Contents

Number 3 2003

Ago Künnap, A Few More Possible Traces of the Lost Language Chain of North-East Europe
Ago K ü n n a p, Nekotorye dopolnitel'nye vozmožnye sledy istšeznuvšej jazykovoj tsepi na severo-vostoke Jevropy
Mati Erelt, Helle Metslang, Case Marking of the Predicative in Estonian
Mati E r e l t, Helle M e t s l a n g, Padežnye formy predikativa v estonskom jazyke
László Honti, Tšislitel'nye v ugorskich jazykach
László H o n t i, Numerals in the Ugric Languages
V. N. Solovar, Nazvanija dikich i domašnich životnych v hantyjskom jazyke
V. N. Solovar, Bezeichnungen der Haus- und Wildtiere im Chantischen
T. V. Chachalkina, V. V. Bykonja, Nganasanskaja zoonimija
T. V. C h a c h a l k i n a, V. V. B y k o n j a, Nganassanische Zoonyme

REVIEWS

Margarita Kuznecova, K probleme terminologii v marijskom jazyke (na osnove gornomarijskogo orfografitšeskogo slovarja)
Gyula D é c s y (in collaboration with John R. K r u e g e r), The Linguistic Identity of Europe, Bloomington, 2000—2001. Rev. by Péter Simoncsics
Urmas S u t r o p, The vocabulary of sense perception in Estonian. Structure and history, Frankfurt am Main 2002 (Oppuscula Fenno-Ugrica Gottingensia VIII). Rez. von Ago Künnap
J. V. B o g d a n o v a, Vozvratnoe sprjaženie v dialektach karel'skogo jazyka. Dissertatsija na soiskanie utšenoj stepeni kandidata filologitšeskich nauk, Petrozavodsk 2002. Rets. Anatolij Kuklin
L. J. G r i g o r' j e v a, Glagol'noe upravlenie v vostotšnom naretšii marijskogo jazyka. Dissertatsija na soiskanie utšenoj stepeni kandidata filologitšeskich nauk, Joškar-Ola 2003. Rets. Gennadij Tužarov
V. V. Š i l o v a, Sistema prostranstvennych modelej elementarnych prostych predloženij v nenetskom jazyke (v sopostavlenii tundrovogo i lesnogo dialektov s jazykami drugich semej). Dissertatsija na soiskanie utšenoj stepeni kandidata filologitšeskich nauk, Novosibirsk 2002. Rets. A. I. Kuznecova
L. A. I l' i n a, Evoljutsija glagol'noj kategorii evidentsial'nosti (sistemno-diachronitšeskoe modelirovanie na materiale sel'kupskogo jazyka). Dissertatsija na soiskanie utšenoj stepeni kandidata filologitšeskich nauk, Novosibirsk 2002. Rets. Valentina Bykonja
Lidija Vasikova, III Ignat'jevskie tštenija
Márta Csepregi, Edit Vértes. 1919—2002
Tiit-Rein Viitso, In Memoriam Arvo Laanest

Auf der Titelseite: Felsenzeichnung am See Kanozero auf der Kola-Halbinsel (Foto Loit Jõekalda, 1988)