ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Über Gemeinsamkeiten des estnischen nordöstlichen Küstendialekts und der wotischen Sprache; pp. 167–177
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.2000.3.02

Author
Paul Alvre
References

Ahrens,  E.  1853,  Grammatik der Estnischen Sprache Revalschen Dialektes, Re­val.

Alvre,  P.  1968,  Tugevaastmelise i-mitmuse probleeme.- ESA 13, 23-35.

Alvre,  P.  1973,  Läänemeresoome aluskeele varasest murdeliigendusest, eriti eesti ja soo­me keelt silmas pidades. - KK, 151-162, 291-299.

Ariste,  P.  1948,  Vadja keele grammatika, Tartu.

Ariste,  P.  1960, Ekstsessiivist läänemere keeltes. - ESA VI, 145-161.

Ariste,  P.  1965, Vadja keele ja eesti murrete suhetest. - Sõna sõna kõrvale. Paul Ariste teaduslikust tegevusest, Tallinn, 106-110.

Ariste,  P.  1968, A Grammar of the Votic Language, The Hague.

Hakulinen,  L.  1925,  Loppuäänteen kadon välittämiä äänneilmiötä itämur­tei­den alueella. - Vir. 118-125.

Itkonen,  T.  1983,  Välikatsaus suomen kielen juuriin. - Vir. 349-386.

Kask,  A.  1956,  Eesti murrete kujunemisest ja rühmitumisest. - Eesti rahva et­ni­lisest ajaloost, Tallinn, 24-40.

Kettunen,  L.  1930, Vatjan kielen äännehistoria. Toinen, uusittu painos, ­Helsin­ki (SKST 185).

Kettunen,  L.  1962, Eestin kielen äännehistoria, Helsinki (SKST 156).

Kross,  K.  1979,  Eesti instruktiivist. - KK, 474- 480.

Laanest,  A.  1986,  Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia, Tallinn.

Leppik,  M.  1975,  Ingerisoome kurgola murde fonoloogilise süsteemi kujune­mi­ne, Tallinn.

Leskinen,  H.  1963,  Luoteis-Laatokan murteiden äännehistoria I. ­Konsonantit, Helsinki (SKST 275).

Must,  M.  1987,  Kirderannikumurre. Häälikuline ja grammatiline ülevaade, Tal­linn.

Mägiste,  J.  1925,  Rosona (Eesti Ingeri) murde pääjooned, Tartu.

Oinas,  F.  1961,  The development of some postpositional cases in Balto-Finnic languages, Helsinki (MSFOu 123).

Rätsep,  H.  1977,  Eesti keele ajalooline morfoloogia I, Tartu.

Rätsep,  H.  1989,  Eesti keele tekkimise lugu. - Akadeemia 7, 1503-1523.

Ravila,  P.  1941,  Über die Verwendung der Numeruszeichen in den ­uralischen Sprachen. - FUF XXVII, 1-136.

Ruopila,  V,  1955,  Äyrämöismurteiden äännehistoria, Helsinki (SKST 245).

Saareste,  A.  1937,  Eesti keel XIII-XVI sajandil, Tartu.

Saareste,  A.  1955, Petit atlas des parlers estoniens. Väike eesti murdeatlas, Uppsala.

Särkkä,  T.  1969,  Itämerensuomalaisten kielten eksessiivi, Helsinki (SKST 291).

Setälä,  E.  N.  1899,  Yhteissuomalainen äännehistoria, Helsinki.

Setälä,  E.  N.  1964, Vatjalaismuistiinpanot. Painokuntoon toimittaneet ja julkaisseet Lauri Posti ja Seppo Suhonen, Helsinki (MSFOu 1353).

Wiedemann,  F.  J.  1875,  Grammatik der Ehstnischen Sprache, St.-Pétersbourg.

Back to Issue