ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Kvantitatiivne vaade Uue Testamendi 1630.–1730. aastate tõlgetele; pp. 169–194
PDF | 10.3176/esa67.09

Authors
Annika Viht, Ahti Lohk
Abstract

The article compares Estonian translations of the New Testament from the 1630s to the 1730s, covering the period from the first extant publications of pericopes until the first full Bible. All existing 28 versions of the gospel of Luke were studied: 21 texts in the North Estonian (or Tallinn) standard language, and seven texts in the South Estonian (or Tartu) standard language. The 62 verses from this gospel which occurred in all 28 translations were compared in five aspects: phonetic, inflectional, morphosyntactic, lexical and orthographical. Tables registering these differences formed input for computer analysis measuring the proximity of translation pairs.

The analysis revealed that the first translations in the Tartu language differed greatly from one another in all aspects except orthography, whereas the translations in the Tallinn language can mostly be seen as a series of revisions of the same text. The standard languages were reformed significantly by the Wastne Testament (1686) in South Estonian and Johann Hornung’s translation in North Estonian (written in 1687–88, and preserved as a copy from 1694 called the München manuscript). In contrast to the South Estonian standard language, the language reform was not universally accepted at first in the North Estonian standard language.

References

Bouma, Gerlof; Evie Coussé; Trude Dijkstra; Nicoline van der Sijs 2020. The EDGeS Diachronic Bible Corpus. – Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: ELDA, 5232–5239.

Kaiser, Georg A. 2005. Bibelübersetzungen als Grundlage für empirische Sprachwandeluntersuchungen. – Romanische Korpuslinguistik II: Korpora und diachrone Sprachwissenschaft. Ed. by Johannes Kabatek, Claus Pusch, Wolfgang Raible. (= ScriptOralia 130.) Tübingen: Gunther Narr Verlag, 71–83.

Kingisepp, Valve-Liivi; Kristel Ress; Kai Tafenau; Külli Habicht 2010. Heinrich Gösekeni grammatika ja sõnastik. Toim Külli Habicht, Külli Prillop. Tartu: Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Laanekask, Heli 2004. Eesti kirjakeele kujunemine ja kujundamine 16.–19. sajandil. (= Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 14.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Leivo, Maeve; Ahti Lohk; Kristiina Ross; Kai Tafenau 2013. Johannes Gutslaffi piiblitõlge 1647–1657. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. 

Lepajõe, Marju 2013. Wotzu ist die tzung? Martin Lutheri keele- ja hariduskäsitusest. – Kroonikast kantaadini. Muusade kunstid kesk- ja varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal. Toim Katre Kaju. (= Eesti Ajalooarhiivi toimetised 20 (27).) Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 69−92.

Lohk, Ahti; Kristiina Ross 2019. Joachim Rossihniuse ja Heinrich Stahli perikoopide võrdlus. − Emakeele Seltsi aastaraamat 64 (2018). Peatoim Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 65−110. 
https://dx.doi.org/10.3176/esa64.03

Põldvee, Aivar 2010. Bengt Gottfried Forselius ja tähed. Täiendusi vana kirjaviisi ja uue õppeviisi mõistmiseks. – Keel ja Kirjandus 5, 331–352; 6, 419–429.

Reila, Heiki 2007. Müncheni käsikirjast ja selle seostest Johann Hornungi tõlkega: keelelisi tähelepanekuid. – Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705. Koost Kristiina Ross. Toim Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 556−563.

Ross, Kristiina 2007. Rootsiaegsete põhjaeestikeelsete Uue Testamendi tõlkekäsikirjade osast eesti kirjakeele kujunemisloos. – Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705. Koost Kristiina Ross. Toim Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 545–550. 

Ross, Kristiina 2008. Estonian Bible translations. –  Common roots of the Latvian and Estonian literary languages. Ed. by Kristiina Ross, Pēteris Vanags. Frankfurt am Main jt: Peter Lang, 235–252.

Ross, Kristiina 2012. Heinrich Stahli ja Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlke kõrvutus. – Methis. Toim Anne Lange, Daniele Monticelli. (= Studia humaniora Estonica 7.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 24−36. 
http://dx.doi.org/10.7592/methis.v7i9/10.566

Tafenau, Kai 2007. Pilistvere käsikirjadest ja nende seosest Heinrich Göseken vanema käsikirjaga. – Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705. Koost Kristiina Ross. Toim Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 551–555.

