ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Evidentiality in Dialects of Khanty; pp. 199-211
PDF | doi: 10.3176/lu.2014.3.04

Author
Márta Csepregi
Abstract

Evidentiality is marked grammatically in the northern Khanty dialects Obdorsk, Synja, and Kazym. Verbs that express evidential modality take the same form as the verbal participle (the derivational morpheme t marks the present participle, and m marks the past participle) with a possessive suffix. When it appears as a predicate, the verb becomes finite. It is used in modern spoken Khanty when the speaker is not an eyewitness but is informed of an event from secondhand sources. Evidentiality modality is marked by the morpheme t in the present and m in the past. In eastern dialects participles appear as predicates only in songs, not in the spoken language. In mythical songs as well as other songs, verbal participles appear with possessive suffixes as finite verbs, with t marking present participles and m marking past participles. These verb forms do not express evidentiality; they simply mark a ­stylistic difference between literary usage (in songs) and everyday language. The participle as a finite verb appears in even the oldest Khanty folklore texts from the 19th century, but since there is no information about the spoken language of that time, we cannot know whether these forms were used to express evidentiality. Using Eastern Khanty as a comparison, it can be inferred that the verbalization of participles began in songs, and in Northern Khanty it became used to express the evidential mode. It is unclear why this process did not occur in Eastern Khanty. In the eastern dialect Surgut, evidentiality is expressed by the use of a postpositional form of the participle. The participle + possessive suffix + postposition ’place’ structure appears sentence-finally, in the position of the predicate, and the process of postpositional agglutination has already begun.

References

A. Jászó, A. 1969, Melléknévi igenevek verbum finitumként az osztják nyelv szigvai nyelvjárásában. — NyK 71, 123—127.

A. Jászó, A. 1976, Megjegyzések a participiumból alakult verbum finitumok mondattanához az északi osztjákban. — NyK 78, 353—358.

Aikhenvald, A. 2004, Evidentiality, Oxford.

Bereczki, G. 1983, A Volga–Káma-vidék nyelveinek areális vizsgálata. — Areális nyelvészeti tanulmányok, Budapest, 207—236.

Bybee, J. 1985, Morphology. A Study of the Relation between Meaning and Form, Amsterdam.

Bybee, J., Perkins, R., Pagliuca, W. 1994, The Evolution of ­Grammar, Chicago.

Csepregi M. 1998, Szurguti osztják chrestomathia, Szeged (Studia Uralo-Al­taica Supplementum 6).

Csepregi M. 2003, Egy tromagani osztják jávorének. — Ünnepi kötet Honti László tiszteletére, Budapest, 80—87.

Csepregi M. 2008, Az osztják TAHI ’hely’ szó helye a mondatban. — Ünnepi könyv Havas Ferenc tiszteletére, Budapest (Urálisztikai Tanulmányok 18), 125—135. http://klimala.web.elte.hu/18/12CsepregiMarta.pdf.

Csepregi M. 2009, Szöveg és dallam viszonya a hanti énekekben. — Tanár és tanítvány. Írások Györke József és Hajdú Péter tiszteletére, Pécs, 25—34.

Csepregi M. 2011, Szurguti hanti folklór szövegek, Budapest (Budapesti Finnugor Füzetek 22).

de Haan, F. 2005a, Semantic Distinctions of Evidentiality. — The World Atlas of Language Structures, 314—315. http://wals.info/chapter/77.

de Haan, F. 2005b, Coding of Evidentiality. — The World Atlas of Language Structures, 316—317. http://wals.info/chapter/78.

DeLancey, S. 2001, The Mirative and Evidentiality. — Journal of ­Pragmatics 33, 369—382.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-2166(01)80001-1

Dendale, P., Tasmowski, L. 2001, Introduction: Evidentiality and Related Notions. — Journal of Pragmatics 33, 339—348.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00005-9

Erelt, M. 2002, Evidentiality in Estonian and Some Other Languages. — LU XXXVIII, 93—97.

Evidentiality. The Linguistic Coding of Epistemology, Norwood, New Jersey 1986 (Advances in Discourse Processes 20).

Evidentials: Turkic, Iranian and Neighbouring Languages, Berlin, 2000.

Givón, T. 2001, Syntax: An Introduction. Vol. 1, Amsterdam.

Haarmann, H. 1970, Die indirekte Erlebnisform als grammatische Kategorie. Eine eurasische Isoglosse, Wiesbaden (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 2).

Honti, L. 1978, Tromagani osztják szövegek. — NyK 80, 127—139.

Jalava, L. 2008, Tundranenetsin todennäköisyysmoduksista ja niiden merkityksistä. Pro gradu tutkielma, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/ handle/10138/19714/tundrane.pdf?sequence=2.

Karjalainen, K. F., Vértes, E. 1964, Grammatikalische Aufzeichnungen aus ostjakischen Mundarten, Helsinki (MSFOu 128).

Kehayov, P. 2002, Typology of Grammaticalized Evidentiality in Bulgarian and Estonian. — LU XXXVIII, 126—144.

