ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Deminutiivid idapoolsete läänemeresoome rahvaste animistlikus keelekasutuses; pp. 9–38
PDF | 10.3176/esa66.01

Authors
Madis Arukask, Eva Saar
Abstract

Diminutives in the animistic language use of the eastern Finnic peoples

Diminutives are significantly more used in the languages of the eastern Finnic peoples (Veps, Karelians, Ludians) than others (especially Estonians or Finns). This could be explained by the long-term influence of the Russian language, which is extremely rich in diminutives. However, there are not as many diminutives in Votian or Ingrian, which are no less influenced by Russian. In the analysis of the use of diminutives of both Russian and other languages an anthropocentric perspective dominates. In the linguistic studies, evaluative use of language, courtesy behaviour and expression of emotions have been viewed almost exclusively in terms of human-centred (interpersonal) communication. Our long-term fieldwork has shown that the worldview of the eastern Finnic peoples is still heavily influenced by animistic cognition of nature and corresponding beliefs and linked to related behavioural practices and speech acts. The peoples of northern Eurasia, whose worldview is dominated by animistic ontology, are characterized by relatively restrained, non-emotional self-expression, which has to do with caution about the world of spirits. People do not talk about their feelings and plans; they also avoid giving assessments, making compliments, and praising others. Diminutives, as a phenomenon generally related to assessments and emotions, must have another function here. Based on our experience, we assume that this is related to an animistic worldview, leaning toward caution rather than an overflow of emotion. Diminutives express respect and attentiveness, which are addressed to the non-human world and are not in the service of anthropocentric self-centeredness. They are linked to a survival strategy, but from a different perspective.

References


Anttonen, Veikko 1992. „Püha“ mõiste rahvausundi uurimises. – Akadeemia 12, 2514–2535.

Arukask, Madis 2016. Vepsa-põhjavene karjusekultuur – rollid, tabud ja seksuaalsus parasvöötme metsavööndi traditsioonilises ühiskonnas. – Uurimusi vepsa rahvausust. (= Sator 16. Artikleid usundi- ja kombeloost.) Toim. Madis Arukask. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 13–88. 
http://dx.doi.org/10.7592/Sator.2016.16.arukask

Arukask, Madis 2017. Animistlik kõnelemine puudega kahe läänemeresoome näite põhjal. – Keele kõrgendikud. Pühendusteos professor Birute Klaas-Langi 60. sünnipäevaks. (= Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 8 (1).) Toim. Kristiina Praakli, Tõnu Tender, Valter Lang. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 21−39. 
http://dx.doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.02

Arukask, Madis, Eva Saar 2020. Vaikimine, rääkimine ja muud traditsioonilised kõneteod vepsa rahvakultuuris kultuuridevahelises võrdluses. – Mäetagused 77, 89–116. 
http://dx.doi.org/10.7592/MT2020.77.arukask_saar

Baer, Karl Ernst von 1976 [1814]. Eestlaste endeemilistest haigustest. (= Loomingu Raamatukogu 33.) Tallinn: Perioodika.

EKG I = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1995. Eesti keele grammatika I. Morfoloogia, sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Gardani, Francesco, Peter Arkadiev, Nino Amiridze 2015. Borrowed morphology: An overview. – Borrowed Morphology. Ed. by Francesco Gardani, Peter Arkadiev, Nino Amiridze. (= Language Contact and Bilingualism 8.) Berlin, Boston, Munich: Walter de Gruyter, 1–23.

Gennep, Arnold van 1960. The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press.

Grünthal, Riho 2015. Vepsän kielioppi. (= Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVII.) Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Holodionova, Rõženko 2019 = Светлана Ипполитовна Холодионова, Юрий Александрович Рыженко 2019. Языковая эмоциональность как культурологический феномен. – Гуманитарные и социальные науки. 
https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-emotsionalnost-kak-kulturologicheskiy-fenomen (29.01.2021).

