ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Corpus of Estonian Dialects and the Estonian Vowel System; pp. 241–257
PDF | 10.3176/lu.2003.4.01

Authors
Liina Lindström, Karl Pajusalu
Abstract

This article consists of two parts: an introduction to the principles and the current state of the corpus of Estonian dialects, and a presentation of the main characteristics of the vowel systems of Estonian dialects based on statistical analysis of the data in the dialect corpus. First, the starting points and problems that had to be taken into consideration when compiling the corpus are introduced, and the development of the project up to now reviewed. Thereafter, the state of the dialect corpus as it stands in October 2003 will be described together with the principles of tagging and a frequency study of the dialect vocabulary carried out on the basis of the corpus. The characterization of the vowel systems of Estonian dialects will be presented according to the general distribution of the distinctive features.

References

Ariste,  P.  1984,  Eesti keele foneetika I, Tartu.

Eek,  A.,  Meister,  E.  1994,  Eesti vokaalide sihtväärtused hääldus- ja tajuruumis. - KK, 404-413, 476-483, 548-553.

Hint,  M.  1997,  Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid, Tallinn-Helsinki.

Hint,  M.  1998,  Häälikutest sõnadeni. Eesti keele häälikusüsteem üldkeele­tea­dus­likul taustal. Teine, ümbertöötatud trükk, Tallinn.

Krikmann,  A.,  Pajusalu,  K.  2000,  Kus on keskmurde keskpunkt. - Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000, Tallinn (Eesti Keele Instituudi toimetised 7), 131-172.

Lindström,  L.,  Lonn,  V.,  Mets,  M.,  Pajusalu,  K.,  Teras,  P.,  Veismann,  A., Velsker,  E.,  Viikberg,  J.  2001,  Eesti ­murre­te korpus ja kolme murde sagedasema sõnavara võrdlus. - Keele kannul. Pü­hendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks, Tartu (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 17), 186-211.

Murumets,  S.  1982-1983,  Eesti keeleala murdelisest liigendusest ”Väikese murdesõnastiku” põhjal 1-2. - KK 1982, 11-17; 1983, 615-623.

Must,  M.  2000,  Vene laensõnad eesti murretes, Tallinn.

Pajusalu,  K.  1998,  Vowel Reduction in South Estonian. - LU XXXIV, 234-240.

Pajusalu,  K.  2000,  Alternation of e and a, ä in Non-Initial Syllables in the Southern Group of the Finnic Languages. - Facing Finnic. Some Challenges to Histor­ical and Contact Linguistics, Helsinki (Castrenianumin toimitteita 59), 156-167.

Pajusalu,  K.  2003,  Estonian Dialects. - Estonian Language, Tallinn (Linguistica Uralica. Supplementary Series 1) (In press).

Pajusalu,  K.,  Parve,  M.,  Teras,  P.  2001,  On the Main ­Characteristics of the Prosody of South Estonian Dialects. - ­CIFU IX. Pars VI, 9-13.

Pajusalu,  K.,  Hennoste,  T.,  Niit,  E.,  Päll,  P.,  Viikberg,  J. 2002, Eesti murded ja kohanimed, Tallinn.

Parve,  M.  2000,  Võru lühikeste monoftongide akustikast. - K.  Pajusalu, M.  Parve,  P.  Teras,  S.  Iva,  Võru vokaalid I, Tartu (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 13).

Parve,  M.  2003,  Välted lõunaeesti murretes, Tartu (Dissertationes philologiae estoni­cae Universitatis Tartuensis 12).

Suihkonen,  P.  1998,  Documentation of the Computer Corpora of Uralic Languages at the University of Helsinki. TR-2, Helsinki.

Tauli,  V.  1956,  Phonological Tendencies in Estonian, København.

Teras,  P.  2003,  Lõunaeesti vokaalisüsteem. Võru pikkade vokaalide ­kvaliteedi muu­tumine, Tartu (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tar­tuen­sis 11).

Viitso,  T.-R.  1981,  Läänemeresoome fonoloogia küsimusi, Tallinn.

Viitso,  T.-R.  1990,  Vowels and Consonants in North Setu (South Estonian). - LU XXVI, 161-172.

Wiik,  K.  1988,  Viron vokaalisointu, Helsinki (Suomi 140).

Back to Issue