ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Seinsverben und Kopulae im Uralischen [Verbs for ’be’ and Copulas in Uralic Languages]; pp. 241-272

Full article in PDF format | doi: 10.3176/lu.2013.4.01

Author
László Honti

Abstract

Like in Indo-European languages a lot of suppletion is observed in the morphology of ’be’ verbs in the Uralic languages. In both language families those verbs are the main option for a copula, but not the only one. In modern Uralic languages we also find the function fulfilled by a zero verb and a predicatized number marker or particle. The present study analyses the historical background of suppletion in the paradigms of the Uralic verbs for ’be’ and the functions of the finite verb forms derived from the different roots involved. For comparison, suppletion typical of the ’be’ verb paradigms in Indo-European languages and language groups is also discussed.


References

E. Abaffy, E. 1991, Az igemód- és igeidőrendszer. - A magyar nyelv történeti nyelvtana. I. kötet. A korai ómagyar kor és előzményei, Budapest, 104-121.

Ács, P., Baksy, P. 2010, A központi skandináv nyelvek történetének vázlata a kezdetektől a reformációig, Budapest (Budapester Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Germanistischen Instituts der Eötvös-Loránd-Universtät 54).

Algemene Nederlandse Spraakunst, Groningen-Leuven 1984.

Alhoniemi, A. 1985, Marin kielioppi, Helsinki (Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten X).

Alhoniemi, A. 1993, Grammatik des Tscheremissischen (Mari). Mit Texten und Glossar, Hamburg.

Alkire, T., Rosen, C. 2012, Romance Languages, a historical introduction, Cambridge.

Balázs, J. 1979, Zur Entstehung des finnisch-ugrischen Existenzverbs. - Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 70. Geburtstag, Wiesbaden (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica. Band 12), 19-24.

Barsi, M. 2003, Verbi francesi. Tutti i verbi regolari e irregolari, Milano.

Bartens, R. 1996, Die positive und negative Existentiale in den finnisch-ugrischen Sprachen. - UAJb. Neue Folge 14, 58-97.

Beke, Ö. 1911, Cseremisz nyelvtan, Budapest (Finnugor Füzetek 16).

Bereczki, G. 1990, Chrestomathia Ceremissica, Budapest.

Bloch, O., von Wartburg, W. 1960, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris.

Bornemann, E., Risch, E. 1999, Görög nyelvtan, Budapest. PMCid:PMC1220540

Borza, L. 1999, Román nyelvkönyv középiskolások és magántanulók számára. Második kiadás, Budapest.

Brandenstein, W., Mayrhofer, M. 1964, Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden.

Buck, C. D. 1988, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas, Chicago-London.

Budenz, J. 1884-1894, Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana, Budapest.

Buratti, R. 2006, Verbi italiani. Tutti i verbi regolari e irregolari, Milano.

Cortelazzo, M., Zolli, P. 2008, Il nuovo etimologico. Dizionario etimologico della Lingua Italiana. Seconda edizione in volume unico, Bologna.

Csúcs, S. 1990, Chrestomathia Votiacica, Budapest.

Csúcs, S. 2005a, Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache, Budapest. PMid:16364431

Csúcs, S. 2005b, A létige a permi nyelvekben. - Uráli Grammatizáló, Budapest (Budapesti Uráli Műhely 4), 33-42.

Dauzat, A. 1938, Dictionnaire étymologique de la langue française. 4e édition revue et augmentée, Paris.

De Mauro, T., Mancini, M. 2000, Dizionario etimologico, Milano.

de Vries, J. 1961, Altnordisches etymologisches Wörterbuch, Leiden.

de Vries, J. 1987, Nederlands etymologisch woordenboek, Leiden.

Dictionnaire historique de la langue française, Paris 2012.

Dubois, J., Mitterend, H., Dauzat, A. 1998, Dictionnaire étymologique et historique du français, Paris.

Ernout, A., Meillet, A. 2001, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Retirage de la 4e édition augmentée d’additions et de corrections par Jacques André, Paris.

