ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Vol 42, Issue 1, 2006
Ob oboznačenii zvukov v vodskom literaturnom jazyke [Problems of the Spelling System of the Votic Written Language]; pp. 1–9
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

К ЭТИМОЛОГИИ ИНОЭТНОНИМА МАНСИ гогулич, вогул; pp. 10–16
M. D. Ignatov
PDF | Abstract & References in HTML

Perception of Convergent Forms in Estonia’s Russian; pp. 17–36
Anna Verschik
PDF | Abstract & References in HTML

Mezhdunarodnye kongressy finno-ugrovedov. Tendentsii i znatshenie [International Finno-Ugric Congresses]; pp. 37–44
Ksenofont Sanukov
PDF | Abstract & References in HTML

Zum Jubiläum von Vilja Oja; pp. 45–47
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: Estonian Language, Tallinn 2003 (Linguistica Uralica. Supplementary Series / Volume 1); pp. 48–59
Seppo Suhonen
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: N.  M. Š e p e l e v a,  Pobuditel'naja modal'nost' i sposoby eje vyrazhenija v sovremennom erzjanskom jazyke. Dissertatsija na soiskanie utshenoj stepeni kandidata filologitsheskich nauk, Saransk 2005
D. V. Cygankin
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: A.  L.  K a z y r o,  Vyrazhenie remy v prostom povestvovatel'nom predlozhenii sovremennogo marijskogo jazyka. Dissertatsija na soiskanie utshenoj stepeni kandidata filologitsheskich nauk, Joshkar-Ola 2005
Anatolij Kuklin
PDF | Abstract & References in HTML

Zum Wiedemann-Jahr; pp. 68–72
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML

Mezhdunarodnaja nautshnaja konferentsija ”Aktual'nye voprosy vostotshnych finno-ugorskich jazykov” [The Conference ”Eastern Finno-Ugric Languages”]; pp. 73–75
A. M. Charitonova
PDF | Abstract & References in HTML

Pamjati Jurija Vladimirovitsha Anduganova (1949-2005) [In memoriam Jurij Vladimirovitsh Anduganov (1949-2005)]; pp. 76–78
Anatolij Kuklin, Jelizar Mustajev
PDF | Abstract & References in HTML