ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Vol 44, Issue 3, 2008
’Habere’ «po-ural'ski». ’Habere’ in Uralic; pp. 161-177
László Honti
PDF | Abstract & References in HTML

On the 3rd Person Verbal Marker *-sV and the Definite Conjugation in Uralic Languages; pp. 178-197
Ago Künnap
PDF | Abstract & References in HTML

Sistema prostranstvennyh padezhej v marijskom jazyke. The Mari System of Locative Cases; pp. 198-207
Margarita Kuznecova
PDF | Abstract & References in HTML

Sintaksitsheskie funktsii modal'nyh slov v sovremennom marijskom jazyke. Syntactic Functions of Modal Words in Modern Mari; pp. 208-213
O. V. Anisimova
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: Muistoja Liivinrannasta. Liivin kieltä Ruotsista. Kerännyt Julius Mägiste. Suomentanut ja julkaissut Anneli Honko, Helsinki 2006 (MSFOu 250); pp. 214-217
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: T. B. Agranat, Zapadnyj dialekt vodskogo jazyka. Unifitsirovannoje opisanie dialektov ural'skih jazykov, Moskva-Groningen 2007 (Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 26); pp. 218-223
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: J. A. Cypanov, Vidza olan. Samoutshitel' komi jazyka, Hanty-Mansijsk, «Poligrafist», 2007; pp. 223-224
Jevgenij Igušev
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: M. G. Atamanov-Egrapi, Pesni i skazy ushedshih epoh. Egra kyrza, Egra vera, Izhevsk, «Udmurtija», 2005; pp. 225-227
Jevgenij Cypanov
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: O. G. Butjajeva, Pragmatitsheskie aspekty funktsionirovanija slova v erzjanskom jazyke. Dissertatsija na soiskanie utshenoj stepeni kandidata filologitsheskih nauk, Saransk 2007; pp. 227-230
Anatolij Kuklin
PDF | Abstract & References in HTML

Review on: A. A. Utjatin, Sharangskij govor v sisteme marijskih dialektov. Dissertatsija na soiskanie utshenoj stepeni kandidata filologitsheskih nauk, Joshkar-Ola 2006; pp. 230-236
Gennadij Tužarov
PDF | Abstract & References in HTML

Gáboru Bereczki ispolnilos' vosem'desjat. Gábor Bereczki 80; pp. 237-239
Szilárd Tóth
PDF | Abstract & References in HTML