Faggion, P. 2003, Verbi spagnoli. Tutti i verbi regolari e irregolari, Milano.

Falk, H. S., Torp, A. 1910, Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. Erster Teil. A-O, Heidelberg.

Farkas, J. 2007, Román nyelvtan, Budapest.

Finály, H. 1884, A latin nyelv szótára, Budapest.

Fraenkel, E. 1962, Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1, Heidelberg-Göttingen.

Genetz, A. 1880, Tutkimus Venäjän karjalan kielestä, Helsinki (Suomi 2:14).

Grammatica limbii romane. Vol. 1. Ediţia a II-a revăzută şi adăguită, Bucureşti 1966.

Greimas, A. J. 1969, Dictionnaire de l’ancien français jusqu’au milieu de XIVe siècle, Paris.

Györke, J. 1936, Das Verbum *- im Ostseefinnischen (Einige Bemerkungen über das Suppletivwesen des Verbum substantivum), Tartu (Bibliotheca Hungarico-Estica 19).

H. Varga, M. 2012, Alakkiegészülés (szuppletivizmus) a magyarban. - A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture, 5-14.

Hajdú, P. 1982, Chrestomathia Samoiedica. Második kiadás, Budapest.

Herman, J. 1967, Précis d’histoire de la langue français, Budapest.

Honti, L. 1981, Festschrift für Wolfgang Schlachter zum 70. - Geburtstag. UAJb Neue Folge 1, 273-285.

Honti, L. 1986, Chrestomathia Ostiacica. 2., változatlan kiadás, Budapest.

Honti, L. 1992, Morphologische Merkmale des nominalen Prädikats in einigen uralischen Sprachen. - LU XXVIII, 262-271.

Honti, L. 1993, A névszói állítmány alaktana az osztjákban. - Hajdú Péter 70 éves, Budapest, 135-142.

Honti, L. 1997, Die Negation im Uralischen I-III. - LU XXXIII, 81-96, 161-176, 241-252.

Honti, L. 1998, Die Mittel der Negation in den uralischen Sprachen. - Incontri Linguistici 21, 69-111.

Honti, L. 2013, Comments on Uralic Phonology. - Acta Linguistica Hungarica 60, 1-68. http://dx.doi.org/10.1556/ALing.60.2013.1.1

Horger, A. 1924/2001, Magyar szavak története. Közérdekű magyar szófejtések gyűjteménye, Budapest.

Hornung, J. 1693, Grammatica Esthonica, Riga.

Itkonen, E. 1968, Etymologinen sanasto. - Suomen kielen käsikirja, Helsinki, 487-519.

Janhunen, J. 1977, Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien, Helsinki (Castrenianumin toimitteita 17).

Janhunen, J. 1981, Uralilaisen kantakielen sanastosta. - JSFOu 77, 219-274.

Kálmán, B. 1960, Chanti szöveg. - NyK 62, 338-340.

Kálmán, B. 1989, Chrestomathia Vogulica. Harmadik kiadás, Budapest.

Karjalainen, K. F., Vértes, E. 1964, Grammatikalische Aufzeichnungen aus ostjakischen Mundarten von K. F. Karjalainen. Bearbeitet und herausgegeben von E. Vértes, Helsinki (MSFOu 128).

Katzschmann, M. 1986, Nominal- und Esse-Satz in den samojedischen Sprachen, Hamburg (Fenno-Ugrica 9).

Katzschmann, M. 2008, Chrestomathia Nganasanica. Texte - Übersetzung - Glossar - Grammatik, Norderstedt.

Keresztes, L. 1987, Geschichte des mordwinischen Konsonantismus I, Szeged (Studia Uralo-Altaica 27).

Keresztes, L. 1990, Chrestomathia Morduinica, Budapest.

Klemm, A. 1923-1927, A létige szerepe az osztjákban és a vogulban. - NyK 46, 386-401.