Hymes, Dell 1962. The ethnography of speaking. – Anthropology and Human Behavior. Ed. by Thomas Gladwin, William C. Sturtevant. Washington: Anthropological Society of Washington, 13–53.

Ingold, Tim 2000. The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London, New York: Routledge.

Jurafsky, Daniel 1996. Universal tendencies in the semantics of the diminutive. – Language 72 (3), 533–578.

Kallas, Oskar 1903. Kraasna maarahvas. Helsingi: Soome Kirjanduse Seltsi trükikoda.

Kasik, Reet 2004. Eesti keele sõnatuletus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kasik, Reet 2015. Sõnamoodustus. (= Eesti keele varamu I.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kehayov, Petar, Rogier Blokland 2007. Mittesufiksaalne deminutiivituletus eesti keeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 52. Peatoim. Mati Erelt. Emakeele Selts. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 87–124.

Kettunen, Lauri 1962. Eestin kielen äännehistoria. Kolmas Painos. (= Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 156.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Konkka 2014 = Алексей Петрович Конкка 2014. О культе медведя и «медвежьем карсикко» в финско-карельском пограничье. – Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России. Материалы V Всероссийской конференции финно-угроведов. Петрозаводск, 25–28 июня 2014 г. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 229–232.

Konkka, Unelma 1985. Ikuinen ikävä: karjalaiset riitti-itkut. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kupp-Sazonov, Sirje 2019. Deminutiivsete noomenite funktsionaalsusest vene ja eesti keeles mõningate Tšehhovi jutustuste ning nende tõlgete näitel. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 29. Peatoim. Annekatrin Kaivapalu. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 113−140. 
http://dx.doi.org/10.5128/LV29.04

Kuusi, Matti, Ülo Tedre 1979. Regivärsilise ja kalevalamõõdulise laulutraditsiooni vahekorrast. Dialoog üle lahe. – Keel ja Kirjandus 2, 70–78.

Laanest, Arvo 1997. Isuri keele Hevaha murde sõnastik. Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Lintrop, Aado 2007. Vana traditsioon, noored esitajad. – Mäetagused 35, 7–26. 
http://dx.doi.org/10.7592/MT2007.35.lintrop

Loorits, Oskar 1990 [1948]. Eesti rahvausundi maailmavaade. Tallinn: Perioodika.

LU 2014 = Luterlikud usutunnistuskirjad, 2014. (= EELK Usuteaduse Instituudi õppekirjandus 11.) Tartu, Tallinn: SA Ajaleht Eesti Kirik, EELK Usuteaduse Instituut.

Lykkegård, Jeanette, Rane Willerslev 2016. Regenerating life in the face of predation: A study of mortuary ritual as sacrifice among the Siberian Chukchi. – Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies 15 (2), 1–39. 
https://doi.org/10.3167/sib.2016.150201

Martín Calvo, Rafael 2020. Evaluative derivatives and evaluative forms: Two distinct groups of affixed lexical units in evaluative morphology. – Bridging Languages and Cultures II. Linguistics, Translation Studies and Intercultural Communication. Ed. by Guntars Dreijers, Jānis Sīlis, Silga Sviķe, Jānis Veckrācis. Berlin: Frank & Timme, 83–112. 
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35871.92326

Mägiste, Julius 1928. oi-, e̮i-deminutiivid läänemeresoome keelis. Läänemeresoome nominaaltuletus. I. (= Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) B XII, 2.) Tartu.

Mägiste, Julius 1929. Eesti -ss-aineselisest deminutiivsuffiksist. – Eesti Keel 3–4, 69–75.

Neetar, Helmi 1990. Deverbaalne nominaaltuletus eesti murretes I. Tallinn: Eesti TA Keele ja Kirjanduse Instituut.

Nenola-Kallio, Aili 1982. Studies in Ingrian Laments. (= Folklore Fellows’ Communications 234.) Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Oinas, Felix J. 1984. Keskpärasuse apoloogia. – Vargamäe tõde ja õigus. Esseid. Stockholm: Välis-Eesti & EMP, 215–221.

