ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 66, Issue 1, 2021

Deminutiivid idapoolsete läänemeresoome rahvaste animistlikus keelekasutuses; pp. 9–38
Madis Arukask, Eva Saar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Vene keel kui ressurss Eestis; pp. 39–63
Maimu Berezkina, Kara D. Brown, Kadri Koreinik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Eesti-Ingeri viljelusnimed; pp. 64–90
Enn Ernits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Kuue (inter)subjektiivsuspartikli kasutus eesti keele registrites; pp. 91–123
Tiit Hennoste, Helle Metslang, Külli Habicht, Külli Prillop
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Covid-19 mõju liivi keele omandamise võimalustele; pp. 124–138
Gunta Klava
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Millega seostub sõna loojuma; pp. 139–151
Vilja Oja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Suuline relatiivlause viitevahendina; pp. 152–176
Renate Pajusalu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Fonoloogiline varieerumine eesti keeles kolme nähtuse näitel; pp. 177–201
Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Koer või Kuningas? Eesti perekonnanimede püsivusest; pp. 202–237
Fred Puss
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Mitteformaalõpe praktikute keelekasutuses; pp. 238–260
Halliki Põlda, Riina Reinsalu, Katrin Karu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Laenamine, analoogia ja tähendus liitnimisõnamoodustuses; pp. 261–294
Maire Raadik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Võimalikke protoeuroopa substraadi jälgi eesti keele dendronüümides; pp. 295–309
Sven-Erik Soosaar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Põhikooli I ja II astme õpilased arvutiga kirjutajatena: kas pikemaaegsem arvuti kasutamise kogemus tagab paremad tulemused tekstiloomes?; pp. 310–326
Anne Uusen, Helin Puksand
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Alternatiivseid etümoloogiaid VII. kailpendimaraidamaruttama ja (muna)tael; pp. 327–343
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Verbide transitiivsuse kontiinumist eesti keeles; pp. 344–386
Natalia Vaiss
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Emakeele Seltsi keeletoimkond XX sajandi II poolel; pp. 389–407
Tiiu Erelt
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Sada aastat Emakeele Seltsi: tee ja tähised; pp. 408–428
Jüri Valge
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format