ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 60, Issue 1, 2015
RINDTARINDIST NIMISÕNAFRAASI OSANA; pp. 7–18
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI VÕTMA-TULEVIKU LUGU; pp. 19–50
Külli Habicht, Piret Piiroja, Ilona Tragel
PDF | Abstract & References in HTML

EESTLASTE EESNIMED 1900. AASTAL; pp. 51–73
Annika Hussar
PDF | Abstract & References in HTML

KUIDAS MÕJUTAB EMAKEEL KEELTEVAHELISE SARNASUSE TUNNETAMIST; pp. 74–100
Annekatrin Kaivapalu, Maisa Martin
PDF | Abstract & References in HTML

KOSE KIHELKONNA PÕLISTE ASUSTUSNIMEDE VANUS JA PÄRITOLU; pp. 101–126
Tiina Laansalu
PDF | Abstract & References in HTML

AINSUSE PIKA JA LÜHIKESE SISSEÜTLEVA VALIKU OLENEMINE MORFOFONOLOOGILISTEST TUNNUSTEST – KORPUSANALÜÜS; pp. 127–147
Ann Metslang
PDF | Abstract & References in HTML

SÕNA KORTS PÄRITOLUST; pp. 148–160
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

MAAGE JA SELLE PÄRITOLU; pp. 161–170
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

LEKSIKOSEMANTILISTE SUHETE HÄGUSUS EESTI WORDNETIS; pp. 171–194
Heili Orav, Sirli Zupping, Kadri Vare
PDF | Abstract & References in HTML

DES- JA MATA-KONVERBI KASUTUSEST EESTI MURRETES; pp. 195–218
Helen Plado
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 219–231
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI FRASEOLOGISMIDE LEKSIKAALSEST VARIEERUMISEST; pp. 232–260
Katre Õim, Asta Õim
PDF | Abstract & References in HTML

JUMALÕLUUK NÕSSI TAIVADÕ EHK KEELESAARED JÄLLE PILDIL; pp. 263–272
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML