ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Types of Consonant Alternation in the Inflectional System of Soikkola Ingrian; pp. 258-275
PDF | doi: 10.3176/lu.2014.4.02

Author
Eva Saar
Abstract

From the viewpoint of sound history, the Ingrian language has been considered quite regular. The focus of the present article is on regular consonant alternations in the Soikkola dialect of the Ingrian language. The first part of the article examines the conditions for regular alternations that lead to weakening (in some cases along with assimilation of the weakened segment) and strengthening. In addition to those, a term assimilation-induced geminate is invented for a certain type of consonant alternation in inflectional morphology. The second half of the article discusses cases of co-occurrence of consonant strengthening and ­weakening in different positions in Soikkola Ingrian noun and verb paradigms.

References

Ariste, P. 1956, Isuri keelest. — ESA II, 32—52.

Ariste, P. 1960, Isuri keelenäiteid. — Soome-ugri keelte küsimusi, Tallinn (KKIU V), 7—69.

Iva, S. 2007, Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem, Tartu (Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 20).

Laanest, A. 1975, Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse, Tallinn.

Laanest, A. 1986, Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia, Tallinn.

Markus, L. 2010, Primary and Secondary Geminates in Ingrian. — LU XLVI, 38—52. 
http://dx.doi.org/10.3176/lu.2010.1.03

Nahkola, K. 1987, Yleisgeminaatio. Ääntenmuutoksen synty ja vaiheet kielisysteemissä erityisesti Tampereen seudun hämäläismurteiden kannalta, Hel­sinki (SKST 457).

Palander, M. 1987, Suomen itämurteiden erikoigeminaatio, Helsinki (SKST 455).

Porkka, V. 1885, Ueber den ingrischen Dialekt mit Berücksichtigung der übrigen finnisch-ingermanländischen Dialekte, Helsingfors.

Saar, E. 2008, Isuri keele Soikola murde verbi muutmissüsteem, Tartu (Magistriväitekiri. Tartu Ülikool. Eesti ja üldkeeleteaduse instituut). http://dspace. utlib.ee/dspace/handle/10062/6390.

Sovijärvi, A. 1944, Foneettis-äännehistoriallinen tutkimus Soikkolan inkerois­murteesta, Helsinki (Suomi 103).

Лаанeст А. 1966, Ижорские диалекты. лингвогеографическое исследование, Таллин.

Back to Issue