ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Die wotischen Pluralstämme; pp. 103–113
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.2000.2.03

Author
Paul Alvre
References

Alvre,  P.  1964,  a-mitmuse päritolust. - ESA X 1964, 57-80.

Alvre,  P.  1968, Tugevaastmelise i-mitmuse probleeme.- ESA 13 1967, 23-35.

Alvre,  P.  1970,  Eesti ja sugulaskeelte mitmusetüübid. - KK, 454-460.

Alvre,  P.  1975,  Läänemeresoome keelte mitmusetüvedest (peamiselt ühesilbilisis noo­meneis). - FU 1, 17-29.

Alvre,  P.  1990,  Deklinatsiooni ühisjooni eesti-vadja-isuri keelealal. - Itämeren suomalaiset kielikontaktit, Helsinki (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkai­suja 61), 9-16.

Alvre,  P.  1998,  Tugevaastmelistest mitmusetüüpidest eesti ja vadja keeles. - Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexa­genarii 16. V. 1998, Helsinki (MSFOu 228), 33-41.

Ariste,  P.  1948,  Vadja keele grammatika, Tartu (Nõukogude Soome-ugri Teadused 9).

Laakso,  J.  1998,  Itämerensuomen ikuisuuskysymyksiä: vielä kerran a-monikosta. - Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii 16. V. 1998, Helsinki (MSFOu 228), 268-275.

Posti,  L.  1934,  Vatjan ja viron a-, ä-monikon alkuperästä. - Vir. 132-147.

Alvre  P.  1967,  O množestvennom čisle na i v vodskom jazyke. - SFU III, 237-250.

Back to Issue