ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Attributive Possession in Udmurt Language; pp. 101-118

Full article in PDF format | doi:10.3176/lu.2009.2.02

Author
Svetlana Edygarova

Abstract
Until now only two types of patterns have been regarded in the frame­work of attributive possession in Udmurt languages: NN+N, NGEN+NPX. The pattern NAbl+NPX was considered as the variant of the latter. In the ­present paper I deal with possession in a wider sense which can be presented by wider range of patterns. Attributive constructions with elative, inessive also express possession. Furthermore, I observe attributive phrases with adverbial, instrumental, and dative which are not yet grammaticalized as possessive, but which have the tendency to express possessive relationships. The usage of these ­construc­tions depends on semantic and syntactic specificities as inalienable/alienable, inanimate/animated, whole/partial, indefinite/defi­nite possession, and indirect/ direct object function of the possessee.
References
Bartens, R. 2000, Permiläisten kielten rakenne ja kehitys, Helsinki.

Fokos-Fuchs D. 1963, [Rev.] Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka. Fonetika i morfologija, Izhevsk 1962. - NyK LXV, 217.

Heine, B. 1997, Possession. Cognitive Sources, Forces and Grammaticalization, Cambridge, Cambridge University Press.

Kel’makov, V, Hännikäinen, S. 1999, Udmurtin kielioppia ja harjoituksia, Helsinki.

Kokla, P. 1963, Possessiivsufiksid mari keeles. Väitekiri filoloogiakandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks, Tallinn.

Ravila, P. 1941, Über die Verwendung der Numeruszeichen in den uralischen Sprachen. - FUF XXVII, 1-136.

Sazhina, N. 2005, Possessiivsuse väljandamise viisid tänapäevase eesti ja sürjakomi keeles. Magistritöö, Tartu.

Sebestyén, I. 1957, Die possessiven Fügungen im Samojedischen und das Problem des uralischen Genitivs. - ALHung. 7, 1-4.

Szinnyei J. 1910, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft, Leipzig.

Uotila, T. 1933, Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen, Helsinki (MSFOu LXV).

Vászolyi, E. 1967, A finnugor személyjelek kérdéséhez (A permi nyelvek névszói személyjelek leíró vizsgálata és belső rekonstrukciója). - NyK LXIX, 3-56.

Winkler, E. 2000, Udmurt, München.

Anduganov J. V. 1991, Istoritsheskaja grammatika marijskogo jazyka. Sintaksis. Tshast' I. Vvedenie, Joshkar-Ola.

Anduganov J. V. 1992, Pritshiny sohranenija praural'skogo oblika v sintaksise udmurtskogo i marijskogo jazykov. - Voprosy dialektologii i istorii udmurtskogo jazyka, Izhevsk, 26.

Vahrushev V. M. 1970, Izafetnye konstruktsii v udmurtskom jazyke. - ZUdmNII. Vyp. 21, 78-106.

Vahrushev V. M. 1980, Substantivirovannye slovosotshetanija v udmurtskom jazyke. - Slovosotshetanija v udmurtskom jazyke, Izhevsk, 130-168.

Kel'makov V. K. 1969, Kukmorskij dialekt udmurtskogo jazyka. Dissertatsija na soiskanie utshenoj stepeni kandidata filologitsheskih nauk, Moskva.

Konjuhova A. V. 1957, Udmurt kyl grammatika. Sintaksis, Izhevsk.

Lytkin V. I. 1970, O vokalizme nepervogo sloga finno-ugorskih jazykov. - SFU, 221-238.

Majzel' S. S. 1957, Izafet v turetskom jazyke, Moskva-Leningrad.

Perevoshtshikov P. N. 1957, Pritjazhatel'nye formy svjazi imen v opredelitel'nyh slovosotshetanijah udmurtskogo jazyka. - ZUdmNII. Vyp. 18, 71-92.

Pozdejeva A. A. 1949, Sintaksitsheskie funktsii imennoj formy na -ez i -ys v permskih jazykah. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie utshenoj stepeni kandidata filologitsheskih nauk, Izhevsk.

Serebrennikov B. A. 1958, K istorii vozniknovenija konstruktsii tipa komi-zyrjanskogo addza bat'lys' kerka ’vizhu dom ottsa’ v permskih jazykah. - Istoriko-filologitsheskij sbornik. Vyp. 2. Syktyvkar, 195-196.

Serebrennikov B. A. 1963, Istoritsheskaja morfologija permskih jazykov, Moskva.

Tepljashina T. I. 1966, Udmurtskij jazyk. - Jazyki narodov SSSR, t. 3. Finno-ugorskie i samodijskie jazyki, Moskva, 261-280.

Feoktistov A. P. 1963, Kategorija pritjazhatel'nosti v mordovskih jazykah, Saransk.
Back to Issue