ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: L. V. Uteva, Termin rodstava, svojstva i nerodstvennych otnoshenij v komi-permjatskom jazyke. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni kandidata filologitsheskich nauk, Izhevsk 2015; pp. 73-75
PDF

Author
Natalia Glukhova
Back to Issue