Klemm, A. 1928-1940, Magyar történeti mondattan, Budapest.

Klemm, A. 1931-1934, A mordvín tagadó és tiltó szerkezetek története. - NyK 48, 382-402.

Kluge, F. 2002, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24. Auflage, Berlin-New York.

Korenchy, É. 1972, Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen, Budapest.

Kress, B. 1982, Isländische Grammatik, Leipzig.

Lakó,  Gy. 1969, Svéd-magyar szótár, Budapest.

Lakó, Gy. 1986, Chrestomathia Lapponica, Budapest.

Lakó, Gy. 1991, A magyar mondatszerkezet finnugor sajátságai, Pécs (Az Uralisztikai Tanszék Kiadványai 2).

Manica, M. 2009, I verbi portoghesi, Milano.

Mann, S. E. 1984-1987, An Indo-European Comparative Dictionary, Hamburg.

Mayrhofer, M. 1992, Etymologisches Wörterbuch des Altindoiranischen. I. Band, Heidelberg.

Meyer-Lübke, W. 1935, Romanisches etymologisches Wörterbuch. 3. vollständig neubearbeitete Auflage, Heidelberg.

Mikola, T. 1967, Enzische Sprachmaterialien. - ALHung. 17, 59-74.

Mikola, T. 1975, Die alten Postpositionen des Nenzischen, Budapest-Den Haag. PMid:16659173 PMCid:PMC541715

Mikola, T. 1995, Morphologisches Wörterbuch des Enzischen, Szeged (Studia Uralo-Altaica 36).

Munkácsi, B. 1894, A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve, Budapest.

Nocentini, A. 2010, L’etimologico. Vocabolario della lingua italiana con CD-Rom e online, Milano.

Nyelvművelő kézikönyv. II. kötet. L-ZS, Budapest 1985.

Pápai, J., Beke, Ö. 1959, Északi osztják szójegyzék, Budapest (Finnugor Jegyzetek IV).

Partridge, E. 1978, Origins. A Short Etymological Dictionary of Modern English, London.

Pfeifer, W. 2010, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Koblenz.

Picoche, J. 1992, Dictionnaire étymologique du français. 2e édition, Paris.

Pokorny, J. 1959, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Band, Bern-München.

Prior, R. E., Wohlberg, J. 2005, 501 Latin Verbs Fully Conjugated in All the Tenses in a New Easy-to-Learn Format Alphabetically Arranged, Hauppauge.

Radanovics [= Rédei], K. 1961, Északi-osztják nyelvtan, Budapest (NyÉrt 31).

Rédei, K. 1967, A létige jelen idejű alakjai a permi nyelvekben. - NyK 69, 164-166.

Rédei, K. 1968, Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der Grammatik, Göttingen (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philosophisch-Historische Klasse. Dritte Folge. Nr. 71).

Rédei, K. 1970, Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen, Budapest. PMid:5475632

Rédei, K. 1978a, Syrjänische Chrestomathie mit Grammatik und Glossar, Wien. PMid:26252

Rédei, K. 1978b, Chrestomathia Syrjaenica, Budapest.PMid:26252

Rédei, K. 1980, Szófejtések. - NyK 82, 260-264.

Romanò, M. 2006, Verbi tedeschi. Tutti i verbi regolari e irregolari, Milano.

Sammallahti, P. 1979, Über die Laut- und Morphemstruktur der uralischen Grundsprache. - FUF 43, 22-66.

Schiefer, E. 1982, Verschiedener Ursprung der Kopula im Indogermanischen und Finnisch-Ugrischen. - Études finno-ougriennes 15, 317-328.

Schiefer, L. 1974, ’sich befinden’ im Ostjakischen. - СФУ 10, 107-112.

Schlachter, W. 1970, Das lappische Tempussystem. - Symposion über Syntax der uralischen Sprachen, Göttingen, 178-191.

Schönfeld, M. 1932, Historische grammatica van het Nederlands. Derde druk, Zutphen.

