ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI OSA EESTI PÕLLUMAJANDUSTÖÖLISTE TÖÖTINGIMUSTE REGULEERIMISES KAHE MAAILMASÕJA VAHEL; pp. 109–132
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2018.1.06

Author
Maie PIHLAMÄGI
Abstract

Kahe maailmasõja vahel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konverentsidel heaks kii­detud standardid ei olnud universaalsed, need ei hõlmanud kogu töötajaskonda, vaid ühe või teise sektori (tööstus, põllumajandus, kaubandus, merendus) töölisi. Iga standard oli mõeldud ühe kategooria tööliste sotsiaalse riski maandamiseks. Artiklis on käsitletud Eestis vähe uuritud ILO põllumajandustööliste töötingimustealaseid konventsioone ja soovitusi ning nende mõju Eesti põllumajandustööliste töötingimuste parendamisele ja Eesti õigusaktide vastavust rahvusvahelistele standarditele.

References

1.        Jouhaux, L. The work of the Geneva Conference. – The International Labour Review, 2013, 152, S1. Special Supplement: The International Labour Review and the ILO: Milestones in a Shared History, 15.

2.        Rodgers, G. jt. The International Labour Organization and the Quest for Social Justice, 1919–2009. International Labour Office. ILO, Geneva, 2009, 141.

3.        International Labor Conference. First Annual Meeting October 29, 1919 – November 29, 1919. Government Printing Office, Washington D.C., U.S.A., 1920, 198, 199.

4.        Permanent Court of International Jutice. First (Ordinary) Session: Competence of the International Labour Organization in regard to International Regulation of the Conditions of Labour of Persons Employed in Agriculture. Advisory Opinion. http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1922.08.12_ILC_competence1.htm

5.        Riigiarhiiv (ERA), f 1624, n 1, s 45, l 6.

6.        ERA, f 1624, n 1, s 45, l 6.

7.        Jouhaux, L. The work of the Geneva Conference, 16.

8.        C10: Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312155:NO

9.        ERA, f 1624, n 1, s 45, l 6p.

10.     C11: Right of Association (Agriculture) Convention, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312156:NO

11.     ERA, f 1624, n 1, s 145, l 8p.

12.     C12: Workmens’ Compensation (Agriculture) Convention, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312157:NO

13.     R17: Social Insurance (Agriculture) Recommendation, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312355:NO

14.     R12: Maternity Protection (Agriculture) Recommendation, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312350:NO

15.     R14: Night Work of Children and Young Persons (Agriculture) Recommendation, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312352:NO

16.     R13: Night Work of Women (Agriculture) Recommendation, 1921. ww.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312351:NO

17.     R15: Vocational Education (Agriculture) Recommendation, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312353:NO

18.     R11: Unemployment (Agriculture) Recommendation, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312349:NO

19.     R16: Living-in Conditions (Agriculture) Recommendation, 1921. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312354:NO

20.     ERA, f 31, n 3, s 5259, l 1, 33.

21.     ERA, f 31, n 3, s 5259, l 35p.

22.     ERA, f 31, n 3, s 5259, l 35, 35p.

23.     ERA, f 31, n 3, s 5259, l 40.

24.     I Riigikogu. VII istungjärk 1922, protokoll nr 141, 29. juuni, veerg 479–480.

25.     Vt Permanent Court of International Justice. First (Ordinary) Session: Competence of the International Labour Organization in regard to International Regulation of the Conditions of Labour of Persons Employed in Agriculture. Advisory Opinion. http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1922.08.12_ILC_competence1.htm

26.     Rodgers, G. jt. The International Labour Organization and the Quest for Social Justice, 1919–2009, 143.

27.     ERA, f 2000, n 1, s 1413, pagineerimata: Kaubandus-Tööstuskoja kiri töö- ja hoolekande­ministeeriumile, 18.11.1926; Eesti Vabrikantide Ühisuse kiri töö- ja hoolekandeministeeriumile, 4.11.1926.

28.     ERA, f 2000, n 1, s 1413, pagineerimata: vastused rahvusvahelise tööbüroo küsimustikule haigus­kinnituse kohta, 20.11.1926.