Oja, Vilja, Sven-Erik Soosaar 2013. Eesti põrgu. – Emakeele Seltsi aastaraamat 58. Peatoim. Mati Erelt. Emakeele Selts. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 148–157. 
https://doi.org/10.3176/esa58.06

Paulson, Ivar 1997 [1966]. Vana eesti rahvausk. Usundiloolisi esseid. Tartu: Ilmamaa.

Prieto, Victor Moisés 2005. Spanish Evaluative Morphology: Pragmatic, Sociolinguistic, and Semantic Issues. Doctoral Thesis. University of Florida. 
http://etd.fcla.edu/UF/UFE0010940/prieto_v.pdf (08.01.2021).

Rūķe-Draviņa, Velta 1953. Adjectival diminutives in Latvian. – The Slavonic and East European Review 31 (77), 452–465.

Rüütel 1994 = Ингрид Рюйтел 1994. Исторические пласты Эстонской народной песни в контексте этнических отношений. (= Ars Musicae Popularis 12.) Таллинн: Академия наук Эстонии.

SalveKristi 2000. Kallite kasvatajate juurest võõrale vilule rannale. (Kesk-Vepsa pulmaitkudest). – Tagasipöördumatus. Sõnad ja hääl. Toim. Mare Kõiva, Kristi Salve, Ülo Tedre. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 241–264.

Seifart, Frank 2020. AfBo: A World-wide Survey of Affix Borrowing. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
https://afbo.info/ (29.01.2021).

SESS = Eva Saar, Paul Hagu, Inge Käsi, Maeve Leivo, Hanna Pook, Karl Pajusalu 2020. Seto eripäraste sõnade sõnaraamat. Tartu, Tallinn: EKSA.

Siragusa, Laura 2018. Promoting Heritage Language in Northwest Russia. (= Routledge Studies in Linguistic Anthropology.) New York, London: Routledge.

Stepanova 1985 = Александра Степановна Степанова 1985. Метафорический мир карельских причитаний. Ленинград: Наука.

Žukova 2015 = Ольга Юрьевна Жукова 2015. Вепсские обрядовые причитания: От поэтики жанра к поэтике слова. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН.

Vaba, Lembit 2004. „Hellad“ nimed. Ühest lätitaustalisest perekonnanimetüübist. – Emakeele Seltsi aastaraamat 49. Peatoim. Mati Erelt. Tallinn: Emakeele Selts, 50–82.

Valk, Ülo 1994. Kurat Euroopa usundiloos. Sissejuhatus demonoloogiasse. Tallinn: Vikerkaar.

Vare, Silvi 1981. Nimisõnaliited tänapäeva eesti kirjakeeles. Tallinn: Valgus.

Vare, Silvi 1994. Nimi- ja omadussõnatuletus tänapäeva eesti kirjakeeles. (= Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 6.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Velsker, Eva 2006. Ööd tähistavad ajaväljendid eesti murretes, ühis- ja kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 51. Peatoim. Mati Erelt. Emakeele Selts. Tallinn: Emakeele Selts, 184–207.

Vinokurova 2006 = Ирина Юрьевна Винокурова 2006. Животные в традиционном мировоззрении вепсов (опыт реконструкции). Петрозаводск: Издательство ПетрГУ.

VISK = Auli Hakulinen (päätoim.) 2005. Iso suomen kieliopin verkkoversio [online]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 
https://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php (29.01.2021).

Viveiros de Castro, Eduardo 1998. Cosmological deixis and Amerindian perspectivism. – The Journal of the Royal Anthropological Institute 4 (3), 469–488. 
http://dx.doi.org/10.2307/3034157

Voronina 2012 = Людмила Петровна Воронина 2012. Семантика и прагматика деминутивных суффиксов в русском языке. – Вестник Томского государственного университета 359, 15–17.

Willmann, Fr. Willem 1793. Ellamisse-Juhhataja. Ma rahwale heaks üllespantud sest Öppetaiast. Tallinn.

Back to Issue