Kehayov, P., Metslang, H., Pajusalu, K. 2012, Evidentiality in Livonian. — LU XLVIII, 41—54. doi:10.3176/lu.2012.1.04

Kugler N. 2003, A meglepődés mint nyelvi-nyelvtani kategória. — Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára, Budapest, 174—180.

Kugler N. 2004, A kételkedés nyelvtana. http://www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/ kuglern.rtf.

Kugler N. 2012, Az evidencialitás jelölésének sajátosságai a magyarra vonatkozó meg­figyelések alapján. — Nyelv és kultúra: kulturális nyelvészet, Budapest, 337—342.

Künnap, A. 2002, On the Enets Evidential Suffixes. — LU XXXVIII, 145—153.

Lazard, G. 1999, Mirativity, Evidentiality, Mediativity, or other? — Linguistic Typology 3, 91—109.
http://dx.doi.org/10.1515/lity.1999.3.1.91

Lazard, G. 2001, On the Grammaticalization of Evidentiality. — Journal of ­Pragmatics 33, 359—367.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00008-4

Leinonen, M. 2000, Evidentiality in Komi Zyryan. — Evidentials: Turkic, Iranian and Neighbouring Languages, Berlin, 419—440.

Metslang, H., Pajusalu, K. 2002, Evidentiality in South Estonian. — LU XXXVIII, 98—109.

Nikolaeva, I. 1999a, The Semantics of Northern Khanty Evidentials. — JSFOu 88, 131—159.

Nikolaeva, I. 1999b, Ostyak, Muenchen (Languages of the World/Materials 305).

Palmer, F. 2001, Mood and Modality, Cambridge.
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139167178

Perrot, J. 1996, Un médiatif Ouralien: l’auditif en Samoyède Nenets. — L’énonciation médiatisée, Louvain—Paris, 157—68.

Plungian, V. 2001, The Place of Evidentiality within the Universal Grammatical Space. — Journal of Pragmatics 33, 349—357.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-2166(00)00006-0

Rédei, K. 1965, Northern Ostyak Chrestomathy, The Hague—Bloomington (UAS 47).

Sarkadi Nagy J. 1913, Az északi osztják nyelv igeneves szerkezetei. — NyK 42, 250—287, 427—467.

Skribnik, E. 1999, Zum Modussystem im Nordwogulischen (in modum spe­culativum). — Europa et Sibiria, Wiesbaden (Veröffentlichungen der ­So­cie­tas Uralo-Altaica 51), 401—411.

Skribnik, E., Janda, G. 2012, Northern Mansi Miratives. http://www. babel.gwi.uni-muenchen.de/media/downloads/grammar/NorthernMansi/ Syntax/Northern_Mansi_Miratives.pdf.

Steinitz, W. 1937 [1980], Хантыйский (остяцкий) язык. — Ostjakologische Arbeiten IV, Budapest, 5—63.

Steinitz, W. 1939 [1975], Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten, Budapest (Ostjakologische Arbeiten I).

Steinitz, W. 1941 [1976], Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten, Budapest (Ostjakologische Arbeiten II).

Studies in Evidentiality, Amsterdam 2003 (Typological Studies in Languages 54).

Willett, T. 1988, A Cross-Linguistic Survey of the Grammaticalization of Evidentiality. — Studies in Language 12, 51—97.
http://dx.doi.org/10.1075/sl.12.1.04wil

Буркова С. 2002, Эвиденциальность и эпистемическая модалxность в ненецком языке. http://academia.edu/2550212/_.

Ильина Л. А. 2002, Эволюция глагольной категории эвиденциальности. Системно-диахроническое моделирование на материале селькупского языка, Новосибирск. http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-glagolnoi-kategorii-evidentsialnosti-sistemno-diakhronicheskoe-modelirovanie-na-.

Каксин А. Д. 2008, Модальность и средства её выражения в хантыйском языке, Ханты-Мансийск.

Казакевич О. А. 2010, Селькупский язык (северное наречие, среднетазовский говор): грамматический очерк. — Диалектологический сло­варь селькупского языка (северное наречие), Екатеринбург, 270—367.

Кошкарёва Н. Б. 2004, Образцы текстов на сургутском диалекте хантыйского языка. — Языки коренных народов Сибири 13, 104—148.

Нёмысова Е. А. 1988, Хантыйский язык. Учебник для педагогических училищ, Ленинград.

Новик Е. С. 2012, Способы засвидетельствования и типы повествователя в архаическом фольклоре народов Сибири. Modes of evidentiality and types of narrators in the archaic folklore of peoples of Siberia. — Russian Literature 71, 401—419. http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2012.06.010

Николаева И. 1995, Обдорский диалект хантыйского языка, Hamburg (Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 15).

Попова С. А. 2001, Сказки оленевода. Рассказы-сказки народа Сосьвы-Сыгвы, Томск.

Скрибник Е. К. 1998, К вопросу о неочевидном наклонении в мансийском языке: структура и семантика. — Языки коренных народов Сибири 4, 197—215.

Черемисина М. И., Ковган Е. В. 1989, Хантыйский глагол. Методические указания к курсу «Общее языкознание», Новосибирск.

Back to Issue