ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: I. V. Ganejev, J. A. Perevoztshikov, Maryn, lesja... Udmurt kyl nyrys' kutskis'joly. Dyshetskon jozet, Izhevsk 2005; pp. 218-220
PDF

Author
Veronika Ivanova
References

Zaguljajeva B. Sh., Reshetnikova A. j. 2003, Duno eshe. Udmurtskij jazyk dlja utshashtshihsja starshih klassov obshtsheobrazovatel'noj shkoly i vzroslyh: intensivnyj kurs, Izhevsk.

Kozmacs I. 1998, Udmurt kyl. Dyshetskon kniga, Szeged—Kecskemet.
Kozmacs I. 2002, Udmurt kyl. Udmurt nyelvkönyv, Szeged.

Kondrat'jeva N. V., Fedorova L. P. 2004, Udmurtskij jazyk. natshal'nyj kurs. Utshebnoje posobije dlja studentov gumanitarnyh fakul'tetov, Izhevsk.

Kel'makov, V., Hännikäinen, S. 1999, Udmurtin kielioppia ja harjoituksia, Helsinki (Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XIV).
Back to Issue