ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Nazvanija dikih i domašnih životnyh v hantyjskom jazyke  [Bezeichnungen der Haus- und Wildtiere im Chantischen]; pp. 183–187
PDF | 10.3176/lu.2003.3.04

Author
V. N. Solovar
Abstract

Im vorliegenden Artikel werden phonetische, grammatische und lexikalische Besonderheiten der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere in den chantischen Dialekten dargelegt.

References

Gerasimova  D.  V.  1980,  O nazvanijah promyslovyh životnyh v mansijskom jazyke. - Leksiko-grammatičeskie issledovanija jazykov narodov Severa SSSR, Leningrad, 71-79.

Kulikova  I.  V.  1980,  Leksiko-semantičeskaja gruppa čukotskih nazvanij severnogo olenja po forme rogov. - Leksiko-grammatičeskie issledovanija jazykov narodov Severa SSSR, Leningrad, 79—82.

Kuznecova  M.  1991,  Nazvanija dikih i domašnih životnyh v marijskom jazyke. Magisterskaja rabota, Tartu.

Onina  S.  V.  1998,  Polovozrastnye oboznačenija olenej v hantyjskom jazyke. — Narody Severo-Zapadnoj Sibiri, Tomsk 101—103.

Solovar  V.  N.  1999,  Somatičeskie frazeologizmy hantyjskogo jazyka. - LU XXV, 286-290.

Solovar  V.,  Ozelova  E.  2003,  Leksika, svjazannaja s olenevodstvom, v hantyjskom jazyke. - LU XXXIX, 31-32.

Kálman,  B.  1938,  Obi-ugor állatnevek, Budapest.

Back to Issue