ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Vol 45, Issue 1, 2009

O proishozhdenii est. (mesilas)sülem '(ptshelinyj) roj' i kosal 'poveshennyj na derevo ulej'. On the Origin of the Estonian Words mesilassülem 'Swarm of Bees' and kosal 'Light Hive for Catching Swarming Bees'; pp. 1-8
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Fonetitsheskaja struktura slova i tipy padezhnyh allomorfov v komi jazyke. Word Phonetic Structure and Allomorphic Case Endings in Komi; pp. 9-22
Galina Nekrasova
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Evidentsial'nost' v komi jazyke (na materiale modal'nogo perfekta). Evidentiality in Komi (on the Example of Modal Perfect); pp. 23-35
Jevgenij Cypanov, Marja Leinonen
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Vnutrennije i vneshnije innovatsii v udmurtskom jazyke (Dopolnenija k areal'nym svjazjam jazykov Volzhsko-Kamskogo regiona). Intra- and Extra-Linguistic Innovations in Udmurt ….; pp. 36-43
Károly Rédei
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

O rukopisnom udmurtsko-russkom slovare 1816 goda. On a Manuscript of the Udmurt-Russian Dictionary of 1816; pp. 44-48
Leonid Ivšin
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Review on: Dmitri Tsvetkov, Vadja keele grammatika. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg, Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus, 2008; pp. 49-53
Enn Ernits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Review on: Suomalainen paikannimikirja, [Jyväskylä 2007] (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkimuskeskuksen julkaisuja 146); pp. 54-56
Marja Kallasmaa
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Review on: Elektronnyje slovari mordovskich jazykov; pp. 57-58
Jurij Tambovcev
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Review on: N. V. Butylov, Inojazytshnaja leksika v mordovskich jazykach. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni doktora filologitsheskich nauk, Joshkar-Ola 2006; pp. 58-63
Anatolij Kuklin
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Review on: V. M. Ludykova, Komi gizhöd kyv istorija. Velödtshan nebög, Syktyvkar 2007; pp. 64-65
Jevgenij Igušev
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Review on: N. B. Koshkareva, Tipovyje sintaksitsheskije struktury i ich semantika v ural'skich jazykach Sibiri. Dissertatsija na soiskanije utshenoj stepeni doktora filologitsheskich nauk, Novosibirsk 2007; pp. 66-69
Valentina Bykonja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

XI mezhdunarodnaja nautshnaja konferentsija «Onomastika Povolzh'ja». XI International Conference ”Onomastics of Volga region”; pp. 70-72
Anatolij Kuklin
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Nachruf auf den ”Berufsetymologen”. In memoriam Károly Rédei; pp. 73-75
László Honti
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Paul Alvre. 3. Januar 1921 - 18. November 2008; pp. 76-79
Tiit-Rein Viitso
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format