29.     ERA, f 31, n 3, s 5274, l 18, 18p.

30.     ERA, f 2000, n 1, s 1413, l 32.

31.     ERA, f 31, n 3, s 5274, l 3, 16.

32.     ERA, f 31, n 3, s 5274, l 3, 16, 17.

33.     Tööstustöölised olid haiguse puhuks kindlustatud alates 1912. aastast.

34.     ERA, f 31, n 3, s 5274, l 32.

35.     International Labour Conference. Tenth Session, Geneva 1927. International Labour Office, Geneva, 1927, 327.

36.     ERA, f 2000, n 1, s 1413, l 33.

37.     C25: Sickness Insurance (Agriculture) Convention, 1927. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312170:NO

38.     R29: Sickness Insurance Recommendation, 1927. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312367:NO

39.     ERA, f 31, n 3, s 5158, l 39.

40.     IV Riigikogu, III istungjärk 1930, protokoll nr 48, 4. aprill, 903–907.

41.     C36: Old-Age Insurance (Agriculture) Convention, 1933. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312181:NO

42.     C38: Invalidity Insurance (Agriculture) Convention, 1933. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312183:NO

43.     C40: Survivors’ Insurance (Agriculture) Convention, 1933. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312185:NO

44.     ERA, f 31, n 3, s 5251, l 2.

45.     ERA, f 80, n 5, s 1574, l 1. Riigikogu viimane erakorraline istung toimus 1934. aasta sep­tembris. Seejärel eksisteeris ta vaikivas olekus, st ei tulnud kokku. Alles 1938. aastast toimusid valimised uude, kahekojalisse parlamenti.

46.     Vt Ratification of ILO Conventions. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/

47.     Rebane, I. Sotsiaalpoliitika ja töökaitse. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 1939, 116.

48.     Rosenberg, T. Mõisate ajalooline ülevaade. – Rmt: Eesti mõisad. Toim T. Oja. Olion, Tallinn, 1994, 38.

49.     1929 a. põllumajandusliku üleskirjutuse andmed. Vihk I. Riigi Statistika Keskbüroo, Tallinn, 1930, 208–209.

50.     III põllumajandusloendus 1939. a. Vihk I: Talundite arv, rahvastik, maapidamine, maakasutus, põlluviljade kasvupindalad, viljapuud, marjapõõsad, köögiviljad ja loomad. Riigi Statistika Keskbüroo, Tallinn, 1940, 2, 14.

51.     RT 1919, nr 71, art 137.

52.     Vt RT 1921, nr 102, art 194. Seoses seaduse jõustumisega kaotas kehtivuse seadusandliku dele­gatsiooni poolt 13. septembril 1919 vastuvõetud põllutööliste tööaja ja palgaolude korraldamise seadus (RT 1919, nr 71, art 137).

53.     RT 1920, nr 75/76, art 208.

54.     RT 1939, nr 47, art 368.

55.     R14: Night Work of Children and Young Persons (Agriculture) Recommendation.

56.     Maakonna segakomisjonid pidi moodustatama pariteetsetel alustel põllutööliste ja põllupidajate esindajatest. Segakomisjoni ülesandeks oli välja töötada põllutööliste palga alammäärad, ületunni­töö tegemise ja tasustamise tingimused, tööpäevade ja puhkepäevade tabelite koostamine ning kavad põllutööliste olukorra parendamiseks. Üleriikliku segakomisjoni ülesanne oli maakonna segakomisjonide poolt esitatud materjalide põhjal põllutööliste palga alammäära, normaaltööpäeva, ületunnitöö, tööaja ja teiste töötingimuste üleriigiline ühtlustamine. Üleriiklikku segakomisjoni valiti igast maakonnast üks põllutööliste ja üks põllupidajate esindaja maakonna segakomisjoni liikmete hulgast. Probleem oli aga selles, et segakomisjone ei suudetud valida ja seetõttu ei toimi­nud ka põllutööliste tööaega ning palgakorraldust reguleeriv seadus.

57.     RT 1920, nr 113/114, art 243.

58.     ERA, f 31, n 3, s 2560, l 4.

59.     ERA, f 31, n 3, s 2560, l 2–3p.

60.     RT 1935, nr 21, art 200.

61.     ERA, f 50, n 1, s 2714, l 12, 12p.

62.     ERA, f 50, n 1, s 2714, l 50, 51.

63.     ERA, f 50, n 1, s 2714, l 23, 24.

64.     ERA, f 50, n 1, s 2714, l 5.

65.     1918. aasta administratiivseaduse alusel kehtisid Eestis kõik enne 25. oktoobrit 1917 Eestimaa kubermangus ja Liivimaa kubermangu põhjaosas kehtinud seadused.

