ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
SOOME-UGRI VAHETUSÜLIÕPILASED JA -ÕPPEJÕUD 1930. AASTATEL; pp. 251–270
PDF | doi:10.3176/esa57.12

Author
Enn Ernits
Abstract

Finno-Ugric exchange students and professors in the 1930s
The paper deals with Estonian exchange students and professors who studied or taught in Hungary and Hungarian exchange students who continued their studies in Estonia in the 1930s. This introductory study focuses on the history of the Estonian Committee of Finno-Ugric Studies, founded at the University of Tartu. This committee was mainly responsible for the organization of the exchange of students and professors of Estonia and Hungary. In this way the committee contributed to the development of national sciences, particularly Finno-Ugric linguistics, promoted closer ties between Finno-Ugric peoples, and established close cultural contacts. Nine Estonian exchange students visited Hungary and vice versa. Some of them became later well-known scholars. The article discusses their activities abroad and their later achievements, first of all in the sphere of Hungarian-Estonian cultural relations.
Before the Second World War Felix Oinas (1911–2004), later a famous folklorist, translated several novels by Hungarian authors. He was also a lecturer of the Hungarian language. Paula Palmeos (1911–1990) became an important scholar; she taught the Hungarian language at the University of Tartu for 45 years, and she also translated Hungarian fiction. Some of her students became translators and teachers of the Hungarian language. Alo Raun (1905–2004) taught the Hungarian language and literature and studied several Hungarological problems.
Béla Kálmán (1913–1997) and Ödön Lavotha (1914–1972) translation works of Estonian fiction into Hungarian. The latter taught also the Estonian language in Hungary. Jószef Györke (1931–1936) and Jenő Fazekas (1906–1979) worked as lecturers of the Hungarian language at the University of Tartu. Andrus Saareste (1892–1964) and Julius Mägiste (1900–1978), professors of the University of Tartu, visited Hungary as exchange professors.

References

AA = Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944. I–III, 1994. Koost. Lauri Lindström, Toomas Hiio, Helina Tamman jt. Tartu.

Aader, Lembit 2007. Helme õpetajad aitasid piirkonnal ärgata. – Sakala 13.10.2007; http://wwx.sakala.ajaleht.ee/300109/laupaev/kodulugu/
5029170.php (24.02.2012).

Alvre, Paul 1990. Alo Raun – sein Leben und Schaffen. – Linguistica Uralica XXVI (3), 197–201.

Bereczki, Andres 2011. Eesti kirjandus ungari keeles. – Keel ja Kirjandus 3, 277–284.

BN = Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. 1987. Tallinn: Valgus.

EKL = Eesti kirjarahva leksikon. 1995. Koost. ja toim. Oskar Kruus. Tallinn: Eesti Raamat.

ETBL = Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2 (Kj–M), 2005. Peatoim. Karl Siilivask. Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Forschungsstätten 1975 = Forschungsstätten für Finnougristik in Ungarn. Budapest: Akadémiai kiadó.

Kangro, Bernard 1970. Universitas Tartuensis: Eesti Vabariigi Tartu Ülikool ja üliõpilaskond sõnas ja pildis. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv.

Miller 1961 = Arnold Miller [nekroloog]. – Emakeele Seltsi aastaraamat VII (1961). Tallinn, 244–245.

Oinas, Felix 1995. Eluloolisi märkmeid ja mälestusi. – Keel ja Kirjandus 2, 120–128.

Palmeos 1976 = Palmeos, Pauline. – Keel, mida me harime. Koost. Mart Mäger. Tallinn: Valgus, 204–205.

Palmeos, Paula 1974. Eesti kirjandus ungari tõlkes. – Keel ja Kirjandus 7, 417–424.

Palmeos, Paula 1983. Aastaid sugulaskeelte kütkeis. – Emakeele Seltsi aastaraamat 26/27 (1980/1981). Eesnimedest oskussõnadeni. Tallinn: Eesti Raamat, 165–169.

Palmeos, Paula 1991. Mälestuskilde õpinguteajast. – Keel ja Kirjandus 11, 691–692.

Prozes, Jaak 2012. Hõimuliikumine ja Fenno-Ugria Asutus. – Soome-ugri sõlmed. 2010–2011. Tallinn: Fenno-Ugria, 104–114.

Seilenthal, Tõnu 2003. Ungari keele õpetamine Tartu ülikoolis. – 200 aastat eesti keele ülikooliõpet. Juubelikogumik. (= Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 25.) Tartu, 306–318.

Sillaots, Liina 2000. Felix Oinas ja Ungari. – Keel ja Kirjandus 6, 419–424.

Sköld, Tryggve 2000. Julius Mägiste Lundis. Mõningaid mälupilte. – Keel ja Kirjandus 12, 886–888.

Arhiivimaterjalid
Eesti Ajaloo Arhiiv, f 3699, n 1, s 1–3. Soome-Ugri Uurimiste Eesti Komitee.

Back to Issue