ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: G. V. Fedjunjova, Pervitshnye mestoimenija i ih proizvodnye v permskih jazykah. Dissertatsionnaja rabota, predstavlennaja na soiskanie utshenoj stepeni doktora filologitsheskih nauk, Saransk 2009; pp. 223-228
PDF

Author
D. V. Cygankin
Back to Issue