66.     Устав о промышленном труде: Свод законов Российской империи. Издание 1913 г. Т. ХI, ч. 2, 112–123.

67.     RT 1921, nr 80, lk 466.

68.     Eesti põllumeeste poliitika: põllumeeste koondpüüded. Põllumeeste esitajad riigikogus. Kolmas üleriikline põllumeeste kongress. Üleriikline Põllumeeste Esitus, Tallinn, [1923], 102–103.

69.     RT 1936, nr 12, art 77.

70.     ERA, f 80, n 5, s 1060, l 1.

71.     ERA, f 80, n 5, s 1060, l 9p.

72.     Ahelik, S. Arstiabist ja sotsiaalkindlusest kodanlikus Eestis. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 1964, 124.

73.     R17: Social Insurance (Agriculture) Recommendation, 1921.

74.     ERA, f 31, n 3, s 5259, l 5p.

75.     International Labour Conference. Tenth Session, Geneva 1927. International Labour Office, Geneva, 1927, 327.

76.     Maatööliste ja väikemaapidajate Teataja, 1937, 1, 20–21.

77.     Valitsus tahab säilitada põllumajanduse tasuvust. Põllutööliste küsimus lahendatakse otsustavalt. Põllutööminister A. Tupitsa kõne põllutöökoja kongressil. – Päevaleht, 1938, 9. detsember.

78.     Riigivolikogu I koosseis. 2. istungjärk, 34. koosolek 29. november 1938, 492.

79.     Riigivolikogu I koosseis. 2. istungjärk, 34. koosolek 29. november 1938, 493; Põllutööliste seadus 2. lug. Riigivolikogus. – Järva Teataja, 1938, 30. november.

80.     Riigivolikogu I koosseis. 2. istungjärk, 38. koosolek 6. detsember 1938, lk 561, 562; Põllutööliste seadus võeti 3. lugemisel vastu. – Postimees, 1939, 3. märts.

81.     Peep, V. Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1. omariiklusajal. Argo, Tallinn, 2005, 138.

82.     Samas, 141.

83.     RT 1939, nr 47, art 368.

84.     Eelnõu kohta vt täpsemalt Peep, V. Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1. oma­riiklusajal, 139–140.

85.     Peep, V. Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1. omariiklusajal, 140.

86.     RT 1921, nr 102, art 194.

87.     Põllutöölistele eluasemekohad riigi algatusel. – Maa Hääl, 1938, 3. juuni.

88.     Karelson, M. Eesti maaühiskond, talupere ja teenijad 1920.–30. aastal. – Postimees, 1997, 13. sep­tember.

89.     Põllutööliste rändamine Lätimaale piiramisele. – Postimees, 1936, 22. märts; Läti kasutab roh­kesti välismaa põllutöölisi. – Postimees, 1936, 10. aprill; Eestis võib Lätti põllutööle minna ainult tööbörside loal. – Postimees, 1936, 18. aprill.

90.     Põllutöölistele eluasemekohad riigi algatusel. – Maa Hääl, 1938, 3. juuni.

91.     2. juunil 1937 avaldati asundusseadus, milles oli senisest suuremat tähelepanu pööratud era­algatus­likule asundustegevusele, soodustades seda toetuste ja laenudega. Asundusseadusega likvi­deeriti asunduskomisjon ja selle õigused läksid üle asundusametile. Asundustegevuse edendamiseks asutati riigivanema dekreediga 9. juunist 1937 Maakapital. Nii asundusseadus kui ka maa­kapitali seadus jõustusid 1. jaanuarist 1938. Sellest ajast alustas asundusamet tegevust nüüd juba iseseisva eelarve alusel.

92.     Kolm teed põllutööliskohtade loomiseks. – Päevaleht, 1938, 17. oktoober.

93.     25 põllutöölist sai oma peavarju. Tuleval aastal antakse välja veel 70 põllutöölise kohta. – Maa Hääl, 1939, 9. oktoober.

94.     Uus maajagamine asundusametis. – Maa Hääl, 1939, 23. oktoober.

95.    RT 1939, nr 47, art 368.

Back to Issue