ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 5, Issue 3, 1956
Research article
EESTIMAA REVOLUTSIOONILISE SÕJAKOMITEE TEGEVUSEST SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI PERIOODIL; pp. 187–207
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
OKTOOBRIPÄEVAD EESTIS; pp. 206–219
Ivan Rabtšinski
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
AKTIIVSE KALAPÜÜGI ARENDAMISEST BALTI MERE KIRDEOSAS; pp. 220–234
A. Kadak, L. Rannak
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВОГО КОКСА КАМЕРНЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА; pp. 235–246
E. Kull
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)