Tafenau, Kai 2010. Heinrich Gösekeni käsikirja kohast 17. sajandi eesti piiblitõlke traditsioonis. – Emakeele Seltsi aastaraamat 55 (2009). Peatoim Mati Erelt. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 176–200.

Tafenau, Kai 2011. Uue Testamendi tõlkimisest Rootsi ajal: käsikirjad, tõlkijad ja eesti kirjakeel. (= Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 27.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 

Allikad

EPAK = Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants. http://www.eki.ee/piibel.

Tõlked 2007 = Põhjaeestikeelsed Uue Testamendi tõlked 1680–1705. Koost Kristiina Ross. Toim Heiki Reila, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

VAKK = Vana kirjakeele korpus. https://vakk.ut.ee.

 

A. Käsikirjalised tõlkeversioonid

B = Joachim Balecke Luuka evangeeliumi tõlge (Rahvusarhiiv, EAA.1187.2.5323).

G = Heinrich Göseken vanema Uue Testamendi tõlge (Rahvusarhiiv, EAA.1187.2.5323).

Gu = Johannes Gutslaffi Uue Testamendi tõlge Heinrich Göseken vanema ümberkirjutusena (Rahvusarhiiv, EAA.1187.2.5323). (EPAK)

M = Müncheni käsikiri. – Tõlked 2007. (EPAK)

P = Pilistvere käsikiri. – Tõlked 2007. (EPAK)

Stock = Stockholmi käsikiri. – Tõlked 2007.

Tartu = Tartu käsikiri (Eesti Kultuurilooline Arhiiv, f 192, m 145:1 (M.A). http://kivike.kirmus.ee.

 

B. Trükitud tõlkeversioonid

LE1691 = Ewangeliumma- nink Epistli-Lu. [1691]. Riga: Johann Georg Wilcken.

LE1726 = Ewangeliumma nink Epistli-Lu. 1726. Riga: Samuel Lorentz Frölich.

LE1732 = Ewangeliumma nink Epistli-Lu. [1732]. Riga: Samuel Lorentz Frölich.

P1739 = Piibli Ramat. 1739. Tallinn: Jakob Joan Köler. (EPAK)

PE1654 = Die gewöhnliche Evangelia un[d] Episteln. 1654. Reval: Heinrich Westphal.

PE1673 = Di gewöhnliche Evangelia und Episteln. 1673. Reval: Adolph Simon.

PE1693 = Nehd pöhat Evangeliumit nink Epistlit. 1693. Tal-Linnas: Christoff Brendeken.

PE1695 = Ewangeliumme ning Epistli-Loud. 1695. Riga: Johann Georg Wilcken.

PE1700 = Ewangeliummit Nink Epistlit. Tallinn: Christow Prendeken.

PE1721 = Keik Ewangeliummid ning Epistlid. [Tallinn: Eestimaa Konsistooriumi kirjastuskassa.]

PE1727 = Keik Ewangeliummid ning Epistlid. 1727. Tallinn: Joan Köler.

PE1729 = Keik Ewangeliummid ning Epistlid. [Tallinn: Eestimaa Konsistooriumi kirjastuskassa.]

PE1735 = Keik Ewangeliummid ning Epistlid. 1735. [Tallinn: Eestimaa Konsistooriumi kirjastuskassa.]

PE1738 = Eesti-Ma Rahwa Koddo- nink Kirko-Ramat. 1738. [Tallinn: Eestimaa Konsistooriumi kirjastuskassa.]

= Joachim Rossihnius. 1632. Evangelia und Episteln. Riga: Gerhard Schröder. (EPAK)

S-LS = Heinrich Stahl. 1641. Leyen Spiegel. Winter Theil. Reval: Heinrich Westphal; Stahl, Heinrich. 1649. Leyen Spiegel. Sommer-Theil. Reval: Heinrich Westphal. (VAKK)

S-PE = Heinrich Stahl. 1638. Hand- und Hauszbuch. Dritter Theil. Revall: Christoff Reusner. (EPAK)

UT1715 = Meie Issanda Jesusse Kristusse Uus Testament. 1715. Tallinn: Johan Kristow Prendeken. (VAKK)

UT1729 = Meie Issanda JESUSSE KRISTUSSE uus Testament. 1729. Tallinn: Joan Köler.

WT1686 = Meie Jssanda Jesusse Kristusse Wastne Testament. 1686. Riga: Johann Georg Wilcken. (EPAK)

WT1727 = Meije Issanda Jesusse Kristusse Wastne Testament. Riga: Samuel Lorentz Frölich.

Back to Issue