline sõnaraamat I, Stockholm.

Simm, J. 1976a, Läti, Poola, Rootsi, Soome, Vene. - Horisont 6, 27.

Simm, J. 1976b, Viru, Harju, Saarlase. - Horisont 9, 15.

Simm, J. 1977, Võrdlusnimed. - Horisont 12, 30.

Stewart, G. R. 2012, A Classification of Place Names. - Names 60 (1), 46-55.
https://doi.org/10.1179/0027-773811Z.0000000006

Tan, P. K. W. 2017, Limits to Styling. The Case of Adjustments in Commemorative Names. - Language & Communication 57, 29-36.
https://doi.org/10.1016/j.langcom.2016.12.007

Viikberg, J. 2012, Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras. - Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks, Tallinn (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised 14), 203-218.


Back to Issue