Schütz, J. 1910-1911, Az északi-osztják szóképzés. - NyK 40, 1-75.

Setälä, E. N. 1887/1981, Zur Geschichte der Tempus- und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen. - JSFOu 2.

Steinitz, W. 1950, Ostjakische Grammatik und Chrestomathie mit Wörterverzeichnis, Leipzig.

Steinitz, W. 1975, Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. Texte, Budapest-Berlin-Den Haag (Ostjakologische Arbeiten. Band I).

Szabó, D. 1904, A vogul szóképzés. - NyK 34, 217-234.

Terracina, F. 2009, Verbi greci. Tutti i verbi regolari e irregolari, Milano.

Terracina, F. 2013, Greco antico. Verbi, Milano. PMid:23265892

The Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford 1998.

Tonani, S. 2012, Verbi portoghesi. Tutti i verbi regolari e irregolari, Milano.

Trentin, B. M. 2011, Greco. Grammatica, Milano.

Walde, A., Pokorny, J. 1927, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. II. Band, Berlin-Leipzig.

Walde, A., Pokorny, J. 1930, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. I. Band, Berlin-Leipzig.

von Wartburg, W. 1949, Französisches Etymologisches Wörterbuch. 3. Band. D-F, Tübingen.

von Wartburg, W. 1966, Französisches Etymologisches Wörterbuch. 12. Band. Sk-Š, Basel.

Wiedemann, F. J. 1875/2005, Grammatik der estnischen Sprache. Durchgesehene Faksimile der Ausgabe von 1875, Tallinn.

Winkler, E. 2003, Az uráli nyelvek habeo-szerkezetének történetéhez. - Folia Uralica Debreceniensia 10, 195-207.

Wogulische Volksdichtung. Gesammelt und übersetzt von Artturi Kannisto, bearbeitet und herausgegeben von Matti Liimola III. Band. Märchen, Helsinki 1956 (MSFOu 111).

Wogulische Volksdichtung. Gesammelt und übersetzt von Artturi Kannisto. VII. Band. Wörterverzeichnis zu den Bänden I-VI. Bearbeitet von Matti Liimola und Vuokko Eiras, herausgegeben von Vuokko Eiras, Helsinki 1982 (MSFOu 180).

Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология, Ижевск 1962.

Зайцева, М. И. 1981, Грамматика вепсского языка (фонетика и морфология), Ленинград.

Зайцева, М., Муллонен, М. 1969, Образцы вепсской речи, Ленинград.

Керт, Г. М. 1971, Саамский язык (кильдинский диалект). Фонетика, морфология, синтаксис, Ленинград.

Кузнецова, А. И., Хелимский, Е. А., Грушкина, Е. В. 1980, Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Том I, Москва.

Николаева, И. A. 1995, Обдорский диалект хантыйского языка, Hamburg (Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 15).

Поздеев, В. В. 1995, Семантика вспомогательных глаголов удмуртского языка. - Узловые проблемы современного финно-угроведения. Материалы I Всероссийской научной конференции финно-угроведов, Йошкар-Ола, 379-380.

Терещенко, Н. М. 1973, Синтаксис самодийских языков. Простое предложение, Ленинград.

Терeшкин, Н. И. 1961, Очерки диалектов хантыйского языка. Часть первая. Ваховский диалект, Москва-Ленинград.

Фасмер, М. 1964, Этимологический словарь русского языка. Том I. A-Д, Москва.

Фасмер, М. 1967, Этимологический словарь русского языка. Том II. E-Mуж, Москва.

Фасмер, М. 1971, Этимологический словарь русского языка. Том III. Муза-Сят, Москва.

Черных, П. Я. 2004, Историко-этимологический словарь современного русского языка. 6-e издание, стереотипное. Том I. A-антомима, Москва.

Этимологический словарь славянских языков. Выпуск 3, Москва 1976.

Этимологический словарь славянских языков. Выпуск 6, Москва 1979.


Back to Issue