ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Frequentative and Momentative Verbal Derivation in Veps Language; pp. 261-280

Full article in PDF format | doi:10.3176/lu.2010.4.03

Author
Ulriikka Puura

Abstract
This article examines the structure, use and semantics of frequentative and momentative verbal derivation in Veps. The study is based on a corpus of context-embedded derivatives collected firstly from early twentieth century texts and secondly from spoken and written present day Veps. Veps derivation is compared to Finnish and Estonian and to a lesser extent to Karelian. Finnic verb derivatives are basically transparent and mutually understandable but they are used in different contexts and their degree of productivity varies. In present-day Veps frequentative derivatives are commonly used in those syntactic contexts in which their Finnish and Estonian cognates could not be used. Variation in both frequentative and momentative suffixes has diminished, and only the shortest suffixes -(e)le and -(a)hta are productive.
References

Dahl, Ö. 2000, The Tense-Aspect Systems of European Languages in a Typological Perspective. - Tense and Aspect in the Languages of Europe, Berlin, 3-25.

Erelt, M., Kasik, R., Metslang, H., Rajandi, H., Ross, K., Saari, H., Tael, K., Vare S., 1995, Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus, Tallinn.

Forsyth, J. 1970, A Grammar of Aspect. Usage and Meaning in the Russian Verb, Cambridge.

Hakulinen, A., Vilkuna, M., Korhonen, R., Koivisto, V., Heinonen, T. R., Alho, I. 2004, Iso suomen kielioppi, Helsinki (SKST 950).

Hakulinen, L. 1979, Suomen kielen rakenne ja kehitys, Helsinki.

Kangasmaa-Minn, E. 1982, Derivaatiokielioppia I. Verbijohdokset. - Sananjalka 24, 43-63.

Kasik, R. 2004, Eesti keele sõnatuletus, Tartu.

Kettunen, L. 1943, Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus, Helsinki (MSFOu LXXXVI).

Koivisto, V. 2006, Suomen sananjohdon morfofonologiaa. - Vir., 110, 539-367.

Kodima 2002, 2003, 2005, numbers 106-109, 111-125, 144-150, Petroskoi.

Laakso, J. 1989, Muodon ja funktion suhteesta itämerensuomen verbinjoh­ti­mistossa. - Vir., 93, 50-69.

Laanest, A. 1975, Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn.

Lehtinen, T. 1979, Itämerensuomen verbien historiallista johtooppia. Suomen avajaa, karkajaa tyyppiset verbit ja niiden vastineet lähisukukielissä, Helsinki (MSFOu 169).

Lehtinen, T. 1985, Venäjän verbisemantiikkaa itämerensuomessa: karjalan ja vepsän inkoatiiviverbit. Sananjalka 27, 6384.

Lehtinen, T. 1990, Venäjän aspektien heijastumia vepsän verbijärjestelmässä. - Läänemeresoome keelekontaktid, Helsinki (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 61), 59-68.

Kettunen, L., Siro, A. 1935, Näytteitä vepsän murteista, Helsinki (MSFOu LXX).

Mønnesland, S. 1984, The Slavonic Frequentative Habitual. - Aspect Bound. A Voyage into the Realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian Aspectology, Dodrecht, 53-76.

Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Keränneet E. N. Setälä ja J. H. Kala. Julkaissut ja suomentanut E. A. Tunkelo apunaan R. Peltola, Helsinki 1951 (MSFOu 100).

Ojanen, J., Uotila-Arcelli, L. 1978, Suomen kielen frekventatiivi- ja momentaaniverbien derivaatio. - Vir., 81, 245-264.

Puura, U. 2007, Vepsän kielen momentaaniset ja frekventatiiviset verbijohdokset. Johdosten rakenteen, merkityksen ja käytön tarkastelua. Pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto, [Helsinki]. http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/37418/vepsanki.pdf?sequence=2.

Tunkelo, E. A. 1946, Vepsän kielen äännehistoria, Helsinki (SKST 228).

Wiik K. 1978, Suomen kielen momentaanijohdoksista. - Rakenteita. Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6. 2. 1978, Turku (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 6), 165-187.

Zaiceva, N. 2003, Vepsän kelen grammatik. Teoretine openduzkirj 5.–9. klassoile, Petroskoi.

Zaiceva, N. G. 2010, Uz’ vepsä-venälaine vajehnik, Petroskoi.

Zaiceva, N., Mullonen, M. 1995, Vepsä-venälaine, venä-vepslaine vajehnik, Petroskoi.

Зайцева М. И. 1978, Суффиксальное глагольное словообразование в вепсском языке, Ленинград.

Зайцева М. И., Муллонен М. И. 1972, Словарь вепсского языка, Ле­­нинград.

Маркианова Л. Ф. 1985, Глагольное словообразование в карельском языке, Петрозаводск.
Back to Issue