ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Welche Sprache sprechen Ortsnamen? Über ostseefinnisch-baltische Kontakte in Abhandlungen über Toponymie von Ojārs Bušs [The Revealing Language of Place Names: Finnic-Baltic Contacts ­According to the Toponymic Studies by Ojārs Bušs]; pp. 47-65

Full article in PDF format | https://dx.doi.org/10.3176/lu.2019.1.05

Author
Lembit Vaba

Abstract

The article provides a critical analysis of the studies of Latvian onomast Ojārs Bušs (1944—2017) on place names of Finnic origin located in the Latvian territory. The topics covered are: Bušs’s assessments of the works of his predecessors on place name identification and etymological analysis; issues of the hydronyms and settlement names of Finnic origin; speech sounds and sound clusters as eventual indicators the Finnic origin of certain place names; Latvian place name list as an authentic source of the Livonian language and evidence of former Estonian settlement in Latvia, etc.


References

Grünthal, V. 1912, Eesti asundused lätlaste seas. - EKirj, 320-328.

Kiparsky, V. 1939, Die Kurenfrage, Helsinki (AASF B XLII).

Lehtinen, T. 2007, Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen, Helsinki (TL 215.)

Pall, V. 1977, Põhja-Tartumaa kohanimed II, Tallinn.

Priedīte, I. 2006, Igauņi un Ziemeļkurzeme. - Latvijas Universitātes ­Raksti 708. sējums. Valodniecība. Somugristika, Rīga, 47-50.
https://dspace.lu.lv/ dspace/bitstream/handle/7/994/LU_708sej.pdf

Vaba, L. 1997, Uurimusi läti-eesti keelesuhetest, Tallinn-Tampere.

Vaba, L. 2015, Sõna sisse minek, Tallinn (Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised 73).

Vaba, L. 2016, Usaldusväärne teejuht Läti kohanimemaastikul. Laimute Balode, Ojārs Bušs. No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu cilmes īsā vārdnīca. Zin. red. S. Rapa. From Abava to Zilupe. The origin of Latvian geographical names. Scientific editor S. Rapa. A short dictionary. Latviešu valodas aģentūra, 2015. - KK, 567-570.

Publikationen von Ojārs Bušs auf dem Gebiet der Toponymik die ostsee-    finnisch-baltischen Kontakte betreffend

Balode, L., Bušs, O. 1999, -o- un -uo- Latvijas vietvārdos. - Linguistica Lettica. Latviešu valodas institūta žurnāls 4, Rīga, 211-222.

Balode, L., Bušs, O. 2007, On Latvian Toponyms of Finno-Ugrian Origin. - Onomastica Uralica. Borrowing of Place Names in the Uralian Languages, Debrecen-Helsinki, 27-44.

Balode, L., Bušs, O. 2009a, Some Latvian Toponyms of Finno-Ugric Origin (Names with Pu-/-). - The Baltic Languages and the Nordic Countries. Conference held at the University of Oslo. Faculty of Humanities. Department of Linguistics and Nordic Studies. June 19-20, 2009. Abstracts, [Oslo], 5-7.

Balode, L., Bušs, O. 2009b, Some Latvian Toponyms of Finno-Ugric Origin (Names with Pu-/-). - The Baltic Languages and the Nordic Countries. Papers ­presented at the conference held at the University of Oslo. Faculty of Humanities. ­Department of Linguistics and Nordic Studies June 19-20, 2009, Vilnius, 17-30.

Balode, L., Bušs, O. 2015, No Abavas līdz Zilupei. Vietvārdu cilmes īsā vārdnīca. From Abava to Zilupe. The Origin of Latvian Geographical Names, Rīga.

Bušs, O. 1980, Ko nozīmē Gauja? - Draugs. Mēnešraksts skolēniem 1980/6, 19 [= Bušs2003d : 27-29].

Bušs, O. 1985, Piebilde par Valkas-Valgas vārdu. - Darba Karogs (Valkas raj.) 1985/30, 4 [= Bušs 2003d : 35-36].

Bušs, O. 1989a, Dažu Latvijas vietvārdu cilmes īpatnības (Pasiene, Pauna, Pazlauka, Pepītis). - Valodas aktualitātes 1988, Rīga, 268-274 [= Bušs 2003d : 196—201].

Bušs, O. 1989b, Valka. - Draugs. Mēnešraksts skolēniem 1989/4, 21.

Bušs, O. 1991, Latvijas hidronīmi ar tautosilabiskajiem savienojamiem. - VI starptautiskais baltistu kongress. 1991.g. 2.-4.oktobrī. Referātu tēzes, Vilnius, 17.

