ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

O rukopisnom udmurtsko-russkom slovare 1816 goda. On a Manuscript of the Udmurt-Russian Dictionary of 1816; pp. 44-48

Full article in PDF format | doi:10.3176/lu.2009.1.05

Author
Leonid Ivšin

Abstract
In the manuscript Dictionary of the Votyak Language compiled by priest Stepan Sidorov in the Votyak village of Jelovo in October 1816 there is a list of about one thousand words. The lexical material of the manuscript is quite similar and at times analogous to that of the Grammar of the Votyak Language published in 1775 in Kazan. The graphic system and elements of spelling used in the dictionary are also identical with the graphics and spelling principles of that first grammar of Udmurt.
References

Borisov T. K. 1991, Udmurt kylljukam. Tolkovyj udmurtsko-russkij slovar', Izhevsk.

Zinder L. R., Strojeva T. V. 1965, Istoritsheskaja fonetika nemetskogo jazyka. Posobije dlja studentov pedagogitsheskih institutov, Moskva-Leningrad.

Karakulov B. I. 1994, K probleme izutshenija pamjatnikov udmurtskoj pis'mennosti dooktjabr'skogo perioda. - Duhovnaja kul'tura. Problemy i tendentsii razvitija. Tezisy dokladov Vserossijskoj nautshnoj konferencii, Syktyvkar (Filologija II. Russkaja literatura), 10-12.

Karakulov B. I. 1997, Rol' perevodov evangelij izdanija 1847 goda v istorii udmurtskogo literaturnogo jazyka. - Duhovnaja kul'tura finno-ugorskich narodov. Istorija i problemy razvitija. Materialy mezhdunarodnoj nautshnoj konferencii (Glazov, 19-21 nojabrja 1997 goda). I. Jazykoznanije. Fol'klor i literaturnoje krajevedenije, Glazov (Biblioteka - kniga - tshitatel'), 3-8.

Karakulov B. I. 2004, Jeshtshe raz o voprose stroitel'stva udmurtskogo literaturnogo jazyka v 30-je gody XX veka ili zabytaja stranitsa istorii udmurtskoj lingvistiki. - Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára, Budapest (Uralistikai Tanulmányok 14), 528-536.

Kel'makov V. K. 2004, G. E. Vereshtshagin i nekotoryje problemy udmurtskogo jazykoznanija, Izhevsk.

Krotov Z. 1995, Kratkoj votskoj slovar' s rossïskim perevodom sobrannyj i po Alfavitu raspolozhennyj sela Jelavskago Troitskoj tserkvi svjashtshennikom Zahariieju Krotovym. 1785 goda. — Z. Krotov, Udmurtsko-russkij slovar', Izhevsk (Pamjatniki kul'tury Udmurtii. Lingvistitsheskoje nasledije. Pamjatniki udmurtskoj filologii 1).

Mogilin M. 1998, Kratkoj otjatskija Grammatiki opyt = Opyt kratkoj udmurtskoj grammatiki, Izhevsk (Pamjatniki kul'tury. Lingvistitsheskoje nasledije).

Tarakanov I. V. 1958, Fonetitsheskije osobennosti bavlinskogo dialekta udmurtskogo jazyka (v svete eksperimental'nych dannych). Kand. diss., Tartu.


Back to Issue