ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: E. N. Muhina, Porjadok slov v prostom predlozhenii v erzjanskom i finskom jazykah. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni kandidata filologitsheskih nauk, Saransk 2008; pp. 220-223
PDF

Author
Oleg Sergejev
Back to Issue