Bušs, O. 1994a, Latviešu valodas leksikas cilme, vēsture un mūsdienu lietojums. Ursprung, Historie und heutiger Gebrauch der Lexik des Lettischen. Zinātnisko darbu kopsavilkums habilitētā filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, Rīga.

Bušs, O. 1994b, Latvijas potamonīmi ar tautosillabiskajiem savienojumiem. Somugris­mu problēma. - Baltistica, IV priedas, Vilnius, 22-28 [= Bušs 2003d : 182-189].

Bušs, O. 1995, Un tomēr vēlreiz par Ventas vārdu (somugriskais aspekts). - VII Starptautiskais baltistu kongress 1995. gada 13.-15. jūnijā. Referātu tēzes, Rīga, 18.

Bušs, O. 1996, Hidronīma Venta toponīmiskais fons Somijā. - Baltu filoloģija VI, Rīga, 40-42 [= Bušs 2003d : 190-193].

Bušs, O. 1998a, Eine Streitfrage der lettischen Namenkunde (Ortsnamen mit Paun-). - Baltistik: Aufgaben und Methoden, Heidelberg, 371-376 [= Bušs 2003d : 202-207].

Bušs, O. 1998b, Ein unbemerkter Finnougrismus in der Toponymik Lettlands. - Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii 16. 5. 1998, Helsinki (MSFOu 228), 72-75 [= Bušs 2003d : 208-213].

Bušs, O. 2001, Kādi ir senākie lībiešu personvārdi un vietvārdi? - Tava labākā grā­mata par Latviju. 7. grāmata, Rīga, 112-114 [= Bušs 2003d : 69-70].

Bušs, O. 2003a, Latvian Toponomy of Finno-Ugric Origin: about the History of the Research. - The Baltic World as a Multicultural Space. 5th Conference on Baltic Studies in Europe. 5-7 June 2003. [Abstracts], Turku, 33.

Bušs, O. 2003b, Latvijas potamonīmi ar tautosillabiskajiem savienojumiem. Somugrismu problēma. - Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni, Rīga, 182-189.

Bušs, O. 2003c, Latv. Ugāle. - Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. 2003 m. spalio 24 d. Konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 15-17.

Bušs, O. 2003d, Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni, Rīga.

Bušs, O. 2003e, Par Ugāles vārdu. - Ventas Balss 216 (06. 11.) [= Bušs 2003d : 214-218].

Bušs, O. 2004a, Par vietvārda Ugāle cilmi. - Onomastica Lettica 2, Rīga, 99-104.

Bušs, O. 2004b, Vēlreiz par Valku un valkiem Latvijas toponīmijā. - Onomastika mūsdienu zinātnes skatījumā. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 131. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2004. gada 20. februāris, Rīga, 34-35.

Bušs, O. 2005, Somugrisko adstrātu Mārcienas pagasta toponīmijā meklējot. - Valodu kontakti un mijiedarbība. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2005. gada 22.-23. februāris, Rīga, 26-28.

Bušs, O. 2006a, Augusts Bīlenšteins, somugristika un pavisam nedaudz arī Eduards Volteris. - Международная научная конференция «Э. А. Вольтер и бал­тистика как комплексная дисциплина». Санкт-Петербург, 21-23 сен­тября 2006 года. Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 8-9.

Bušs, O. 2006b, Augusts Bīlenšteins un somugristika (ieskats problemātikā). - Latvijas Universitātes Raksti 708. sējums. Valodniecība. Somugristika, Rīga, 47-50. https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/994/LU_708sej.pdf.

Bušs, O. 2006c, Somugrismi Latvijas toponīmijā: Nesastādītā saraksta papildināšanas iespējas. - Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti, Rīga, 121-129.

Bušs, O. 2006d, The Liv (Livonian) Language in Latvia: the Legal Status, the Reality and the Toponymical Heritage. - Abstracts. Place Names and Iidentities in Multicultural Contexts. Symposium. Kárášjohka 17-19 August 2006, [Kárášjohkai], 7.

Bušs, O. 2007a, Valkas jeb valki Latvijā, Lietuvā un Prūsijā: vietvārdu liecības. - Onomastica Lettica 3, Rīga, 58-68.

Bušs, O. 2007b, Vēl daži somugru cilmes vietvārdi Latvijā. - Latvijas Universitātes Raksti 727. sējums. Valodniecība. Somugristika, [Rīga], 39-43.

