ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Külli  Habicht, Eesti vanema kirjakeele leksikaalsest ja morfosüntaktilisest arengust ning Heinrich Stahli keele eripärast selle taustal, Tartu 2001 (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 10); pp. 284–287
PDF | 10.3176/lu.2003.4.07

Author
Paul Alvre
Back to Issue