ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 13, Issue 1, 2008
VÕIMUMÄNGUD PÕHJA-EESTIS AASTAIL 1219–1238: Ajaloolis-sotsioloogilisi aspekte; pp. 3-24
Tyge ANDERSEN, Priit RAUDKIVI
PDF | Abstract & References in HTML

TALURAHVAHARIDUSE EESMÄRGID JA VORMID: Rootsi aja lõpust pärisorjuse kaotamiseni; 25-47
Väino SIRK
PDF | Abstract & References in HTML

EARLY DEVELOPMENT OF ESTONIAN JOURNALISM AS A PROFESSION (FROM LATE 19TH CENTURY TO 1940); 48-67
Epp Lauk, Anu Pallas
PDF | Abstract & References in HTML

THE PROS AND CONS OF PANEUROPE. ESTONIAN DISCUSSION ON EUROPEAN UNIFICATION IN THE INTERWAR PERIOD; pp. 68-91
Pauli HEIKKILÄ
PDF | Abstract & References in HTML

VABATAHTLIKU JA SUNNIVIISILISE MIGRATSIOONI DIHHOTOOMIAST MIGRATSIOONI MAKRO- NING MIKROTEOORIATE TAUSTAL; pp. 92-117
Aivar JÜRGENSON
PDF | Abstract & References in HTML