Bušs, O. 2009, Daži Ēdoles vietvārdi Jura Plāķa publicējumā. - 45. Artura Ozola dienas konference. Baltu valodas diahroniskā un areālā skatījumā. Veltījums Jurim Plāķim (1869-1942) 140. gadadienā. Referātu anotācijas un kopsavilkumi. Rīga, 20.-21. marts. Rīga, 16-17.

Bušs, O. 2014, Dundaga Parish Oronyms (Hill Names) of Livonian Origin in Juris Plāķis’ Latvian Toponym Publication. - ESUKA 5/1 (Special issue. Studies in Livonian), 243-250.

Bušs, O. 2015a, Piebildes par dažu Latvijas pilsētu nosaukumu cilmes skaidrojumiem. - Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 142. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Letonika un kultūru migrācija”. Tēzes. 2015. gada 23.-24. februāris. Rīga, 14-15. http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endz%20Tezes%20205_19.02.pdf

Bušs, O. 2015b, The Finno-Ugric Influence on the Latvian Place Names. The History of the Research and Current Challenges. - Ежегодник финно-угорских исследований 2015/2, 50-56.

Bušs, O., Balode L. 2003, Par dažiem somugru cilmes hidronīmiem. - Kazimieras Jaunius (1848-1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Kazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms Konferencijos pranešimų tezės 2003 m. gegužės 21.-23. d., Vilnius, 14-15.

Bušs, O., Balode L. 2005, Par dažiem somugru cilmes elementiem Latvijas hidronīmijā. - Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, Vilnius, 104-109.

Bušs, O., Beitiņa, L. 1999a, Daži Turaidas un Kubeseles novada vietvārdi (12.-13. gs.). - Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē: apdzīvotības problēmas. 1998. gada 29. augusta konferences materiāli, Rīga, 28-29.

Bušs, O., Beitiņa, L. 1999b, Turaida ja teised muistsed Turaida piirkonna kohanimed. - KK, 572-574.

Bušs, O., Beitiņa, L. 1999c, Turaida un daži citi seni Turaidas novada vietvārdi. - Vārds un tā pētīšanas aspekti 3. Rakstu krājums, Liepāja, 48-53.

Bušs, O., Siliņa-Piņķe R. 2013, 17th Century Map of Bērzaune Castle District (Latvia) as Source of the Research of the Latvian Hydronymy: a Case Study. - Trends in Toponymy 6. Heidelberg, October 7th-10th 2013. Abstract Book, [Heidelberg], 16.

Bušs, O., Siliņa-Piņķe R. 2014, XVII a. Bėrzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir baltų hidronimija. - Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksandrui Vanagui (1934-1995) atmintinti ”Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos”. 2014 m. ­lapkričio 20-21 d. Tezės, [Vilnius], 4. www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/onomastikos_dabartis_tezes.pdf.

Bušs, O., Siliņa-Piņķe R. 2015, Die Landkarte des Schlossgebietes Bērzaune vom 17. Jahrhundert und die baltische Hydronymie. XVII a. Berzaunės pilies apylinkės žemėlapis ir baltų hidronimija. - Acta Linguistica Lithuanica LXXIII, Vilnius, 101-116.

Буш О. 1983, К изучению куршской гидронимии в свете балто-славянских отношений. - Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов второй балто-славянской конференции. Moсквa, 29 ноября - 2 декабря 1983 г., Moсквa, 5-6.

Буш О. 1987, Из ономастики куршей. - Lietuvių kalbotyros klausimai XXVI. Lietuvių kalbos sandaros tyrinėjimai, Vilnius, 96-101 [= Bušs 2003d : 224-231].

Буш О. 1990, Некоторые проблемы изучения куршской гидронимии (в свете балто-славянских языковых отношений). - Acta Baltico-Slavica XIX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 49-62.

Буш О. 1998c, Ещё одно свидетельство финно-угорского субстрата в латышской топонимии? - Материалы XXVII межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Выпуск 1. Секция балтистики. 10-12 марта 1998 г. Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 8-9.

Буш О. 2000, Данные топонимии Финляндии как аргумент при этимологизации топонимов Латвии. - CIFU IX. Pars II, 372 [= Bušs 2003d : 194-195].

Бушс О., Кагайне Э. 2005, Еще раз об ареальном и этимологическом аспекте анализа латышской лексемы pauna/Pauna. - Материалы ХХХIV международной филологической конференции. Выпуск 1. Балтийская диалектология. Тезисы докладов. 5 марта 2005 г. Санкт-Петербург, [Санкт-Петербург], 9-11.


Back to Issue