ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Spoken Võro in Real Time. Variation of the Inessiv Ending; pp. 257-272
PDF | doi:10.3176/lu.2011.4.02

Author
Mari Mets
Abstract

This article gives an overview of the variation in inessive case endings of Spoken Võro according to a real-time analysis of language use in two villages of the Vastseliina parish. Local people use two variants (-h and -n) to mark the inessive. The variation is of interest because linguistic history tells us only the h-suffix has been found in the villages under study; however in the Võro ­literary language -n has become standardised for the inessive. Therefore, this article aims to determine a possible language change in real time by comparing ­analyses of data collected in 1991 and 2006. A comparison of the surveys suggests that, in the case of the inessive endings, there is an ongoing language change in Spoken Võro in which the n-formatives are gaining greater prominence over the h-suffixes.

References

Bailey, G. 2004, Real and Apparent Time. - The Handbook of Language Variation and Change, Malden-Oxford-Carlton, 312-332.

Chambers, J. K. 2004, Patterns of variation including change. - The Handbook of Language Variation and Change, Malden-Oxford-Carlton, 349-372.

Chambers, J.  K., Trudgill, P. 1998, Dialectology. Second edition. Cambridge.

Eller, K., Kama, K. 1988, Lõunaeesti keele ortograafiast. - Looming, 1271-1274.

Granovetter, M. 1973, The Strength of Weak Ties. - American Journal of Sociology 78, 1360-1380.
http://dx.doi.org/10.1086/225469

Hudson, R. A. 1999, Sociolinguistics, Cambridge.

Iva, T. 2002a, Haritlaste võru keel. Magistritöö, Tartu (Manuscript).

Iva, T. 2002b, Eesti ühiskeele mõjutused võru keeles. - Väikeisi kiili ­kokkoputmisõq. Väikeste keelte kontaktid, Võro (Võro Instituudi Toimõndusõq 14), 84-92.

Iva, S. 2007, Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem, Tartu (Dissertationes Philologiae, Estonicae Universitatis Tartuensis 20).

Jüvä, S. 1994, Till’okõnõ tiijuhtj võro kiräkeele manoq, Navi.

Kask, A. 1984, Eesti murded ja kirjakeel, Tallinn.

Kurki, T. 2004, Applying the apparent-time method and the real-time method on Finnish. - Language Variation in Europe. Papers from the Second International Conference on Language Variation in Europe. ICLaVE 2. Uppsala University, Sweden, June 12-14, 2003, Uppsala, 241-252.

Kurki, T. 2005, Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielenmuutosten seuraamisesta ja niiden tarkastelussa käytettävistä menetelmistä, Helsinki.

Mets, M. 2004a, Võru kõnekeel: nud-partitsiibi tunnuse varieerumine Vastse­liina murrakus. Magistritöö, Tartu (Manuscript).

Mets, M. 2004b, Võru kõnekeel: nud-kesksõna varieerumine. - KK 657-669, 719.

Mets, M. 2010, Suhtlusvõrgustikud reaalajas: võru kõnekeele varieerumine kahes Võrumaa külas, Tartu (Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 25).

Milroy, J., Milroy, L. 1985, Linguistic change, social network and speaker innovation. — Journal of Linguistics 21, 339-384.
http://dx.doi.org/10.1017/S0022226700010306

Milroy, J., Milroy, L. 1993, Mechanisms of change in urban dialects. The role of class, social network and gender. - International Journal of Applied Linguistics 3, 57-77.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1473-4192.1993.tb00043.x

Org, E., Reimann, N., Uind, K., Velsker, E., Pajusalu, K. 1994, Vastseliina Sute küla elanike murdepruugist ja keelehoiakutest. - KK, 203-209.

Pajusalu, K., Velsker, E., Org, E. 1999, On Recent Changes in South Estonian. Dynamics in the Formation of the Inessive. - International ­Journal of the Sociology of Language 139, 87-103.
http://dx.doi.org/10.1515/ijsl.1999.139.87

Paolillo, J. C. 2001, Analyzing Linguistic Variation. Statistical Models and Methods, Stanford.

Sankoff, D. 1989, Variable Rules. - Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society, Berlin-New York, 984-997.

Tender, T., Kasak, E. 1995, Võru uuemad kirjaviisid ja Brown(e)’i liikumine. - KK, 312-319.

Tender, T., Iva, S., Kasak, E. 1996, Võru uuemad kirjaviisid ja Brown(e)’i liikumine (II). - KK, 606-610.

Toomse, M. 1998, Lõuna-Eesti murded 1-30. Kaardid, Turku (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 56).

Trudgill, P. 2002, Sociolinguistic Variation and Change, Washington.

Vastus. - Võrumaa Teataja 25. IV 1992, p. 3.

Velsker, E. 2000, Inessiivi lõpu varieerumine Vastseliina murrakus. Magistritöö, Tartu (Manuscript).

Weinreich, U., Labov, W., Herzog, M. I. 1968, Empirical Foundations for a Theory of Language Change. - Directions for Historical Linguistics. A Symposium, Austin, 95-195.

Back to Issue